"spektakel" vertalen - Engels

NL

"spektakel" in het Engels

EN
NL

spektakel {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "spektakel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEn wat doen wij bij het zien van dit spektakel van incompetentie en onvermogen?
Meanwhile, what part do we play in this display of incompetence and incapacity?
DutchZe laten je buik rommelen en verbazen fotografen die het spektakel bekijken.
They rumble the belly and leave even photographers in awe watching the spectacle.
DutchEen beetje spektakel is altijd mooi meegenomen, maar het hoeft niet teveel van dat te zijn.
A certain degree of drama, but not too much, is always a bonus.
DutchEen operette is gewoonlijk een ietwat oppervlakkig, maar niettemin onderhoudend spektakel.
Well, comic operas are often rather slight but entertaining.
DutchIk neem mezelf in elk geval ernstig en ben geen figurant in een folkloristische spektakel.
At all events, I take myself seriously, and I have no desire to play a walk-on part in a folklore performance.
DutchDat zou een Olympisch spektakel worden: laat een eekhoorn los. ~~~ Wie de eekhoorn vangt krijgt een gouden medaille.
That would be an Olympic event: turn a squirrel loose -- whoever catches the squirrel, you get a gold medal.
DutchEn tot slot, hoe zou men niet verontrust zijn over het trieste spektakel dat Europa momenteel op het internationale toneel opvoert?
In conclusion, how can we not be worried at the sad spectacle that Europe is presenting on the international stage?
DutchEn we zijn er trots op - het is een spectaculair anti-spektakel waarbij alle conventies over spektakel op het verkeerde been worden gezet.
And we pride ourselves -- it's a spectacular anti-spectacle in which all the conventions of spectacle are turned on their head.
DutchStop jullie spektakel!
DutchSpektakel over, dikkop
DutchOmdat dit het tijdperk vóór verdoving was, waren de enorme pijnen van de patiënt minstens een even groot publiek spektakel als de ingreep zelf.
Because we were in the age before anesthesia, the agony of the patient is really as much of the public spectacle as the surgery itself.
DutchMomenteel geniet het spektakel van de Europese topconferenties meer aandacht dan de besluiten die hier in het Parlement worden genomen.
One consequence of that is that the spectacle the European summits provide continues to get more attention than the decisions reached in this Parliament of ours.
DutchVoorzitter, heren voorzitters, mijnheer de commissaris, collega's, een voorzitterschap hoeft geen spektakel te leveren om succesvol te zijn.
Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Mr President of the Commission, Commissioner, ladies and gentlemen, a presidency need not be spectacular in order to be successful.
DutchIk hoop dat dit een werkelijk geweldig Europees spektakel wordt en alle afgevaardigden van het Parlement zullen van harte welkom zijn, samen met de burgers uit heel Europa.
I hope that it will be a truly outstanding European event, and I am sure all Members of Parliament will be warmly invited, along with citizens from right across this continent.
DutchVoor een lange tijd werd het niet geloofd, toen de eerste Westerse reizigers, zoals Sir Francis Drake, naar Thailand gingen en terugkwamen met verhalen over dit ongelooflijke spektakel.
For a long time it was not believed when the first Western travelers, like Sir Francis Drake, went to Thailand and came back with tales of this unbelievable spectacle.