NL

som {de}

volume_up
Onze visie op Europa reikt verder dan de som van de vijftien nationale realiteiten.
It has a vision of Europe that goes far beyond the sum of the 15 national realities.
. ~~~ Het is een behoorlijke som voor een paar minuten werk.
Adjusted for inflation, it's a decent sum of money for a few minutes of work.
Voor Zuid-Afrika is 98 miljoen euro een niet-onaanzienlijke som geld.
EUR 98 million is not an insignificant sum of money in South African terms.
In dit bedrag is ook de som van 196 miljoen euro begrepen die uit de begrotingsreserve van de Commissie werd vrijgemaakt.
This amount includes the EUR 196 million currently being mobilised from the Commission's budgetary reserves.
Het gaat om een som van 9475 miljoen euro en om een garantie ter hoogte van maximaal 60%.
It involves a sum of EUR 9 475 million and the provision of guarantees amounting to a maximum of 60 %.
De belangrijkste kwestie was de som die de inschrijvers moesten betalen voor het recht op de vergunning onder clausule 19.
The main issue was the amount the applicants were invited to pay for the right to the licence under clause 19.
Ik wijs slechts op de totaalvisie op de mens, volgens welke de mens in zijn geheel meer is dan de som van zijn verschillende delen.
I refer, for example, to holistic treatments, which regard people as more than simply the sum of their parts.
Een belegging die bijvoorbeeld een grote som geld oplevert bij een daling van de NASDAQ- of de CAC 40-index, brengt ook een verlies met zich mee als deze beursindexen stijgen.
A contract that, for example, pays a substantial sum if, say, the NASDAQ or the CAC 40 share index falls, causes an extra payment by the investor if the NASDAQ or the CAC 40 share index rises.
som (ook: totaal)
Het concurrentievermogen is nu meer dan een som van vrome wensen.
Competitiveness is no longer the sum total of wishful thinking.
This is an incredible total.
De tot nu toe genoemde som van 200 miljoen euro voor Servië komt zelfs niet in de buurt van de werkelijke behoeften.
The total quoted so far of EUR 200 million for Serbia hardly even begins to meet the real needs.

Voorbeeldzinnen voor "som" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe som van alle kleine stemmen vermag veel minder dan één enkele sterke stem.
Often, a chorus of small voices carries less weight than a single, stronger voice.
Dutch. ~~~ Het is een behoorlijke som voor een paar minuten werk.
Adjusted for inflation, it's a decent sum of money for a few minutes of work.
DutchOnze visie op Europa reikt verder dan de som van de vijftien nationale realiteiten.
It has a vision of Europe that goes far beyond the sum of the 15 national realities.
DutchDan kan het economisch beleid inderdaad meer zijn dan de som van 25 afzonderlijke delen.
The economic policy could then be more than the sum of the 25 constituent parts.
DutchNaast de computers van het bedrijf werd een som van 1,2 miljoen euro in beslag genomen.
The company ’ s computers were confiscated, as was the sum of EUR 1.2 million.
DutchVoor Zuid-Afrika is 98 miljoen euro een niet-onaanzienlijke som geld.
EUR 98 million is not an insignificant sum of money in South African terms.
DutchMijnheer de Voorzitter, in de komende maanden gaat voor Europa de proef op de som genomen worden.
Madam President, over the next few months, Europe is going to be put to the test.
DutchMacht kan ook een positieve som zijn, waar jouw winst ook mijn winst kan zijn.
Power can also be positive sum, where your gain can be my gain.
DutchHet geheel, namelijk de Europese politieke partijen, moet meer zijn dan de som van zijn delen.
The whole - that is the European parties - must be greater than the sum of the parts.
DutchIk som nu deze verschillende documenten op, maar ik zou niet willen dat u dacht dat dit alles was.
By mentioning these various documents, I do not want you to think that is the end.
DutchHet kleinste pensioen bedraagt slechts een vierde van die som, namelijk 64 leu.
The lowest pension is a mere quarter of this, or MDL 64.
DutchHet gaat om een som van 9475 miljoen euro en om een garantie ter hoogte van maximaal 60%.
It involves a sum of EUR 9 475 million and the provision of guarantees amounting to a maximum of 60 %.
DutchMen heeft het steeds maar over e-Europa, maar hebt u al eens de proef op de som genomen?
We are talking about eEurope; have you tried it out yet?
DutchHet concurrentievermogen is nu meer dan een som van vrome wensen.
Competitiveness is no longer the sum total of wishful thinking.
DutchDe situatie bij Thyssen-Krupp stelt ons in staat de proef op de som te nemen.
What is happening at Thyssen-Krupp is also, for us, about putting these things to the test in a practical way.
DutchWe zien dat als een som die gelijk is aan geweld tegen vrouwen.
We see that as an equation that equals violence against women.
DutchHet is 16, 16, 16, 48, 4,:,800,-- 4,:,800, het antwoord op de som.
It's 16, 16, 16, 48, 4,800 -- 4,800, the answer to the sum.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, ik wil het Parlement erop wijzen dat Som Ràdio op de Balearen officieel is verboden.
Mr President, I wish to inform the House of the ban on Som Ràdio in the Balearic Islands.
DutchDus de waarde van zijn leven, was de som van al zijn prestaties.
The denominator of the gymnosophist's life was infinity.
DutchWat de som jullie eigenlijk vraagt om te doen is 16, 16, 16.
So what the sum is actually asking you to do is 16, 16, 16.