NL stellen
volume_up
[stelde|gesteld] {werkwoord}

stellen (ook: stoppen, zetten, plaatsen, steken)
Laten we de moed tonen een baanbrekende richtlijn voor te stellen en op te stellen.
Let us have the courage to put together a ground-breaking directive.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik zou nog een vraag willen stellen aan de commissaris.
Mr President, I should like to put a supplementary question to the Commissioner.
Mevrouw de Voorzitter, in deze situatie moet ik u een persoonlijke vraag stellen.
Madam President, in these circumstances, I must put to you a personal question.
De Commissie is bereid speciale regels op te stellen voor een dergelijke uitzondering.
The Commission is ready to lay down specific rules for such exceptions.
Het is dus aan dat comité uit de particuliere sector om die standaarden vast te stellen.
It is thus up to that committee from the private sector to lay down these standards.
Wij stellen daarvoor zware eisen aan de voertuigen die in West-Europa zijn gestationeerd.
We lay down stringent requirements on vehicles stationed in western Europe.
Zullen we in het ontwikkelingsproces de burgers centraal stellen?
Are we now going to place the people at the heart of this development dynamic?
De Europese Unie moet het economisch beleid in dienst stellen van de werkgelegenheid.
The European Union must place economic policy in the service of employment.
Wij stellen voor 5 % van de kredieten van het Sociaal Fonds te reserveren.
We propose initially to place 5 % of the Social fund into reserves.
Weet u, hoe moeilijk het is zich op ander geld in te stellen?
Do you know how difficult it is to adjust to a different currency?
Een lagere BTW zou heel wat horecabedrijven ook in staat stellen hun arbeidstijd beter te spreiden.
A reduction in VAT rates would also allow many establishments to adjust working hours.
Het onderhavige voorstel beoogt de uitvoeringsregels voor het in de Gemeenschap geldende mededingingsbeleid ten aanzien van Estland in te stellen.
The present proposal is to adjust the rules for the implementation of the Community's competition policy for Estonia.
Ik neem aan dat het onbeleefd zou zijn als ik mensen antwoord die serieuze vragen stellen maar niet konden blijven om het antwoord te horen, dus dat zal ik niet doen.
It is, I guess, a sort of discourtesy on my part to reply to people who ask serious questions but who are not able to stay to hear the response, so I will not do that.
Ik neem aan dat hij nog verder zal proberen uit te zoeken waarom deze vraag eigenlijk gesteld werd.
I presume that he will follow through his enquiry as to why this question was asked.
Waarde collega's, laten we eerst zelf maar orde op zaken stellen, voordat we de koning van Marokko de les lezen.
Ladies and gentlemen, before we presume to give lessons to the King of Morocco, let us start by putting our own house in order.
In de vraag wordt eveneens gesteld dat er eventueel een band bestaat met de Overeenkomst van Schengen.
Lastly, the question conjures up a presumed link between these practices and the Schengen Agreements.
Ik zou het op prijs stellen als u de posters nu weg zou leggen, zodat we verder kunnen gaan met het debat.
I would appreciate it if you would put down your placards so that we can proceed with the debate.
Als we toch nooit aan de beurt komen, had men ons moeten vragen om een schriftelijke vraag aan de Commissie te stellen.
If our turn is never to be reached, we should be told to put down a written question to the Commissioners.
Mevrouw de Voorzitter, het is al bekend wat de uitslag van de komende stemming zal zijn, maar wij willen dit vraagstuk graag aan de orde stellen.
Madam President, we already know the result of the coming vote, but we wanted to put down a marker.
Ik zou het op prijs stellen als dit kan worden rechtgezet.
I would be glad if that could be put right.
Ook op economisch gebied wordt samen met het IMF orde op zaken gesteld.
In the sphere of economics, too, things are put right in conjunction with the IMF.
Voordat ze lid kunnen worden zal er echter nog heel wat orde op zaken gesteld moeten worden.
Before they can join however there is much that needs to be put right.
En stel dat ze, zeg, totaal verschillende zintuigelijke capaciteiten hebben enzo.
And suppose they have, you know, very different sensory apparatus, and so on.
Stel, twee Amerikaanse vrienden zijn samen op reis in Italië.
Suppose that two American friends are traveling together in Italy.
Stel je voor: je ziet een theepot en de theepot is gevuld met heet water.
Suppose you see a teapot, and the teapot is filled with hot water.

Voorbeeldzinnen voor "stellen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchWe moeten echter niet alleen hoge welzijnsnormen stellen maar ze ook handhaven.
However, we must not only set high welfare standards, we must also enforce them.
DutchDaarom stellen wij tot ons genoegen vast dat de Commissie zich hiervoor inzet.
In this connection, we note that the Commission is making a considerable effort.
DutchHet is dan ook vooral zaak dat wij duidelijke grenzen stellen aan de arbeidstijd.
It is therefore especially important for us to set clear limits for working time.
DutchWij hebben meer redenen om onszelf vragen te stellen dan Amerika te bekritiseren.
We have more reason to ask ourselves questions than to criticise the Americans.
DutchDaarom stellen we de volgende mondelinge amendementen op de compromistekst voor:
With this in mind, we propose the following oral amendments to the compromise text:
DutchDat zal niet gemakkelijk zijn, maar we stellen ons vanavond ambitieuze doelen.
It will not be easy, but we are setting ourselves ambitious targets this evening.
DutchDe Conventie werd niet speciaal opgericht om een Europese grondwet op te stellen.
The Convention was not set up specifically to draft a constitution for Europe.
DutchMaar je kunt niet stellen dat één enkele soort zijn op planeet Aarde de norm is.
But it is not to say that being a single species on planet Earth is the norm.
DutchMijnheer de Voorzitter, mag ik de heer Fischler een aanvullende vraag stellen?
Mr President, I would like to ask Commissioner Fischler a supplementary question.
DutchThans stellen wij vast dat wij achterlopen bij de uitvoering van de strategie.
At present, we note a lack of progress with the implementation of the strategy.
DutchVaak hebben mijn medewerkers mij gezegd: " Nee, deze vraag kunt u niet stellen ".
My colleagues have often said to me, 'no, it is not a question you can ask '.
DutchDames en heren, mag ik u verzoeken geen nieuwe of aanvullende vragen te stellen.
I would ask Members to limit themselves to new questions or supplementary questions.
DutchHij heeft ernaar gestreefd de grote, belangrijke kernpunten aan de orde te stellen.
His report has endeavoured to address the real core issues that are of concern.
DutchVoor het eerst zullen de lidstaten doelen moeten stellen voor biobrandstoffen.
For the first time, the States will have to establish objectives for biofuels.
DutchZe stellen een vraag, die luidt: "Hoe kunnen deze mensen zo gepassioneerd zijn?"
And they ask a question, and the question is: How can these people be so passionate?
DutchWe stellen alles in het werk om inbreuken zo snel mogelijk uit de wereld te helpen.
We use all opportunities to solve infringement problems as quickly as possible.
DutchIk vind het unfair dat de heer Truscott zijn eerste vraag niet heeft kunnen stellen.
I think that was an unfair way of Mr Truscott getting his first question across.
DutchOp dit terrein gaan wij verder, zo kan men stellen, dan wat tot op heden is gedaan.
In this area, we are going beyond, one might say, what has been done up to now.
DutchPacta sunt servanda is geen vrijbrief om achteraf nog allerlei eisen te stellen.
Pacta sunt servanda does not provide carte blanche for a late game of poker!
DutchGeen enkel constitutioneel hof kan zich boven het Gemeenschapsrecht stellen.
No national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.