"stipt" vertalen - Engels

NL

"stipt" in het Engels

NL

stipt {bijwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "stipt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk werd vandaag tijdens twee interventies door uw voorganger tamelijk stipt onderbroken.
I was cut off relatively promptly by the previous President twice this afternoon.
DutchIn haar verslag stipt Karin Jöns ook het probleem van de additionaliteit aan.
In the report Karin Jöns also touched on this problem of additionality.
DutchIn haar solide verslag stipt barones Nicholson dat dan ook meteen aan.
In her solid report, Baroness Nicholson makes no bones about this.
DutchHoudt u zich derhalve alstublieft stipt aan uw spreektijd.
So please stick to the time each speaker has been allocated for his or her speech.
DutchIk onderbreek de vergadering daarom tot 18.30 uur en ik verzoek u om straks stipt op tijd aanwezig te zijn!
I shall suspend the sitting until 6.30 p. m. and request you to reassemble punctually.
DutchMijnheer Lange, dat u hierover het woord hebt gevraagd beschouw ik als een nieuwe oproep om zo stipt mogelijk te zijn.
But I will take your comment as another request for us to be as punctual as possible.
DutchIk spoor de Commissie er in dit verband echter toe aan dat criterium stipt te blijven toepassen.
In this context, however, I would remind the Commission not to deviate from the strict application of this criterion.
DutchIk wil u echter vragen om erop te letten dat iedere collega op dezelfde manier wordt behandeld als ik, namelijk stipt.
I would merely ask you to ensure that all Members are treated in the same way as myself, that is all.
DutchDe heer Queyranne, die hier stipt op tijd verschijnt, zal de verklaring van de Raad afleggen.
Minister Queyranne will deliver the statement on behalf of the Council and in fact he has just arrived, punctual to the second.
DutchDaarom moeten de begrippen duidelijk worden omschreven en moeten die algemene beginselen vervolgens ook stipt worden toegepast.
The concepts must therefore be clearly defined, and these general principles strictly applied.
DutchDe Commissie heeft dit zorgvuldig en zeer stipt gedaan, en ook hiervoor wil ik mijn hartelijke dank uitspreken.
The Commission has done these things carefully and rigorously, and for this, too, I offer my most sincere thanks.
DutchIk weet dit omdat ik zie hoe stipt de maaltijd altijd is als ze niet langer in hun eigen kamers wonen.
I know this because look at how punctuated meal time is when they are no longer in their particular rooms here. ~~~ Right?
DutchDit stelsel zal stipt worden toegepast.
This system will be applied as strictly as is necessary.
DutchZe komen stipt terug op wisselende tijden.
They will return like clockwork at different times.
DutchHet verslag stipt echter enkel de symptomen van het probleem aan, nu de regelgeving op EU-niveau al een feit is.
The report however only deals with the symptoms of the problem, since regulations at EU level are already a reality.
DutchHet verslag stipt echter enkele punten in het voorstel van de Commissie aan die voor verbetering vatbaar zijn.
On the other hand, the report points to a number of areas where the Commission's proposals could usefully be bettered.
DutchU stipt hier een belangrijke kwestie aan.
DutchU stipt daar een zeer belangrijk punt aan.
DutchMaar het stipt een fundamentele vraag aan: moeten consumenten een keuze hebben over duurzaamheid, over duurzame produkten?
But it basically raises a fundamental question: should consumers have a choice about sustainability, about sustainable products?
DutchHet verslag van de heer Lagendijk stipt enkele belangrijke kwesties aan met betrekking tot onze huidige verhoudingen met de Westelijke Balkan.
Mr Lagendijk's report touches upon some of the essential issues in our current relations with the Western Balkans.