NL

tegenstander {de}

volume_up
tegenstander (ook: opponent, tegenspeler)
Ik wil er graag op wijzen dat ik geen tegenstander van herstructureringen ben.
Allow me also to say that I am not an opponent of restructurings.
Ik ben geen tegenstander van schoolmelk, maar wel van schoolmelk op deze manier.
I am not an opponent of school milk as such but I do object to the way we are going about it.
Een tegenstander behoort bij een eerlijk spel over dezelfde middelen te beschikken als de andere partij.
In a fair game, an opponent should have the same means available as the other party.
tegenstander (ook: vijand, tegenspeler)
De tegenstander in kwestie is de georganiseerde misdaad en mag niet onderschat worden.
The adversary, however, is " organized crime ' and should not be underestimated.
Wij hebben onze tegenstander in de onderhandelingen nog maar eens vooruitbetaald.
Our adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
Eens te meer blijkt dat de tegenstander, hoe machtig die ogenschijnlijk ook is, niet onoverwinnelijk is.
Once again it is being proven that the adversary, however strong he may appear, is not invincible.
tegenstander (ook: antagonist)
De tegenstander bevindt zich niet meer achter een gemarkeerde grens maar binnen onze grenzen.
No longer does the antagonist stand behind a fixed border; now he is within our own frontiers.
tegenstander (ook: vijand)
Wie zich tegen de geplande oorlog tegen Irak keert, is geen tegenstander van de Verenigde Staten, maar een voorstander van de beschaving.
Those who oppose the war in Iraq that is being planned are no foes of the United States, but rather defenders of civilisation.
tegenstander
Niemand hier is antifascist omdat hij zijn politieke tegenstanders fascisten noemt.
No one in this House becomes an anti-fascist by denouncing their political opponents as fascists.
Ik wil de Ierse tegenstanders van kernenergie hulde brengen.
I want to pay tribute to the Irish anti-nuclear campaigners.
Als tegenstander van de " superstaat " en als antifederalist ben ik van mening dat de EU niet meer gelden dient te hebben dan nodig is.
As an opponent of a'super-state ' and as an anti-federalist I believe that the EU should not have more money than is necessary.
tegenstander (ook: lasteraar)
Eerst richt ik mij tot de tegenstanders van het verslag-Eurlings en tot de tegenstanders van toetredingsonderhandelingen.
I would like to start by addressing both the Eurlings report ’ s detractors and those who have been opposed to accession negotiations from the outset.

Voorbeeldzinnen voor "tegenstander" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchUiteraard zijn wij geen tegenstander van de opname van nieuwe landen in de Unie.
Quite obviously, we are not opposed to integrating new countries into the EU.
DutchDe heer Oostlander is tegenstander van de Nederlandse gedoogpraktijk en dat is oké.
Mr Oostlander is opposed to the Dutch practice of tolerance, and that is fine.
DutchDe tegenstander in kwestie is de georganiseerde misdaad en mag niet onderschat worden.
The adversary, however, is " organized crime ' and should not be underestimated.
DutchToch mag niet elke tegenstander van de regering van terrorisme worden verdacht.
Yet not everyone who attacks the government should be suspected of terrorist intrigues.
DutchTwee landen hebben zich tegenstander van deze strategie getoond: Frankrijk en Duitsland.
Two countries have stated their opposition to this strategy: France and Germany.
DutchDaarom neem ik de vrijheid, het woord te nemen als tegenstander van deze actie.
I would therefore like to speak as someone who is against this process.
DutchHet is makkelijk om de wedstrijd te winnen als je de tegenstander in de kleedkamer opsluit.
It is easy to win the game when you lock up the opposition in the changing room.
DutchWij hebben onze tegenstander in de onderhandelingen nog maar eens vooruitbetaald.
Our adversary in the negotiation has once again been paid in advance.
DutchIk ben geen tegenstander van schoolmelk, maar wel van schoolmelk op deze manier.
I am not an opponent of school milk as such but I do object to the way we are going about it.
Dutch- Mijn standpunt als absoluut tegenstander van het gebruik van kernenergie is welbekend.
My stance of absolute opposition to the use of nuclear power is well known.
DutchWie voor de oorlog is, is een medestander, wie tegen de oorlog is, is een tegenstander.
Those who support the war are called yes-men; those who do not are called obstructive.
DutchEr worden omvangrijke hoorzittingen gehouden waar geen enkele tegenstander wordt uitgenodigd.
There are major hearings to which no opponents of the Constitution are invited.
DutchIk wil er graag op wijzen dat ik geen tegenstander van herstructureringen ben.
Allow me also to say that I am not an opponent of restructurings.
DutchIk ben zelf tegenstander van deze muur, maar dan omdat ik vind dat hij het verkeerde tracé volgt.
I personally am against this wall, because I am against the line that it follows.
DutchHet verleden komt niet meer terug en de tegenstander is niet de euro of het monetaire beleid.
The past is not going to return and the adversary is not the euro or monetary policy.
DutchAls tegenstander van het hele EMU-project stem ik tegen het verslag van de heer von Wogau.
As an opponent of the entire EMU project I am voting against this report by Mr Von Wogau.
DutchWij hebben geluisterd naar een voorstander en een tegenstander van dit voorstel.
We have heard one speaker in favour and one speaker against.
DutchEr werd gestemd na kennisneming van de zaak en nadat één tegenstander had gesproken.
The House was fully aware of the issue at the time of the vote.
DutchVanzelfsprekend is geen zinnig mens tegenstander van gelijke kansen voor mannen en vrouwen.
It goes without saying that no sensible person would oppose equal rights for men and women.
DutchIk ben geen tegenstander van een federale structuur voor de Europese Unie.
I am not averse to a federal structure for the European Union.