NL

tal {het}

volume_up
Die arbeidstijd is in de Europese Unie in tal van lidstaten niet geregeld.
These working hours are not regulated in a number of EU Member States.
Het verslag van mevrouw Marinucci bevat tal van uitstekende aanbevelingen.
The Marinucci report makes a number of good suggestions.
Er zijn echter tal van belemmeringen die de groei van de korte vaart in de weg staan.
However, there are a number of obstacles to the growth of short sea shipping.
Verwerping zou dus betekenen dat er getallen worden aangevochten die tot op heden niet in twijfel zijn getrokken.
Rejecting it would therefore amount to contesting the figures, which at present are not in dispute.
Vijftien procent: als dit percentage wordt uitgedrukt in absolute getallen spreken wij bij een jaarlijks communautair BBP van rond 900 miljard euro over bedragen van zo'n 125 à 130 miljard euro.
Looked at in terms of actual figures, 15 % of the EU's GDP of about EUR 900 billion per annum amounts to EUR 125 to EUR 130 billion, not a small sum by any means.

Voorbeeldzinnen voor "tal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr zijn tal van erfelijke gebreken die het machineproces lawaaieriger kunnen maken.
There are numerous inherited faults that could make the machine process noisier.
DutchHet is dus een zeer gevaarlijke omgeving, ook met CO en tal van andere gassen.
So, it's a very hazardous environment, with CO as well, and many other gases.
DutchDe feiten zijn immers duidelijk: de werkloosheid blijft hoog in tal van EU-landen.
For the fact is, unemployment remains high in many of the Union's countries.
DutchTal van argumenten - humanitaire, financiële - pleiten voor deze maatregel.
There are a thousand reasons - humanitarian and financial - in favour of doing so.
DutchEr zijn echter tal van belemmeringen die de groei van de korte vaart in de weg staan.
However, there are a number of obstacles to the growth of short sea shipping.
DutchWe hadden aan een jaartje voldoende om tal van naïeve ideeën kwijt te raken.
Indeed, it has only taken a year for us to be disabused of many naïve ideas.
DutchEnergie-efficiëntie kan worden toegepast op tal van aspecten van ons dagelijks leven.
Energy efficiency can be addressed to numerous aspects of our everyday life.
DutchDit was natuurlijk nonsens, en er bestaan tal van voorbeelden van dergelijke nonsens.
This was, of course, nonsense, and there are many examples of this nonsense.
DutchDe heer Blak heeft veel werk verzet door op tal van vragen antwoord te geven.
Mr Blak has made a great effort to find answers to quite a few questions.
DutchIn tal van opzichten heeft de uitbreiding van de Unie wat weg van de tour de France.
In many ways the enlargement of the European Union is comparable to the tour de France.
DutchOok in Azië en in Latijns Amerika bevinden zich tal van endemische MKZ-haarden.
There have also been a number of outbreaks in Asia and Latin America.
DutchTal van leden, waaronder ikzelf, zijn niet tevreden met de ` catch-the-eye'-procedure.
Many Members, including myself, are not satisfied with the ‘ catch-the-eye’ procedure.
DutchTal van voorbeelden wijzen op oneerlijke concurrentie van een aantal van onze partners.
There are many examples proving unfair competition by some of our partners.
DutchWe hoeven alleen maar aan Oekraïne te denken, waar tal van projecten lopen.
We need only think of Ukraine, where a variety of projects is under way.
DutchMisschien waren wij door die schok in staat om tal van meningsverschillen bij te leggen.
They were perhaps a wake-up call that allowed us to overcome many of our differences.
DutchAlvorens een beslissing te nemen moet men rekening houden met tal van factoren.
When a position is adopted, many factors must be taken into account.
DutchTal van verbeteringen zijn te danken aan hem en de mensen die in deze sector werkzaam zijn.
Many of the improvements are due to him and the people working in that sector.
DutchTal ervan verbeteren het Commissievoorstel en worden dan ook overgenomen.
Many of the amendments improve the Commission's text and can be accepted.
DutchHet gaat mij om de samenwerkingsovereenkomsten die wij met tal van landen hebben gesloten.
I am talking about the cooperation agreements we have concluded with many countries.
DutchVoorzitter Santer heeft dit overigens, net als tal van collega's, erkend.
President Santer has just acknowledged this, as have several colleagues.