"spreiden" vertalen - Engels

NL

"spreiden" in het Engels

NL

spreiden [spreidde|gespreid] {werkwoord}

volume_up
De gevolgen van milieudelicten spreiden zich over verscheidene landen uit.
The effects of environmental crime spread into the territory of many countries.
DH: Kun je je benen een klein beetje spreiden?
DH: Could you spread your legs a little bit?
De uitgaven in het kader van de Gemeenschapsbegroting zijn over vele verschillende gebieden gespreid.
Expenditure from the Community budget is spread over many different areas.
Het zorgt ervoor dat de omschakeling gespreid plaatsvindt.
It ensures that the changeover is spread out.
Als je 100 miljoen mensen hebt, goed gespreid, dan kan je je vuilnis weggooien, bij voorkeur waar je het niet kunt zien, en het zal wegrotten.
If you had 100 million people properly spread out, then if there's some garbage, you throw it away, preferably where you can't see it, and it will rot.

Voorbeeldzinnen voor "spreiden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe gevolgen van milieudelicten spreiden zich over verscheidene landen uit.
The effects of environmental crime spread into the territory of many countries.
DutchHoe meer klanten men bereikt, hoe gemakkelijker men die kosten kan spreiden.
The more customers can be reached, the easier it is to absorb these costs.
DutchZou het niet mogelijk zijn om de hervorming te spreiden over een langere periode?
Would it not be possible to extend reform over a longer period?
DutchOok wordt gevraagd hoe de Commissie denkt het beschikbare budget over de tijd en ruimte te spreiden.
We also ask how it intends to distribute the available budget in time and space.
DutchEen lagere BTW zou heel wat horecabedrijven ook in staat stellen hun arbeidstijd beter te spreiden.
A reduction in VAT rates would also allow many establishments to adjust working hours.
DutchHij moet die vastberadenheid ook in een verkiezingsjaar ten toon spreiden.
He must show this determination even in an election year.
DutchKranten mogen een zekere schizofrenie ten toon spreiden, maar politici en beleidsmakers niet.
Newspapers may display a certain amount of schizophrenia, but not politicians and policy makers.
DutchDat de werkloze een baan krijgt, is ondanks alles de voorwaarde om de welvaart te kunnen spreiden.
When all is said and done, an increase in prosperity is conditional upon those who are unemployed obtaining jobs.
DutchTerecht constateerde deze dat het geen goede zaak is om deze gelden te spreiden over alle plattelandsgebieden.
He was right to point out that it is not a good idea to share out this funding between all rural areas.
DutchDe zelfingenomenheid die de Raad en de Commissie ten toon spreiden, verzwakt de boodschap die deze referenda afgeven.
The complacency shown by the Council and the Commission weakens the message coming from those referenda.
DutchWij bevinden ons in een situatie waarin wij alle zeilen bij moeten zetten en optimisme ten toon moeten spreiden.
There are no plans to organise another forum with all of the stakeholders, as was done before the Lisbon meeting.
DutchDH: Kun je je benen een klein beetje spreiden?
DutchIk zou graag willen dat andere Britse leden ophouden met het goedkope gekonkel dat ze deze week in dit Huis ten toon spreiden.
I wish that other British Members would stop the cheap politics that we are seeing this week in this House.
DutchAls men hier niet mee over de brug komt, zal het cynisme dat de ontwikkelingslanden ten toon spreiden tijdens WTO-onderhandelingen alleen maar groeien.
If this is not delivered, the cynicism displayed by the developing countries at WTO talks will simply grow.
DutchIk dacht dat het nuttig zou kunnen zijn om vijf van die pensioenjaren af te knippen en ze te spreiden tussen de werkjaren in.
And I thought it might be helpful to basically cut off five of those retirement years and intersperse them in between those working years.
DutchHoe kunnen wij aan de ene kant diversificatie aanmoedigen en aan de andere kant bedrijven achterstellen die hun activiteiten proberen te spreiden?
How can we on one hand encourage diversification and on the other hand penalize firms which are attempting to diversify?
DutchOok is er eerst een redelijke overgangstermijn voorzien alvorens de regeling volledig in werking treedt, opdat de sector de kosten kan spreiden.
There is also provision for a reasonable transition period before full implementation so that the cost can be absorbed gradually.
DutchWe moeten maatregelen nemen die de groei van nieuwe en vernieuwende ondernemingen stimuleren zonder een te grote bemoeizucht tentoon te spreiden.
We need to give incentives to enable new innovatory enterprises to flourish but we must not go down the path of over-interference.
DutchIn het Economisch Jaarverslag van de Commissie wordt ook de wens geuit om de lonen beter te spreiden over de verschillende sectoren en branches.
The annual economic report from the Commission also expresses a wish for greater wage distribution within the different sectors and branches.
DutchSamenwerking kan een manier zijn om risico's te spreiden, te bezuinigen, kennis en expertise te delen en innovaties sneller op de markt te brengen.
Cooperation can often be a way to share risks, save on expenditure, pool expertise and speed up the launching of innovations onto the market.