NL steunen
volume_up
[steunde|gesteund] {werkwoord}

Wij hebben de plicht dit verslag te steunen en de jeugdprogramma's te steunen.
It is our duty to support this report and to support the youth programmes.
En wij steunen deze maatregel, evenals wij de invoering van sancties steunen.
And we support it, as we support the institution of sanctions.
In de economisch welvarende regio's steunen we de regionale concurrentiekracht.
In the economically stronger regions, we support regional competitiveness.
Aan de andere kant speciale politietroepen die de christenen steunen.
On the other hand there are special police troops, which back the Christians.
De ministers toonden allemaal de politieke wil om de standpunten van de Commissie te steunen.
Ministers unanimously indicated a political will to back Commission thinking.
Als de verordening op deze wijze is geamendeerd, zullen wij haar van harte steunen.
If the regulation has been amended to this effect, we will back it without hesitation.
We staan aan de kant en kunnen te weinig doen om de democratische krachten te steunen.
We are sitting on the sidelines and can do all too little to bolster the democratic powers.
De aandacht voor Afrika wordt gevoed door de massale steun die Bob Geldofs Live8 wereldwijd ondervindt.
The focus on Africa is bolstered by the massive wave of popular support for Bob Geldof’ s Live 8.
Daarom wordt hier terecht geëist dat de Europese Unie financiële steun geeft aan de vrije media in Servië.
That is why it is right that demands are being made here for the European Union to use its resources to bolster the independent media in Serbia.
Ik neig ernaar het te steunen, maar de wetenschappelijke en praktische onzekerheden blijven bestaan.
I am leaning in favour of it, but the scientific and practical doubts remain.
Lean on me when the times are bad
Zo zijn wij nu bijvoorbeeld geneigd het voorstel te steunen om de commerciële handel in de Irrawaddy-dolfijn te verbieden.
For example, we are now leaning in favour of the proposal to outlaw commercial trade in the Irrawaddy dolphin.
Het derde punt op mijn lijst is de relatie met naburige bevriende beschavingen die steun kunnen verlenen aan een beschaving.
The third thing on my checklist is relations with neighboring friendly societies that may prop up a society.
Het is absurd om een markt die het aflegt tegen de concurrentie, overeind te houden met ver doorgevoerde protectionistische maatregelen en omvangrijke financiële steun.
It is absurd to prop up an uncompetitive market through extensive protectionism and significant financial aid.
In plaats van steun te geven aan de wens van West-Europa voor hernieuwing van de kernenergie van Oekraïne, moeten wij uitkijken naar alternatieven.
Instead of propping up the Western European desire to renew the nuclear energy of Ukraine, we should be looking to alternatives.
We moeten de Europese Unie in haar hoedanigheid van belangrijke levensmiddelenproducent en grote exporteur steunen.
We have to sustain the European Union as a major food producer and a major exporter.
Wij steunen geen Russische militaire campagnes in Tsjetsjenië of waar dan ook, laat dat eenieder duidelijk zijn.
People should be clear that what we are doing is not sustaining Russian military campaigns in Chechnya or anywhere else.
Wij moeten steun geven en stimulansen bieden aan onze winstgevende ondernemingen, aan onze en onze speerpuntsectoren ontwikkelen.
It presupposes that we sustain and promote our successful businesses, our centres of excellence and develop our high-tech industries.
Dit amendement heeft de meerderheid gehaald en wij blijven het uiteraard steunen.
This amendment was adopted by a majority and we naturally uphold it.
We verzoeken iedereen om deze amendementen, waarin het standpunt van de vakbonden wordt weergegeven, te steunen.
We call on you all to support these amendments, which uphold the trade unions’ position.
We wilden voor zover mogelijk de zorgen van onze burgers over de bescherming van hun privacy steunen.
As far as possible, we wanted to uphold the concerns of our citizens for their privacy to be protected.
steunen (ook: schoren, schudden, helpen, dragen)

Voorbeeldzinnen voor "steunen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe amendementen 17 en 19 zijn daarom onnodig en wij steunen deze bijgevolg niet.
Therefore, Amendments Nos 17 and 19 are unnecessary and cannot be supported by us.
DutchDit gezegd zijnde hoop ik dat het Parlement dit amendement unaniem zal steunen.
With this in mind, I hope that the House will approve this amendment unanimously.
DutchWij steunen het humanistisch uitgangspunt dat aan de basis ligt van het verslag.
We are in favour of the humanitarian angle from which the report has been drawn up.
DutchDe Britse conservatieven zullen de gezamenlijke resolutie daarom niet steunen.
For this reason, British Conservatives will not be supporting the joint motion.
DutchDit is het soort stimulerende stadsherlevingsinitiatieven dat we moeten steunen.
These are the exciting urban regeneration initiatives that we should be supporting.
DutchIk ben het helemaal met haar eens en mijn fractie zal haar standpunt ook steunen.
I entirely agree with her, and my group will also be supporting her position.
DutchDe Unie kan deze processen steunen door veel aandacht te geven aan de civil society.
The Union can foster these processes by focusing its attention on civil society.
DutchHet is belangrijk dat wij Irak in deze moeilijke situatie in alle opzichten steunen.
It is important for us to help Iraq on a wide front in this difficult situation.
DutchDaarom zal ook onze fractie de aanbeveling steunen om kwijting te verlenen.
For that reason, our group will also be supporting the discharge recommendation.
DutchEen EU-harmonisatie van nationale ethische beoordelingen willen wij niet steunen.
We will not play a part in enabling the EU to harmonise national ethical judgements.
DutchTegelijkertijd is het natuurlijk van belang te trachten de oppositie te steunen.
At the same time, it is of course important to find ways of supporting the opposition.
DutchDe vrouwen zijn statistisch gezien niet degenen die de EU het meest steunen.
In terms of statistics, women are not those who are most supportive of the EU.
DutchWij steunen het heengaan van de hele Commissie als iets wat onontkoombaar is.
We endorse the departure of the entire Commission as something which is inevitable.
DutchWij adviseren om de Europese film daarentegen met positieve maatregelen te steunen.
We recommend instead that European films should be supported via positive measures.
DutchIk ben gecontacteerd door talrijke patiëntengroepen die deze richtlijn steunen.
I have been contacted by many groups of patients supporting this directive.
DutchWij moeten deze strijd aangaan en ik weet dat het Parlement mij daarbij zal steunen.
We shall have to fight for these, and I am confident Parliament will be on my side.
DutchWij ontnemen de mensen iets heel belangrijks, als we deze richtlijn niet steunen!
We are about to deprive people of something of vital importance, unless we carry this!
DutchIk ben voor het steunen van het verslag en voor het starten van onderhandelingen.
I am very much in favour of backing the report and also of launching the negotiations.
DutchOm die reden aarzelt de delegatie van de Britse Labour-partij het verslag te steunen.
That is why the British Labour delegation is hesitant about supporting the report.
DutchMijns inziens moeten we die steunen en als rapporteur ben ik zo vrij dit te doen.
I think that they should be supported, and as rapporteur, I take the liberty so to do.