NL

standpunt {het}

volume_up
1. algemeen
standpunt (ook: positie)
Spijtig genoeg namen enkelen toen een enigszins demagogisch standpunt in.
Unfortunately, some of those in the trade adopted a somewhat demagogic stance.
De Commissie heeft daar om onbegrijpelijke reden geen standpunt ingenomen.
For reasons that are incomprehensible, the Commission has not adopted a stance on this matter.
Twee lidstaten, Luxemburg en Oostenrijk, hebben een moedig standpunt ingenomen.
Two Member States, Luxembourg and Austria took a courageous stance.
standpunt (ook: uitgangspunt)
Nee, maar er zal in ieder geval een standpunt zijn en dat standpunt zal autoriteit uitstralen.
No, but Europe will have a standpoint and that is the one which will have authority.
Iedereen vraagt een krachtig standpunt, maar niemand heeft het ooit gezien.
Everybody is asking for a strong standpoint but it has never been seen.
Vanuit hun standpunt was de lamp een relatief eenvoudige taak.
The light bulb was a fairly simple task, from their standpoint.
standpunt (ook: gezichtspunt)
Jammer dat de EU dit standpunt niet altijd op ferme wijze heeft uitgedragen.
It is a shame that the EU has not always been so resolute in propagating this viewpoint.
Ik denk dat de heer Brok gelijk heeft met dit evenwichtige standpunt.
I think Elmar Brok is correct in this particular viewpoint, which is the balanced one.
Ik ben het met dat standpunt, met dat wegwerpgebaar, niet eens.
I do not agree with this viewpoint or with this dismissive gesture.
2. taalkunde

Voorbeeldzinnen voor "standpunt" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOok nu zou ik van de Commissie willen weten of ze haar standpunt heeft herzien.
I therefore again ask the Commission if it has perhaps revised its opinion here.
DutchDe horizontale verordening is vanuit dit standpunt niet bijzonder verhelderend.
From this point of view, the horizontal regulation does not clarify things much.
DutchDat standpunt is in de Commissie visserij op één stem na unaniem onderschreven.
This was the opinion of the Committee on Fisheries, with just one vote against.
DutchIn het WIPO-Verdrag is geen specifiek standpunt over tijdelijke kopieën opgenomen.
There is no consciously adopted position in the WIPO Treaty on temporary copies.
DutchIk ben in elk geval trots op het standpunt dat deze regeringen hebben ingenomen.
Whatever happens, I am proud of the position adopted by these various governments.
DutchHet Europees Parlement neemt in het verslag geen standpunt in over deze kwestie.
The European Parliament does not adopt a position on this issue in the report.
DutchIn de tweede plaats is dat standpunt coherent en volgens mij ook volkomen billijk.
Secondly because this position is consistent and, in my view, perfectly correct.
DutchZal hij dat standpunt handhaven wanneer de verpakkingsrichtlijn aan de orde komt?
Will his position remain the same when he is debating the packaging directive?
DutchWij zullen ons standpunt hierover in de bemiddelingsprocedure dus niet wijzigen.
There is no moving beyond that, either here or in the conciliation procedure.
DutchIk zou graag van de Commissie en de Raad vernemen wat hun standpunt terzake is.
I would ask the Commission and the Council to make a statement on this matter.
DutchDat is het officiële standpunt van de Europese Commissie en de Europese Unie.
This is the official position of the European Commission and the European Union.
DutchDat is mijns inziens het standpunt van zowel de Europese Unie als de Commissie.
I believe that this is the position of both the European Union and the Commission.
DutchIk hoop dat ons standpunt over deze onderdelen niet te veel problemen veroorzaakt.
I hope there will not be too much difficulty on those points with our position.
DutchVijf amendementen zijn opgenomen in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad.
Five of these have been included in the common position taken by the Council.
DutchDe Commissie heeft haar standpunt al verschillende malen naar voren gebracht.
The Commission has already made its point of view clear on a number of occasions.
DutchIk denk dan aan uw standpunt over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie.
For example, there is your position about Turkey's accession to the European Union.
DutchHet standpunt van de socialistische collega's is ons daarentegen een raadsel.
On the other hand, we fail to understand the position of the Socialist Members.
DutchDe Commissie neemt pas een standpunt in als de uitspraken van het Hof bekend zijn.
The Commission will await the outcome of these judgments before taking a position.
DutchIk hoop dat de Raad het standpunt van de Commissie en het Parlement kan bijtreden.
I hope that the Council will share the views of the Commission and Parliament.
DutchLaat ik het standpunt van de Unie over de verlenging van de muur nog eens herhalen.
Let me reiterate where the Union stands in relation to the extension of the wall.