NL

tegen {voorzetsel}

volume_up
Dit klopt niet, Europa is niet tegen Cuba en al helemaal niet tegen de Cubanen.
This is wrong, Europe is not against Cuba and definitely not against the Cubans.
Fabrieken worden tegen elkaar opgezet, arbeiders worden tegen elkaar opgezet.
Factory is pitted against factory and worker against worker.
Tegen de achtergrond van het uitbreidingsproces heb ik tegen die resolutie gestemd.
Against the background of this enlargement process, I voted against this resolution.
tegen (ook: voor, op, om, naar, door, uit, onder, per, om te, tijdens)
Wij hebben tegen dit verslag en tegen het daarmee verband houdende ontwerpbesluit gestemd.
We shall vote against this report and the accompanying proposal for a decision.
De echte strijd tegen onderdrukking, voor democratie en tegen terreur begint immers hier.
The real fight for democracy and against oppression and terrorism begins, of course, here.
Er wordt bijvoorbeeld meer geld besteed aan medicijnen tegen kaalheid dan aan middelen tegen malaria.
For example, there's more money put into baldness drugs than are put into malaria.
tegen (ook: te, met, voor, om, aan, tot, naar, bij, per, om te)
Ik strijd tegen beide tegelijk, tegen fiscale dumping en tegen sociale dumping.
I am seeking to combat fiscal dumping and social dumping simultaneously.
Dit idee gaat tegen de historische ervaring van Europa en tegen de Europese waarden in.
This idea runs contrary to the historic experience of Europe and European values.
Ik heb niets tegen grote evenementen, maar ben wel fel tegen elke leugen gekant.
I have nothing against major events, but I am totally opposed to lying.
tegen (ook: op, te, met, voor, om, aan, naar, bij, tot, ieder)
Al met al zeggen wij dus nee tegen de en tegen de zelfafhandeling in de havens.
In conclusion, we reject the creation of ports of convenience and self-handling at terminals.
De PPE-DE-Fractie is tegen overregulering, tegen bindende doelstellingen op dit moment.
The PPE-DE Group is opposed to overregulation and binding objectives at the present time.
Wij zeggen ja tegen de wil om het huidige systeem te wijzigen, maar niet tegen elke prijs.
Yes, to the desire to change the current system but not at any price.
tegen (ook: te, op, met, door, om, aan, tot, bij, naar, per)
Wij zijn tegen dit beleid en tegen het gekonkel van het grootkapitaal.
We are opposed to this policy and to the methods applied by big business.
Dat druist in tegen onze opdracht, tegen het mandaat dat wij van de kiezers hebben gekregen.
It is contrary to our task and to the mandate we have been given by the electorate.
Tegen je studietijd lieg je tegen je moeder in 1 van elke 5 interacties.
By the time you enter college, you're going to lie to your mom in one out of every five interactions.
-- Ik ben tegen kernenergie en tegen het nucleair pakket.
I am opposed to nuclear energy and opposed to the nuclear package.
Wij zijn tegen dit beleid en tegen het gekonkel van het grootkapitaal.
We are opposed to this policy and to the methods applied by big business.
De Commissie is ook tegen een wijziging van de definitie van kleine fabrikanten.
The Commission is also opposed to changing the definition of small manufacturers.
Helaas gaat deze ontwerpresolutie dwars tegen deze visie in.
Unfortunately, the proposed resolution is going in precisely the opposite direction.
Wij zijn niet tegen een vrijhandelsovereenkomst; integendeel.
We are not against a free-trade agreement; quite the opposite.
Ik heb de geciteerde Duitse politici tegen de heer Le Gallou in bescherming genomen.
Because what I did was in fact the exact opposite of what I have been accused of.
80 procent van de kinderen is gevaccineerd tegen mazelen en polio.
Eighty per cent of children have been vaccinated against measles and polio.
Tegen 10 seconden per 3.000 auto's is dat 8,3 uur per dag.
Well, at 10 seconds per 3,000 cars, that's 8,:,3 hours per day.
Nu zelfs als we aan 16 kilometer per liter geraken tegen 2020, wat we verlangen.
Now even if we get to 40 miles per gallon by 2020, which is our desire.
En tegen het einde van dat schrijven kwam er een documentaire uit.
And toward the end of writing that book there was a documentary that came out.
Tegen het einde zei hij: "Als je de pijnboom wil kennen, ga dan naar de pijnboom."
And toward the end, he said, "If you would know the pine tree, go to the pine tree."
Het is een sterke neiging naar orde in de natuur, die ingaat tegen wat we allemaal geleerd hebben over entropie.
It's a deep tendency toward order in nature that opposes what we've all been taught about entropy.
Ook zien we dat men zich in toenemende mate tegen het buitenland keert.
Hostility towards foreigners is also becoming increasingly widespread.
Tegen de kerst hebben een aantal wonderen in dit Parlement plaatsgevonden.
Towards Christmas a few miracles occurred in this Parliament.
Wij hopen dat tegen het eind van deze week daarover ook meer duidelijkheid komt.
We hope things will be clearer towards the end of the week.
Wij roepen de regering op de maatregelen tegen extremisten aan te scherpen.
We call upon the government to be more vigorous in taking action against extremists.
Dit jaar wordt er veel aandacht besteed aan de strijd tegen het terrorisme.
This year, the focus is very much upon terrorism and the campaign against terrorism.
Vandaag wordt ons gevraagd " ja " of " nee " te zeggen tegen de onderhandelingstekst.
Today we are being called upon to say yes or no to the text negotiated.
tegen (ook: vs)
Een Franse krant kopte zelfs op een gegeven moment: " Belleré tegen Juppé ".
Like hitting the headlines as 'Belleré versus Juppé ' in a French newspaper!
Dit gaat echt om jong tegen oud, tot op zekere hoogte.
It really is this young versus the old to some degree.
Je kan ze tegen elkaar afzetten door na te denken over Universal City Walk versus Disney World, of Disneyland.
You can contrast them by thinking about Universal City Walk versus Disney World, or Disneyland.
tegen (ook: versus, contra)
Een dergelijke toespraak komt Europa niet ten goede, maar werkt juist tegen haar.
This type of speech is not pro-European, and in fact, is clearly anti.
Wij tekenen onvoorwaardelijk protest aan tegen deze antidemocratische ingreep.
We shall staunchly oppose this anti-democratic manoeuvre.
Er zal sprake zijn van de oprichting van een Olympisch agentschap tegen doping.
It will consider the creation of an Olympic anti-doping agency.

Voorbeeldzinnen voor "tegen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchStaken tegen die onredelijkheid is het enige wapen dat de mensen nog overhouden.
Strikes against this unreasonableness are the only weapon the people have left.
DutchIk heb geen concrete bezwaren tegen het document, maar ik vind het onevenwichtig.
I have no objections to the factual content, but I find the document unbalanced.
DutchDe Commissie is ook tegen een wijziging van de definitie van kleine fabrikanten.
The Commission is also opposed to changing the definition of small manufacturers.
DutchDit klopt niet, Europa is niet tegen Cuba en al helemaal niet tegen de Cubanen.
This is wrong, Europe is not against Cuba and definitely not against the Cubans.
DutchDe Commissie is niet a-priori tegen schuldverlichting voor middeninkomenslanden.
The Commission is not against debt relief in favour of middle-income countries.
DutchWe moeten het beleid juist aanpassen om de oorzaken van die rampen tegen te gaan.
Rather, we must adjust policy in order to remove the reason why disasters occur.
DutchIk ben voor Europa, zonder de minste aarzeling, maar ik ben tegen de status-quo.
I am pro-Europe - without any hesitation at all - but I am anti the status quo.
DutchIk raad het Parlement met klem aan om morgen tegen deze amendementen te stemmen.
I would strongly recommend the House to vote against those amendments tomorrow.
DutchWel hebben ik enkele serieuze bezwaren tegen bepaalde aspecten van de resolutie.
Nonetheless, I have serious reservations about certain aspects of the resolution.
DutchVoorzitter, ik heb tegen het verslag-Watson gestemd en wel om de volgende reden.
Madam President, I have voted against the Watson report for the following reasons.
DutchDaarom ben ik tegen elke manipulatie van de oorsprong van het menselijke leven.
That is why I am against any kind of manipulation of the origins of human life.
DutchWij zijn bezig een enorme bres te slaan in onze verdediging tegen de doodstraf.
We are opening up an enormous breach in our defences against the death penalty.
DutchHier werd melding gemaakt van de massale repressie tegen katholieken en moslims.
We heard about the large-scale repression of Catholics and Muslims earlier on.
DutchWillen wij werkelijk bescherming tegen rassendiscriminatie overal binnen de Unie?
Do we really want race discrimination protection throughout the European Union?
DutchDan kom ik nu bij de strijd tegen doping, een dossier dat alle voorrang verdient.
Let me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
DutchDe Raad heeft de sancties tegen het regime wel vernieuwd, maar in afgezwakte vorm.
The Council did renew, but in a weakened form, the sanctions against the regime.
DutchIs het mogelijk zich in de toekomst te verzekeren tegen dit soort calamiteiten?
Is it possible to insure ourselves in future against these kinds of calamities?
DutchWij moeten dit initiatief tegen synthetische drugs dan ook van harte toejuichen.
This initiative against synthetic drugs ought therefore to be warmly welcomed.
DutchMijn fractie vindt van niet en heeft daarom tegen al deze amendementen gestemd.
My group does not think so, and has therefore voted against all these amendments.
DutchDaarom wil ik liever tegen paragraaf 33 stemmen en over het amendement stemmen.
Consequently, I would rather vote against paragraph 33 and vote on the amendment.