"steekhoudend" vertalen - Engels

NL

"steekhoudend" in het Engels

EN
NL

steekhoudend {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Veel brieven van lobbyisten aan beide kanten van het debat zijn misschien steekhoudend, maar voordat we dingen gaan verbieden, moeten er gedegen beoordelingen plaatsvinden.
That is why it is also important to state that a happy balance should be struck between solid environmental progress and not too many restrictions for the internal market.

Voorbeeldzinnen voor "steekhoudend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWij zijn er nog steeds volkomen van overtuigd dat dit een steekhoudend argument is.
We remain absolutely convinced by the soundness of this argument.
DutchZij hebben één steekhoudend argument, namelijk dat het voorgestelde systeem tot bedrog kan leiden.
They have one valid argument, namely that the proposed system could lead to deceit.
DutchHet verslag van de heer Evans is dan ook niet minder actueel en steekhoudend geworden.
The Evans report, for its part, is no less topical or relevant.
DutchHet bezwaar dat voorzitter Barón Crespo naar voren heeft gebracht is mijns inziens niet steekhoudend..
I therefore think that the objection raised by Mr Barón Crespo is not a valid one.
DutchIk beschouw dit als een steekhoudend punt van zorg als we het terrorisme effectief willen aanpakken.
I consider this a valid concern if we want to tackle terrorism effectively.
DutchIk wil u bedanken voor uw bijdragen, die allemaal zeer nuttig en steekhoudend waren.
We will have the opportunity to do so on other occasions.
DutchDeze regelgeving is in mijn ogen in alle opzichten steekhoudend.
In my view, this legislation is valid from all viewpoints.
DutchKortom, de grote lijnen en uitgangspunten van het voorstel van Jacques Delors lijken mij steekhoudend.
In short, the main thrust behind the proposal put forward by Jacques Delors is, in my view, relevant.
DutchDus deze argumentatie van de Commissie is niet steekhoudend.
Therefore the Commission's arguments do not hold water.
DutchDe motivering luidt hier dat aan grote landen geen voordeel wordt gegeven, maar dat is geen steekhoudend argument.
It has been motivated by the desire not to give large countries an advantage, but it is untenable.
DutchHet argument is echter niet steekhoudend.
Nonetheless, this is an argument that does not hold water.
DutchIndien de aangehaalde argumenten steekhoudend zouden zijn, zou het verbod immers moeten gelden voor alle communautaire wateren.
Indeed, to follow the arguments through, the gear would have to be banned from all Community waters.
DutchMijns inziens is dit absoluut niet steekhoudend.
DutchWellicht waren de bedoelingen van de Groene Fractie nobel, maar hun methode was noch effectief, noch steekhoudend.
Although the intentions of the Group of the Greens may have been noble, their method was neither effective nor conclusive.
DutchDe conclusie van Price Waterhouse dat de programma's voor toerisme gerichter moeten zijn is echter zonder meer steekhoudend.
But PriceWaterhouse's conclusion that there needs to be clearer focus in the tourism programmes makes clear sense.
DutchHet argument dat men de lucratieve exportmarkten wil behouden, is met de winter voor de deur niet langer steekhoudend.
The argument that they wish to retain the lucrative export markets no longer cuts any ice, now that winter is nearly upon us.
DutchHoewel we dachten een steekhoudend argument te hebben, waren we dan ook niet verrast dat de uitspraak van het Hof in ons nadeel uitpakte.
Therefore, although we thought it was a logical argument, we were not surprised when the case went against us.
DutchDat de Europese Unie geen interesse zou hebben voor fundamenteel onderzoek is naar mijn mening niet steekhoudend.
Concerning the question about the European Union and its disinterested approach to basic research, I do not feel that this is the case.
DutchMijnheer Wiersma, ik denk dat u een zeer steekhoudend argument naar voren hebt gebracht, want dit gaat inderdaad ook over de participatie van burgers.
Mr Wiersma, I think you made a very valid point, because this is also about the participation of citizens.
DutchDat dergelijk werk ertoe zou moeten leiden dat de EU een Europees politiek project definieert en ontplooit, is niet steekhoudend.
That such work should lead to the EU having to define and implement a European political project does not, however, make sense.