NL

studie {de}

volume_up
Het Parlement heeft een studie laten uitvoeren naar transnationale criminaliteit.
There exists a study promoted by this very Parliament, which is precisely a study on transnational crime.
De Commissie zal begin 2004 van de uitkomsten van de studie op de hoogte worden gesteld.
Results of the study are due to be delivered to the Commission early in 2004.
Uit die studie blijkt dat er een grote onevenwichtigheid bestaat.
The result of this study reveals that there are notable imbalances.
EN

study {zelfstandig naamwoord}

volume_up
There exists a study promoted by this very Parliament, which is precisely a study on transnational crime.
Het Parlement heeft een studie laten uitvoeren naar transnationale criminaliteit.
Results of the study are due to be delivered to the Commission early in 2004.
De Commissie zal begin 2004 van de uitkomsten van de studie op de hoogte worden gesteld.
The result of this study reveals that there are notable imbalances.
Uit die studie blijkt dat er een grote onevenwichtigheid bestaat.
In short, this is a textbook example as Mrs Maes has said, worthy of further study by young students.
Kortom, dit is een schoolvoorbeeld, zoals mevrouw Maes zei, dat bestudering verdient door jonge studenten.
Over the last few months, the study of the Commission's excellent proposals has made considerable progress.
De afgelopen maanden hebben we veel vooruitgang geboekt bij de bestudering van de uitstekende voorstellen van de Commissie.
However, a study of the text has also demonstrated the many shortcomings in the Community’ s legal arsenal.
De bestudering van de tekst heeft echter ook duidelijk gemaakt dat het communautaire juridische arsenaal op vele plaatsen ernstig tekort schiet.
You needed to lock yourself in the study for that?
Daarvoor moest je jezelf opsluiten in de studeerkamer?

Voorbeeldzinnen voor "studie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDaarnaast verzoeken wij dat een zelfde studie wordt uitgevoerd op Europese schaal.
We would also like the same type of study to be carried out on a European scale.
DutchDe studie die deze week aan STOA wordt voorgelegd, bevat geen vrolijke berichten.
The report which is coming before STOA this week makes for worrying reading.
DutchWij hebben opdracht gegeven voor een studie naar de economische mogelijkheden.
We have commissioned a study to identify business opportunities in this area.
DutchDat is geen realistische termijn voor het uitvoeren van een dergelijke studie.
That is an unrealistic time period within which to carry out such a study.
DutchEn je kan hetzelfde doen met een gerandomiseerde, gecontroleerde sociale studie.
And you can do the same randomized, controlled trial for social policy.
DutchMocht u die studie nog niet in handen hebben, dan stel ik u die gaarne ter beschikking.
If you do not yet have this study, I would be glad to provide you with a copy.
DutchSinds de zomer bestaat er een studie van het Weens instituut voor risico-onderzoek.
A study by the Vienna Institute for Risk Research has been available since the summer.
DutchWaarom stelt men geen programma op om hen te helpen hun studie af te maken?
Why not provide them with a programme that will help them to complete their studies?
DutchOp die stellig moeizame weg wordt in een Duitse studie van deze zomer gewezen.
This undoubtedly difficult path is pointed out in a German study published this summer.
DutchEn ze zetten alles op het spel: hun baan, hun studie, hun gezin, hun leven.
And they are risking everything: their job, their studies, their family, their lives.
DutchEr zijn verschillen tussen de lidstaten en deze studie kan die aan het licht brengen.
The situations in the Member States differ, as has emerged from this study.
DutchDit is niet zomaar een recent verschijnsel; we vragen nu al jaren om deze studie.
It is not just a recent phenomenon; we have been requesting the study for some years now.
DutchDe Commissie zal begin 2004 van de uitkomsten van de studie op de hoogte worden gesteld.
Results of the study are due to be delivered to the Commission early in 2004.
DutchZult u ons dan ook de studie over de Amerikaanse luchthavens voorleggen?
Will you therefore make available to us the study done about the US airports?
DutchEr is een bekende studie van Harvard Business School over een vrouw genaamd Heidi Roizen.
There's a famous Harvard Business School study on a woman named Heidi Roizen.
DutchOp dit moment kan ik u nog niet zeggen wat de uitkomst van de studie zal zijn.
At the moment I cannot tell you what the outcome of the study will be.
DutchDe studie komt echter wel tot andere bevindingen waar men gewoonlijk niet bij stilstaat.
On the other hand, the research reveals other, less expected, implications.
DutchDe bevindingen van deze studie zullen naar verwacht medio 2007 ter beschikking staan.
The results of the study in question are expected to be available by the middle of 2007.
DutchUiteraard ligt de bevoegdheid voor het uitvoeren van deze studie bij de lidstaten.
Naturally, the Member States are responsible for drafting this study.
DutchIn een recente studie vroegen we mensen: stel dat je een hond gaat halen.
In one recent study, we asked people to suppose you're about to get a dog.