NL

staat {de}

volume_up
1. algemeen
Dit zal leiden tot een staat binnen de staat, die voor alle anderen zal beslissen.
They will create a State within the State and make decisions on behalf of everyone else.
Eens je de staat hebt gewijzigd, blijft die zo tot je de staat opnieuw wijzigt.
And once you've changed its state, it stays there until you change its state again.
De oorzaak varieert van staat tot staat, maar voornamelijk in de details.
The reasons vary state to state, but mostly in the details.
Het wordt zo dus mogelijk de werkelijke staat van de producten te verhullen.
This could disguise the true condition of the food.
Een specifiek probleem in Oekraïne vormen de kerncentrales die in slechte staat verkeren.
One problem is that Ukraine has nuclear power plants in poor condition.
Slechts 13 voertuigen bevonden zich in een volledig acceptabele staat.
Only thirteen were in fully acceptable condition.
staat (ook: volk, natie)
- Mijnheer de Voorzitter, de drager van de democratie in Europa is de nationale staat.
Mr President, it is the nation state that is the bearer of democracy in Europe.
De Koerden zijn een volk zonder eigen staat en grenzen, maar de taal houdt hen bijeen.
The Kurds are a nation with no land or borders of their own, kept together only by language.
Scheiding van de machten, burgerlijke vrijheden, de heerschappij van de wet, de relatie van kerk tot staat.
Accompanied by a squandering of the nation's material wealth that defied credulity.
staat (ook: natie)
2. politiek
-- Mevrouw de Voorzitter, Wit-Rusland werd onverwacht een onafhankelijke staat in 1991.
Madam President, Belarus unexpectedly woke up to statehood in 1991.
Het is echter een jonge staat, die onder Russisch en sovjetcommunistisch bestuur heeft geleefd.
In terms of statehood, it is, however, young, having been subject to Russian and Soviet control.
De voorzitter van de Raad merkte vandaag op dat het ons doel dient te zijn een moderne staat van Afghanistan te maken.
The President today commented that our aim must be to bring Afghanistan into a modern statehood.

Voorbeeldzinnen voor "staat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchStaat u mij echter toe om de voorgestelde amendementen in detail te behandelen.
However, allow me to address in detail the amendments, which have been proposed.
DutchEn TAP Plastics heeft -- hoewel het niet op de foto staat -- een vitrine gemaakt.
And TAP Plastics made me -- although I didn't photograph it -- a museum vitrine.
DutchHier in de notulen staat dat ik heb gevraagd protest aan te tekenen bij de NAVO.
It says in the Minutes that I asked for an official complaint to be made to NATO.
DutchHet staat buiten kijf dat de Unie er nu beter voorstaat dan zes maanden geleden.
Unquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.
DutchGeweld staat gelijkheid in de weg en houdt de bestaande ongelijkheden in stand.
This violence is an obstacle to achieving equality and perpetuates inequalities.
DutchEr staat namelijk op de agenda straks een resolutie over EURO2000 en hooligans.
Indeed, the next item on the agenda is a resolution on Euro 2000 and hooligans.
DutchZij beslissen over het moratorium; onze beslissing van morgen staat daar los van.
What they do will decide what happens to the moratorium, not what we do tomorrow.
DutchWij moeten ook in staat zijn juist en doeltreffend te handelen in noodsituaties.
We must also be able to act correctly and effectively in emergency situations.
DutchHopelijk zullen we in staat zijn de moeilijkheden om te zetten in mogelijkheden.
Let us hope that we prove capable of transforming difficulties into opportunities.
DutchZoals ik al zei, staat de Commissie achter de standpunten in het verslag-Sainjon.
As I said, the Commission agrees with the criteria set out in the Sainjon report.
DutchOp het punt van Gemeenschapsoctrooien staat de strijd tussen de systemen centraal.
It is competing systems that are crucial when it comes to the Community patent.
DutchDe Europese Unie staat hier terughoudend tegenover, met name om veiligheidsredenen.
The European Union has responded with caution, particularly on security grounds.
DutchHun advies staat op gelijke voet met het advies dat wij van andere bronnen krijgen.
They serve as advisers in the same way as we receive advice from the other side.
DutchDe postsector staat voor grote uitdagingen, maar er liggen eveneens grote kansen.
There are great challenges facing the postal sector, but also great opportunities.
DutchDit stelt hen in staat een geïnformeerde keuze te maken als ze diensten kopen.
This will enable them to make informed choices when they are purchasing services.
DutchDat zou een grote stap voorwaarts zijn geweest, maar staat nu op losse schroeven.
What could have been a major step forward, is now left in the lap of the Gods.
DutchIn het Europees Parlement staat de naam Daphne voor een belangrijk initiatief.
In the European Parliament, the name Daphne stands for an important initiative.
DutchDat er - op zijn zachtst gezegd - een trendbreuk moet komen, staat ook buiten kijf.
It is also very clear that a break in current trends is vital, to put it mildly.
DutchU zou allemaal het woord wel willen voeren, maar dat staat het Reglement niet toe.
All of you would like to speak, but the Rules of Procedure do not allow for this.
DutchFeministing is in staat geweest om producten uit de schappen van Walmart te halen.
Feministing has been able to get merchandise pulled off the shelves of Walmart.