NL

stand {de}

volume_up
1. algemeen
Eén stand opent het slot en een andere stand opent de deur.
One position opens a lock and another position opens one of these doors.
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad kwam met de allergrootste moeite tot stand.
The Council's common position came about with the greatest difficulty.
It's just in a new position, and that new position can be just as beautiful.
De Commissie zal het Parlement regelmatig informeren over de laatste stand van zaken.
As the situation develops, the Commission will keep Parliament regularly informed.
De stand van de voorbereidende werkzaamheden zou ik willen omschrijven als wisselend.
The framework of preparations presents a situation which I would call unequal.
Mevrouw Fontaine had een circulaire beloofd met een uitleg over de stand van zaken.
Madam Fontaine promised that a note would be circulated explaining the current situation.
Stand van zaken in de Uniebijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders van 24-24 oktober
State of the Union - Meeting of heads of state and government of 24/ 25 October
Dit debat over de stand van zaken in de Unie vindt plaats in een onzeker klimaat.
This debate on the state of the Union is taking place in a climate of uncertainty.
Gezamenlijke ontwerpresolutie over de stand van de transatlantische dialoog
Joint motion for a resolution on the state of transatlantic dialogue
Mijnheer de Voorzitter, de Europese begroting voor volgend jaar is onder moeilijke omstandigheden tot stand gebracht.
Mr President, the European Union's budget for next year has been prepared in difficult circumstances.
Hoe lang kunnen we dan deze stand van zaken, waarbij alle betrokkenen in onzekerheid verkeren, laten voortduren?
In those circumstances, how much longer can we continue with this state of affairs in which there is real uncertainty for all concerned?
Des te treuriger vind ik de omstandigheden waaronder de vennootschap tot stand is gekomen en de problemen waarover wij ons hier moeten buigen.
That is why the circumstances in which this form of company arose and the problems with which we must deal here are all the more regrettable.
Alleen dan kan een Europese markt tot stand komen.
Only once this condition has been met can a European market come into being.
Je hebt een heel sterke rug nodig om stand te houden te midden van de omstandigheden.
It takes tremendous strength of the back to uphold yourself in the midst of conditions.
Deze kan alleen maar tot stand komen op basis van gezonde economische voorwaarden.
This can only be achieved if sound business conditions are applied.
Ik herhaal nog maar eens de uitspraak dat " wij niet boven onze stand willen leven ".
I repeat, we do not have - to borrow a phrase - " ideas above our station ".
Wij weten dat geen enkele kerncentrale helemaal veilig is en dat verschillende centrales qua veiligheidsvoorzieningen achterlopen bij de huidigre stand van de techniek.
We know that no nuclear power station is completely safe, and that some are not technically up to date in other respects of relevance to safety.
Niet veel klaarblijkelijk, want er zijn atleten, gelukkig een minderheid, die een onderkomen in het olympisch dorp weigeren omdat dat dat beneden hun stand zou zijn.
Not much, apparently, since some athletes - a minority, I am glad to say - are refusing to stay in the Olympic village, considering it to be below their station.
stand (ook: hoogte)
Op die manier wordt het tweederangsburgerschap in stand gehouden.
That is perpetuating a second-class citizen status.
Mijnheer de Voorzitter, ik vraag mij af over welke mensenrechten wij spreken als wij een economisch beleid voeren dat een bij uitstek klassensamenleving tot stand brengt.
   – Mr President, I wonder what human rights we are talking about, when our economic policy creates an eminently class-ridden society.
stand (ook: graad, trap, status, rang, mate)
stand (ook: pose, aanstellerij)
Het interne en externe evenwicht werd in stand gehouden met behulp van het begrotings- en wisselkoersbeleid.
Budgetary and exchange rate policies were responsible for maintaining internal and external stability.
Tenslotte is er in Europa een stabiliteitscultuur tot stand gekomen met historisch lage inflatiepercentages.
At long last a culture of stability and historically low inflation rates has gained acceptance.
Dat houdt in dat de lidstaten bepaalde datasnelheden moeten voorschrijven aan de hand van de stand van de gangbare technologieën.
It states that the Member States should prescribe particular data transfer rates based on the latest technology.
De economische beleidsmix moet nu dwingend op Europees niveau tot stand komen.
The economic policy mix urgently needs to be decided now at European level.
Dat is tevens de beste reden om op EU-niveau wetgeving tot stand te brengen.
That is the clearest justification for EU-level legislative action.
Het is van belang om een hoog onderzoeksniveau in stand te houden.
It is important to maintain a high level of research expertise.
2. sport en spel
stand
De stand tot dusverre luidt dat er tien landen vóór zijn en twee tegen.
The score so far is 10 countries in favour and two against.
Ik zou graag willen weten wat de stand van zaken is op dit moment.
I would like to know what the latest is on this score.
Misschien kan de Commissaris ons nu hier vertellen wat op dit punt de actuele stand van zaken is.
The Commissioner might be able to inform us of the latest on this score.
EN

stand {zelfstandig naamwoord}

volume_up
stand (ook: barn, shed, tent)
Je kon nauwelijks buiten de tent staan.
stand (ook: barn, shed)
stand (ook: barn, shed)
stand (ook: booth, stall)

Voorbeeldzinnen voor "stand" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchGeweld staat gelijkheid in de weg en houdt de bestaande ongelijkheden in stand.
This violence is an obstacle to achieving equality and perpetuates inequalities.
DutchOostenrijk wil dit systeem niet tot in alle eeuwigheid onwrikbaar in stand houden.
Austria has no desire to set these rules in stone for the rest of recorded time.
DutchIk blijf zeker vertrouwen op uw steun om deze veranderingen tot stand te brengen.
I will certainly continue to rely on your support to carry through those changes.
DutchDe stand van zaken en de problemen worden in het verslag zeer goed samengevat.
The report gives a very good account of the situation and the problems involved.
DutchDit debat over de stand van zaken in de Unie vindt plaats in een onzeker klimaat.
This debate on the state of the Union is taking place in a climate of uncertainty.
DutchAlleen hoop ik dat het voortaan op een meer ordelijke wijze tot stand zal komen!
However, I would hope that proceedings could be more orderly in the future.
DutchZonder de volledige inzet van het land in kwestie houdt de democratie geen stand.
Without the full commitment of the country concerned, democracy cannot be sustained.
DutchIk was niet gelukkig met de wijze waarop het akkoord met Iran tot stand is gekomen.
I am not very happy about the way in which the agreement with Iran came about.
DutchMinder enthousiast zijn wij over de manier waarop deze resolutie tot stand kwam.
We are less enthusiastic about the way in which this resolution came about.
DutchMet het onderhavige voorstel worden de verschillen echter in stand gehouden.
Under the terms of the proposal, our conditions would continue to be different.
DutchTransfersommen zorgen niet alleen voor welvaart, maar houden deze ook in stand.
The transfer fee is not just a wealth distributor, it is a wealth retainer.
DutchHet ergst is wel dat het Parlement deze stand van zaken voor lief neemt en erkent.
Worst of all, Parliament is happy with this state of affairs, which it acknowledges.
DutchDe tot stand gekomen resolutie bevat mijns inziens al de benodigde componenten.
In my view, the resolution produced contains all the necessary ingredients.
DutchDe Commissie is volledig bereid om te onderzoeken hoe die tot stand zou kunnen komen.
The Commission is quite prepared to investigate how this could be accomplished.
DutchIk wilde weten wat de stand van zaken was met betrekking tot de niet-verleende visa.
I wanted to find out about the situation regarding the refusal to grant them visas.
DutchDe Commissie zal het Parlement regelmatig informeren over de laatste stand van zaken.
As the situation develops, the Commission will keep Parliament regularly informed.
DutchAls we dat niet oplossen, brengen we nooit een goede arbeidsmarkt in Europa tot stand.
If we do not solve it, we will never bring about a sound labour market in Europe.
DutchDe stand van de voorbereidende werkzaamheden zou ik willen omschrijven als wisselend.
The framework of preparations presents a situation which I would call unequal.
DutchKijk naar de samenzweerdige manier waarop de Schengen-constructie tot stand is gekomen.
Note the conspiratorial way in which the Schengen structure came into existence.
DutchIk geloof dat dit werk ook ongeveer in stand gehouden moet worden zoals het is.
As far as I am concerned, this work should be kept more or less unchanged.