NL

spits {de}

volume_up
spits (ook: top)
spits (ook: top, piek, punt, neus, toppunt)
Op dat laatste punt spitsen zich de debatten rond de richtlijn toe.
It is the latter point that formed the subject of the debates concerning the directive.
Wel eens de tenen van een balletdanseres gezien als ze van haar spitzen af komt?
Anybody seen a ballet dancer's toes when they come out of the points?
De verschillen van mening met de Raad spitsen zich toe op twee belangrijke punten: de bepalingen over sancties en de onnodig lange overgangstermijnen.
The differences of opinion with the Council mainly revolve around two key points: the provisions on sanctions and the unnecessarily long transitional periods.
Ik ben tevreden over het feit dat op de Top een oplossing is gevonden voor de op de spits gedreven kwestie Kaliningrad.
I am pleased that the heated controversy over Kaliningrad was resolved at the summit.
Europa staat aan de spits van de ontmijnings- en vernietigingsprogramma's.
Europe is in the vanguard of the mine-clearing and destruction programmes.
U moet echter het voortouw nemen, proberen aan de spits te komen en niet achteraan blijven jammeren.
You simply must be at the forefront of our movement, you must try to guide it by putting yourselves in the vanguard, not complaining at the rear!
EN

to spit [spat; spit|spat; spit] {werkwoord}

volume_up
Don't spit, don't do anything wrong, so that the clean water can be collected.
Niet spugen, niets verkeerd doen, zodat schoon water verzameld kan worden.
People can look civilisation in the eye and spit!
Mensen kunnen de beschaving in de ogen kijken en spugen!
Is dat de beste energie-impuls met een constante vierde vector die je in huis hebt?" ~~~ Nee, ik spuug alleen maar een tand uit.
to spit (ook: to spue)

Voorbeeldzinnen voor "spits" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet heeft echter geen zin de situatie op de spits te drijven zoals de vraagsteller deed.
However, there is no value in representing the issue as the questioner has done.
DutchEuropa staat aan de spits van de ontmijnings- en vernietigingsprogramma's.
Europe is in the vanguard of the mine-clearing and destruction programmes.
DutchDaarom wil ik het Europees Parlement oproepen om deze kwestie niet op de spits te drijven.
That is why I would call upon the European Parliament not to push this issue too hard.
DutchHet is niet redelijk om de zaak op de spits te drijven en ik wil graag verklaren waarom.
It would be unreasonable to raise it to that level, and I should like to make that clear.
DutchAls klein land hebben wij mee aan de spits gestaan in de strijd tegen het gebruik van landmijnen.
As a small country, we too have headed the fight against the use of landmines.
DutchDe strijd tussen hervormers en conservatieve geestelijken wordt steeds meer op de spits gedreven.
The conflict between reformers and conservative clergymen is increasingly coming to a head.
DutchDaarom moet ik u zeggen dat u met uw handelwijze het debat in het Europees Parlement op de spits drijft.
So I must say to you that the method you are using is intensifying the debate in this House.
DutchDaarom vind ik het te vroeg om de discussie op de spits te drijven.
I therefore consider it premature to step up the debate.
DutchDat wil ik niet onder tafel vegen, maar ook niet op de spits drijven.
I want neither to play that up nor to ignore it.
DutchIk ben tevreden over het feit dat op de Top een oplossing is gevonden voor de op de spits gedreven kwestie Kaliningrad.
I am pleased that the heated controversy over Kaliningrad was resolved at the summit.
DutchDat zou de feitelijke crisis die om allerlei redenen tussen Zweden en de EU heerst, verder op de spits drijven.
That would further intensify the crisis which exists, for many reasons, between Sweden and the EU.
DutchAls u echter besloten hebt om verandering te brengen in deze praktijk, ben ik natuurlijk bereid om de spits af te bijten.
If you have decided to change this practice, however, then I am of course ready to begin.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik was bereid om op een sprekerslijst te komen maar niet om de spits af te bijten van een debat.
Mr President, I was prepared to add my name to a list of speakers and not to begin a debate.
DutchVoor mij is dit een enigszins op de spits gedreven interpretatie van Gods wil en zo zien de mensen dat ook.
I do not doubt that this is far too strict an interpretation of divine will, and the people of Europe agree.
DutchZelfs tijdens de spits, blijft het vrijwel ongebruikt.
Even during rush hour, it goes virtually unused.
DutchAls een van de toonaangevende SADC-landen stond het mee aan de spits van de strijd tegen apartheid in Zuid-Afrika.
As one of the leading SADEC countries it was at the forefront of the battle against apartheid in South Africa.
DutchFrankrijk beet overigens de spits af van deze culturele revolutie door Minitel toegankelijk te maken voor elk Frans gezin.
France indeed spearheaded this cultural revolution by giving every French household access to minitel.
DutchIn plaats van de liberalisering op de spits te drijven moeten wij de voorbije jaren evalueren.
Instead of continuing to carry liberalization to extremes, it should principally be a question of evaluating the years that have gone by.
DutchSommige lidstaten hebben ervoor gekozen strengere eisen te hanteren en elk spits voorwerp, ongeacht de lengte, te verbieden.
Some Member States have chosen to adopt stricter requirements, prohibiting all sharp objects, whatever their size.
DutchIk hoop van harte dat het niet zo ver zal komen, maar als wij zo doorgaan, lopen wij het risico de zaken nog verder op de spits te drijven.
It is possible - although I hope this does not happen - that we will only succeed in making things worse.