NL

stuk {het}

volume_up
Dat stuk werd uitgegeven. ~~~ Toen heb ik nog een stuk geschreven, dat ook werd uitgegeven.
And that piece was published, and then I wrote another piece, and that got published.
Dit Commissievoorstel is een stuk centralistische Europese regelgeving.
This proposal by the Commission is for a piece of centralised European regulation.
We hebben tot op het laatste stuk alles terug bijeen gebracht... op dit stuk na.
Every last piece that went astray we have returned... save for this.
Vergeleken met een eerder actieplan is dit stuk duidelijk een stap vooruit.
Compared with a previous plan of action, this document is clearly a step forward.
In het stuk werd dus uiteengezet waarom deze steunmaatregelen nodig waren.
The document, then, highlighted the necessity for these aids.
In het stuk worden 17 terreinen genoemd waarop nieuwe arbeidsplaatsen kunnen worden gecreëerd.
In the document, seventeen areas are defined in which new jobs could be created.
Ik neem een stuk papier, ik visualiseer mijn verhaal, soms schets ik, soms niet.
I take a piece of paper, I visualize my story, sometimes I sketch, sometimes I don't.
Een stuk als dit vormt in de verste verte geen basis voor een scorebord.
A paper such as this is no basis for a scoreboard.
En daar moeten we voor een stuk op grond van papieren bewijzen oordelen.
In that respect, we have to make a judgment to some extent on the basis of evidence on paper.
Inderdaad, dit stuk - de VTA - is deel van het beloningssysteem van de hersenen.
Indeed, this part, the VTA, is part of the brain's reward system.
Als we dat deel niet aannemen ziet de toekomst er een stuk beter uit.
If we do not accept that part, the future will look a great deal better.
Ook dat is een stuk van de waarheid en ook dat moeten wij de mensen zeggen.
That too is part of the truth and people must be told it!
Artikel 130u van Titel XVII verplicht de Europese Unie ervoor te zorgen dat er samenhang is tussen de beleidsmaatregelen op het stuk van ontwikkelingssamenwerking en de visserijovereenkomsten.
Article 130u of Title XVII obliges the EU to ensure coherence between development policies pursued and the fishing agreements.
Mijnheer de Voorzitter, artikel 255 moet dus geconcretiseerd worden en met het verslag-Cashman gaan we al een stuk in de goede richting, maar nog niet ver genoeg.
Mr President, Article 255 of the Treaty is now, therefore, to be implemented and, with the Cashman report, we are moving a long way in the right direction, but not far enough.
Waar is de verontwaardiging, waar zijn nu de scherpe stukjes in de pers?
Where is the indignation, where are the critical articles in the press?
In officiële stukken, zoals geboorteakten, wordt in plaats van Yezidisch een kruisje geplaatst of wordt er helemaal niets ingevuld, waarmee de niet-erkenning tot uiting wordt gebracht.
On official documents such as birth certificates, instead of Yezidi, a cross is entered or they are left blank as a sign of non-recognition.
Van hieruit kunnen we dan het brein in verdere stukken fragmenteren.
From this, we're able to then fragment that brain into further pieces, which then we can put on a smaller cryostat.
We deden honderden autopsies, en meer dan een derde had vervuilde stukjes plastic in hun maag.
We did hundreds of necropsies, and over a third had polluted plastic fragments in their stomachs.
We sorteren de stukjes plastic op grootte van vijf millimeter tot één derde van een millimeter.
We sort the plastic fragments into different size classes, from five millimeters to one-third of a millimeter.
Het woordenboek is niet uit een blok graniet gehakt, uit een stuk rots.
The dictionary is not carved out of a piece of granite, out of a lump of rock.
. ~~~ In het stuk muziek dat we bij het begin van deze sessie speelden, zit, in het hart ervan, het thema vastgelegd, namelijk TED.
Now that piece of music that we played at the start of this session had enshrined in its heart the theme, which is TED.
Weet u dat ik het Franse stuk Figaro voor ons theater...... ongepast heb verklaard?
Are you aware that I have declared the French play " Figaro "...... unsuitable for our theater?
Nee, anders zou het stuk over zijn, dommerik.
No, otherwise the play would be over, stupid.
We kunnen dat spel nu een stuk beter spelen.
We could rerun that play a lot better now.
So I would like to share this piece with you.
Aandeelhouders hebben aandelen, maar bedrijven zijn meer dan alleen maar een stuk papier, een beleggingsobject.
Shareholders have shares, but enterprises are more than simply a piece of paper or an investment object.
Ik stel de vraag of andere leden van de Commissie ook bereid zijn een stuk verantwoordelijkheid te aanvaarden?
I would like to ask whether other members of the Commission are also prepared to accept a share of the responsibility?

Voorbeeldzinnen voor "stuk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchJaren aan een stuk is ons voorgehouden dat we de economie moesten liberaliseren.
For years we have been told over and over that the economy must be liberalised.
DutchMaar gisteravond toen u dat stuk speelde, toen was hij degene aan wie ik dacht.
But last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
Dutch. ~~~ je gebruikt dit, je denkorgaan, het langzame stuk van de hersenen.
You see, using this bit, the thinky bit, the slow bit of the brain -- using that.
DutchIk begrijp de door het Parlement geuite wens op het stuk van financiële garanties.
I understand the view expressed in the House in favour of financial guarantees.
DutchAls wij op dat vlak serieus zijn, dan denk ik dat wij een stuk verder geraken.
If we are serious in this matter, then I believe we will make much more progress.
DutchNog een stuk voor de art director's club is "Anna Rees" die lange schaduwen werpt.
And another piece for the art directors' club is "Anna Rees" casting long shadows.
DutchMaar deze keer zetten we er een glad stuk tussen dat je daar in het geel ziet.
But this time what we did is we put a slippery patch that you see in yellow there.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, de Fransen en de Nederlanders houden voet bij stuk.
Mr President, the people of France and the Netherlands are sticking to their guns.
DutchIk neem een stuk papier, ik visualiseer mijn verhaal, soms schets ik, soms niet.
I take a piece of paper, I visualize my story, sometimes I sketch, sometimes I don't.
DutchVele kinderen zijn autistisch omdat ze gewoon een groot stuk DNA kwijt zijn.
So a lot of autistic kids are autistic because they just lost a big piece of DNA.
DutchOnze lidstaten hebben op dit moment stuk voor stuk nog te weinig geld gegeven.
To date, each of our Member States has failed to earmark sufficient funding.
DutchHet werkprogramma ' Gelijke kansen ' voor het jaar 2002 is een uitstekend stuk.
The work programme 'Equal Opportunities ' for the year 2002 is an excellent document.
DutchEn dat terwijl de tekst van de Grondwet een stuk ambitieuzer had kunnen zijn.
In reality, moreover, the Constitutional text could have been more ambitious.
DutchIk zal jullie een voorbeeld laten zien van dat stuk: "Van conceptie tot geboorte".
And I'm going to show you a sample of the piece, "From Conception to Birth."
DutchMaar als we er rekening mee houden denk ik dat het een stuk soepeler zal gaan.
But if we do take account of it, then I think it will go much more smoothly.
DutchDit is waarschijnlijk een erg klein stuk Mathematica-code dat daar kan draaien.
This is probably a fairly small piece of Mathematica code that's able to be run here.
DutchIk juich het verslag van de heer Coelho toe -- het is een uitstekend stuk.
I would like to welcome Mr Coelho ’ s report – it is an excellent piece of work.
DutchDe bevoegdheden van het Parlement zijn een stuk vanzelfsprekender geworden.
We no longer need to set out Parliament's responsibilities over and over again.
DutchVergeleken met een eerder actieplan is dit stuk duidelijk een stap vooruit.
Compared with a previous plan of action, this document is clearly a step forward.
DutchVoorzitter, een goed resultaat, denk ik, een degelijk stuk consumentenwetgeving.
Mr President, a satisfactory result, I believe; a solid piece of consumer legislation.