"strekking" vertalen - Engels

NL

"strekking" in het Engels

NL

strekking {de}

volume_up
Dat is overigens de strekking van het subsidiariteitsbeginsel.
And this, more to the point, is the basic meaning of the principle of subsidiarity.
Veel amendementen zijn immers van redactionele aard en laten de algehele strekking intact.
A significant number are editorial and do not change the overall meaning.
En dat was precies de strekking van mijn verhaal op dat moment.
And this was exactly the meaning of my story at that point.
In een aantal landen richten fundamentalistische strekkingen zich almaar duidelijker tegen de vrouwen.
In some countries, fundamentalist tendencies are increasingly targeting women.
De eigenlijke strekking van het verslag is evenwel ontbloot van de noodzakelijke scherpte ten aanzien van aspecten die mijns inziens aanleiding geven tot zorg.
Its actual tendency, though, does not have the rigour that it needs to distinguish itself from something that I regard as giving cause for concern.
Voorts moeten de politieke strekkingen die de consensus omtrent de Europese grondwet vertegenwoordigen, in de Commissie vertegenwoordigd zijn.
Moreover, the composition of the Commission should reflect the spectrum of political tendencies that make up the European constitutional consensus.
De amendementen 3, 5 en 15 hebben dezelfde strekking.
Amendments Nos 3, 5 and 15 follow the same intention.
Het Parlement kan het met de algemene strekking van de intentieverklaring van de heer Prodi eens zijn.
Parliament can have no objection to the general content of the speech by Mr Prodi on his intentions.
Als ik zeg " veroordeelt ", overdrijf ik natuurlijk sterk, niet alleen wat de strekking van de tekst betreft, maar ook uw intenties.
And when I say condemn, I greatly exaggerate the import not only of the text but also of your intentions.
strekking (ook: moraal, zedenles)
De strekking van de amendementen van het Parlement is dat de Commissie de problemen rond het leegvissen heeft overdreven en dat een herstelplan niet nodig is.
Parliament’ s amendments are based essentially on the view that the Commission has exaggerated the problems of over-fishing and that a recovery plan is unnecessary.

Voorbeeldzinnen voor "strekking" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Dutch- Mijnheer Bowis, ik zal de strekking van uw woorden doorgeven aan de Voorzitter.
Mr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
DutchToen was het dus al vrijwel zeker dat er iets van deze strekking zou gebeuren.
So it was almost certain by then that something of this nature might happen.
DutchWe zijn er blij mee dat de Raad een politieke belofte met die strekking heeft gedaan.
We are pleased that the Council has made a political commitment to this effect.
DutchDat is de strekking van onze amendementen; wij geloven dat ze rechtvaardig zijn.
This is the thrust of the amendments that we have proposed and which we consider fair.
DutchNaar ik heb begrepen, heeft de Commissie een protest van die strekking ontvangen.
My understanding is that the Commission has received such a representation.
DutchDat is ook de strekking van dit voorstel en daarom heeft het mijn volledige steun.
This proposal is a step in this direction and I can therefore only give it my support.
DutchIk ben het dus eens met de strekking van paragraaf 4 die deze stellingname ondersteunt.
I therefore agree with the thrust of paragraph 4 which supports this viewpoint.
DutchIedereen, ongeacht welke strekking in welk land regeert, heeft daaraan meegewerkt.
Everyone supported this, of whatever persuasion their national government.
DutchDe Commissie kan instemmen met de strekking van al deze amendementen op één na.
The Commission can approve the purport of these amendments, barring one.
DutchMisschien heeft mijn voorstel dezelfde strekking: minder stemmen, maar beter.
Perhaps my proposal is in the same tenor: to vote less but to vote better.
DutchHet Europees Octrooibureau heeft een persbericht met deze strekking uitgegeven.
The European Patent Office has issued a press statement to that effect.
DutchHiertoe heeft mijn fractie twee amendementen van die strekking op de resolutie ingediend.
To this end, my group has tabled two amendments to the resolution to that effect.
DutchDeze negatieve prioriteit sluit perfect aan op de strekking van de ontwerpresolutie.
This negative priority is perfectly in keeping with the spirit of the draft resolution.
DutchDie strekking gaat in dezelfde richting als wat de afgevaardigde zojuist heeft gezegd.
That is a step in the same direction as the honourable Member was just talking about.
DutchWe hebben een amendement van deze strekking ingediend, maar dat is helaas niet aangenomen.
We have tabled an amendment to that effect, but it was unfortunately not accepted.
DutchDat is de strekking van de boodschap die het Europees Parlement zal uiten.
That is the essence of the message which will be expressed by the European Parliament.
DutchDaarom ben ik het niet eens met de strekking van het verslag van de heer Sonneveld.
That is why I do not agree with the line taken in the Sonneveld report.
DutchDe strekking van het verslag-Färm is: meer en nog eens meer geld voor het beleid van de Unie.
The tenor of the Färm report is more and still more money for the EU's policies.
DutchIk heb de algemene strekking gezien van het Commissieverslag over deze aangelegenheid.
I have seen the general outlines of the Commission report on this matter.
DutchEen voorstel met die strekking ligt reeds bij het Europees Parlement.
We have already sent such a proposal for consultation with the European Parliament.