"te pas en te onpas" vertalen - Engels

NL

"te pas en te onpas" in het Engels

NL te pas en te onpas
volume_up
{bijwoord}

te pas en te onpas (ook: vast, inmiddels, daarentegen, intussen)
We weten echter allemaal dat integendeel te pas en te onpas en ook vandaag nog in het Parlement de rode loper wordt uitgerold voor de Chinese communisten.
On the contrary we all know that all the time, and this very day in Parliament, the red carpet is being rolled out for the Chinese communists.
te pas en te onpas
te pas en te onpas

Vergelijkbare vertalingen voor "te pas en te onpas" in Engels

te bijwoord
te voorzetsel
pas zelfstandig naamwoord
pas bijwoord
passen werkwoord
en voegwoord
English
bijwoord
English

Voorbeeldzinnen voor "te pas en te onpas" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet te pas en te onpas aanhalen van het voorbeeld van Senegal, stoort mij zeer.
I cannot accept time and time again the example of Senegal, because this is not correct.
DutchTe pas en te onpas dringt zij aan op communautaire actie.
She urges Community action, whether that is appropriate or not.
DutchIk weet niet wie Heisenberg is, maar ik kan dat nu te pas en te onpas gebruiken: "Het is het onzekerheidsprincipe."
You know, it's the principles of uncertainty, so, you know.
DutchHet begrip duurzame ontwikkeling is een soort toverformule geworden die te pas en te onpas wordt gebruikt.
The concept of sustainable development has become a chant, a sort of enchanted prayer that is uttered indiscriminately.
DutchMijnheer de Voorzitter, men spreekt te pas en te onpas van tragedies, ook wanneer er geen natuurramp, bijvoorbeeld een aardbeving, in het spel is.
Mr President, we often use the word 'tragedy ' as if we were talking about a natural disaster, such as an earthquake.
DutchDaarbij wordt te pas en te onpas gezwaaid met het arrest-Bosman en worden contracten gedurende een lopend sportseizoen verbroken, zogezegd in naam van het arrest-Bosman.
The Bosman ruling is generally bandied about and contracts are broken mid-season supposedly on the basis of it.
DutchIn de overwegingen wordt het argument van de veiligheid te pas en te onpas aangehaald om de interne markt te beschermen en nieuwkomers buiten de deur te houden.
It is evident that the justification sections often use the safety argument to protect the internal market and exclude new players.
DutchTe pas en te onpas wordt gezegd dat dit Parlement geen enkel amendement mag aanvaarden omdat dit delicate compromis anders in het gedrang zal worden gebracht.
Rightly or wrongly, it is said that this Parliament should not accept any amendments at the risk of jeopardising this delicate compromise.
DutchDe politieke situatie is praktisch gekoppeld aan het financiële plaatje en beide zijn verbonden met de strategie van Lissabon die te pas en te onpas ter sprake wordt gebracht.
The political aspect is linked in practice to the financial aspect, and both are linked to the much abused and hackneyed Lisbon Strategy.
DutchDe Commissie begrotingscontrole moet zich niet langer, zoals hier het geval is, te pas en te onpas bezighouden met vraagstukken waarover andere commissies zich dienen te buigen.
The Committee on Budgetary Control must stop meddling wholesale, as has been the case recently, with the subject areas of other committees.
DutchIn dit debat ontbreekt een belangrijk punt helaas volledig, hoe vaak de consumentenbescherming in dit Parlement ook te pas en te onpas wordt genoemd.
One important point is unfortunately missing completely from the debate, despite the fact that this House is otherwise so fond of consumer protection and mentions it so often.
DutchIk hoop dat het concept van Europese solidariteit meer kan worden dan enkel een inhoudsloze platitude die te pas en te onpas wordt gebruikt om de realiteit anders voor te stellen dan ze is.
I would hope that the concept of European solidarity becomes more than just an empty platitude bandied about in order to drown out a very different reality.
DutchHet begrip gendermainstreaming wordt weliswaar te pas en te onpas gebruikt, maar toch is het een essentieel concept dat bij ieder beleidsterrein toegepast moet worden.
Gender mainstreaming may well be over-used as a term, and perhaps seems to have worn thin at times, but it is still a fundamental concept which must be applied to all policy areas.
DutchMaar we weten allemaal hoe het gaat in het leven, en zeker in de politiek, de roddel is hardnekkiger dan de waarheid, zelfs wanneer die roddel te pas en te onpas wordt verkondigd.
As we know in life, though, and certainly in politics, gossip is more stubborn than the truth, especially when that gossip is bandied about constantly, whether or not it is relevant.
DutchDus heeft de voorzitter ten onrechte de door artikel 4 voorziene procedure niet toegepast, die juist tot doel heeft te voorkomen dat men te pas en te onpas teruggrijpt op een geheime stemming.
Therefore the President was wrong not to apply the procedure laid down in Article 4, which is intended precisely to avoid using secret ballots, for tactical reasons, at every opportunity.