NL

stage {de}

volume_up
Om hun mobiliteit te bevorderen, moet worden vermeden dat ze onnodige kosten maken en moet hun verblijf worden aangepast aan de duur van hun studie of stage.
In order to facilitate their mobility, we should free them of unnecessary costs and make their residence compatible with their periods of study or apprenticeship.
Toen ik afstudeerde, ging ik naar het Ituriwoud voor mijn stage.
When I finished, I went to the Ituri Forest for my internship.
EN

stage {zelfstandig naamwoord}

volume_up
stage (ook: phase)
This sum was sufficient for the first stage of the Shelter Implementation Plan.
Dat bedrag was voldoende voor de eerste fase van de inkapseling van de reactor.
But now is also the beginning of a key stage for the Intergovernmental Conference.
De intergouvernementele conferentie gaat nu echter ook een beslissende fase in.
Textiles are the first stage, and other sectors of production will follow.
Textiel is de eerste fase -- producten uit alle andere sectoren zullen volgen.
stage (ook: period, phase)
At this stage of European reunification, is a Constitution not a bit premature?
Komt een Grondwet in dit stadium van de Europese hereniging niet gewoon te vroeg?
At the current stage, the Commission proposes no further immediate measures.
De Commissie stelt in dit stadium geen enkele bijkomende dringende maatregel voor.
However, we are at a very early stage in the process of determining the Charter.
Het besluitvormingsproces verkeert echter nog in een heel pril stadium.
stage (ook: platform)
So if you look around the stage here you'll create a kind of mental map of the stage.
Dus als je hier het podium bekijkt maak je een soort mentale kaart van het podium.
(Laughter) Because it's like the stage is an optical illusion, for some reason.
(Gelach) Het podium is een soort optische illusie, om een of andere reden.
Actually, I have them on stage with me: grapevines, magnolias -- truly stunning.
Ik heb ze meegebracht, hier op het podium: Druiventrossen, magnolia's, echt schitterend.
stage (ook: theatre)
If not, Europe is at risk of becoming a political dwarf on the international stage.
Zo niet, dan dreigt Europa op het internationale toneel een politieke dwerg te blijven.
We therefore wish to see ourselves become a major political player on the international stage.
Wij ambiëren een vooraanstaande politieke rol op het internationale toneel.
What kind of a figure does this Europa cut on the international stage, however?
Maar hoe komt Europa voor de dag op het internationale toneel?
It may be that a further stage is needed to enable us to find the best way forward.
Misschien is er een volgende etappe nodig om op de beste manier verder te kunnen gaan.
The internal market is going through an essential stage.
Wij maken momenteel een essentiële etappe door op het vlak van de interne markt.
I wish you good luck for this first stage, Commissioner.
Ik wens u daarom succes bij deze eerste etappe, mijnheer de commissaris.
We underline that interventions to promote good governance will have high priority at all stages in the support strategy for Angola.
Wij onderstrepen dat interventies met het doel behoorlijk bestuur te stimuleren hoge prioriteit zullen krijgen in alle fasen van de hulpstrategie voor Angola.
In the area of governance, the goal is to ensure the involvement of stakeholders at all stages of policy development up to and including implementation.
Wat bestuur betreft, wordt ernaar gestreefd om de belanghebbenden in alle stadia tot en met de tenuitvoerlegging bij de beleidsontwikkeling te betrekken.
At this stage we shall oppose the increase in the budget referred to above.
In deze fase zullen wij de voornoemde verhoging van kredieten verwerpen.
I cannot accept at this stage an increase in the budget.
Ik kan op dit moment geen verhoging van de begroting aanvaarden.
Even at this early stage a considerable increase needs to be considered for when the Treaty or the regulation is revised.
We moeten nu al denken aan een aanzienlijke verhoging bij de herziening van de overeenkomst of van de verordening.
Are we getting a Commission that can give Europe strong leadership and will be a respected actor and partner on the global stage?
Krijgen wij een Commissie die krachtig leiding kan geven aan Europa en ook in de wereld een gerenommeerde speler en partner zal zijn?
Madam President, we have reached the final stage of this major directive.
Mevrouw de Voorzitter, wij zijn nu met deze belangrijke richtlijn bij het station van bestemming aangekomen.
Four years ago, on the TED stage, I announced a company I was working with at the time called Odeo.
Vier jaar geleden, op de TED tribune, kondigde ik Odeo aan, een bedrijf waar ik toen werkte.
stage (ook: stop)

Voorbeeldzinnen voor "stage" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchFormele stage en informele opvoeding moeten niet langer los van elkaar worden gezien.
Formal training and non-formal education must be combined.
DutchJe kan het als een soort medische stage bekijken. ~~~ We studeerden bij een wijze man, de guru Karoli Baba.
This is just like a residency program, for those of you that are in medical school.
DutchToen ik afstudeerde, ging ik naar het Ituriwoud voor mijn stage.
When I finished, I went to the Ituri Forest for my internship.
DutchHier liep mijn vriend Abhishek Sen stage.
This is a place where my friend, Abhishek Sen was interning.
DutchDit is Bruce Lawmen, één van de onderzoekers in de groep, die vriendelijk toestond, dat wij hem rennend in de Light Stage vastlegden.
And let's take a look at a computer-generated version of Bruce, running in a new environment.
DutchWe gaan nog wat voorbij Light Stage 5.
DutchOmdat ik stage loop bij hem op kantoor.
DutchDit is Light Stage 6.
This is Light Stage 6, and we're looking at taking this technology and applying it to whole human bodies.
DutchIk loop stage bij hem op kantoor.
DutchHet enige punt waar het Parlement en de Raad nog onenigheid over hebben, is wie de keuze maakt tussen stage en proeve van bekwaamheid.
The only outstanding point at issue between Parliament and the Council of Ministers concerns the responsibility for choosing between a course and an aptitude test.
DutchHet is toch zo dat het raadgevend comité zich heeft uitgesproken in 1992, waarbij het duidelijk stelde dat de duur van de opleiding vijf jaar moest worden plus twee jaar stage.
In practice, in 1992 the Advisory Committee stated clearly that courses should ideally last five years, plus two years ' practical experience.
DutchOm hun mobiliteit te bevorderen, moet worden vermeden dat ze onnodige kosten maken en moet hun verblijf worden aangepast aan de duur van hun studie of stage.
In order to facilitate their mobility, we should free them of unnecessary costs and make their residence compatible with their periods of study or apprenticeship.
DutchZo is de bescherming van de intellectuele eigendom nu veel beter geregeld en is er een groot programma opgezet waarbij jonge Russische managers stage kunnen lopen bij bedrijven in de EU.
We have launched a major programme providing young Russian managers with periods of practical training in firms in the European Union.
DutchWe hebben dit gedaan door te beginnen met Emily zelf, die zo vriendelijk was om naar ons laboratorium te komen in Marina del Rey, en voor een sessie in Light Stage 5 te gaan zitten.
The way that we did this is we tried to start with Emily herself, who was gracious enough to come to our laboratory in Marina Del Rey, and sit for a session in Light Stage 5.

Synoniemen (Engels) voor "stage":

stage
staging
centre stage
final stage
English