"sociale structuur" vertalen - Engels

NL

"sociale structuur" in het Engels

volume_up
sociale structuur {de}
NL

sociale structuur {de}

volume_up
sociale structuur
De kustvisserij houdt in wezen de sociale structuur van die gemeenschappen in stand.
Inshore fishery activities essentially maintain the social fabric of those communities.
Bij kustvisserij draait het om de economische en sociale structuur van onze kleine kustgemeenschappen.
Inshore fishing is about the economic and social fabric of our small coastal communities.
Het is een feit dat de Europese Unie een succes is: hebben hun plaats gekregen binnen onze gemeenschappelijke juridische en sociale structuur.
There is no doubt that the European Union has been a success: have become part of our common legislative and social fabric.

Voorbeeldzinnen voor "sociale structuur" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe kustvisserij houdt in wezen de sociale structuur van die gemeenschappen in stand.
Inshore fishery activities essentially maintain the social fabric of those communities.
DutchDe economische en sociale structuur van onze landen is gelukkig sterk en bestendig.
We are fortunate in that the economic and social structure of our countries is strong and resilient.
DutchBij kustvisserij draait het om de economische en sociale structuur van onze kleine kustgemeenschappen.
Inshore fishing is about the economic and social fabric of our small coastal communities.
DutchDe Commissie stelt voor Azerbeidzjan financiële steun te verlenen voor de wederopbouw van de sociale structuur.
The Commission is proposing to provide Azerbaijan with financial assistance to help with social reconstruction.
DutchDe kleine en middelgrote ondernemingen hebben immers iets te bieden, zijn flexibel en innovatief en hebben een goede sociale structuur.
After all, they have substance, flexibility, a spirit of innovation and sound social structures.
DutchHet is een feit dat de Europese Unie een succes is: hebben hun plaats gekregen binnen onze gemeenschappelijke juridische en sociale structuur.
There is no doubt that the European Union has been a success: have become part of our common legislative and social fabric.
DutchEen ander punt van voortdurende zorg is hiv/aids en de desastreuze effecten op lichaam, sociale verbanden en economische structuur.
Another point of ongoing concern is HIV/ AIDS and the disastrous effects this has on the body, social relationships and the economic structure.
DutchDe beloning voor die goede daden, zo lijkt het, was een uitspraak van de WTO die in feite de hele sociale structuur van een regio aan het wankelen brengt.
The payoff for those favours, it seems, was a WTO ruling which effectively threatens the entire social fabric of a region.
DutchEr wordt ons weinig keus gelaten, gezien de kosten die wij hebben, onze sociale structuur, onze hele opzet: of wij doen een grote sprong voorwaarts of het is gebeurd met ons.
We, with our costs, with our social structure, with our diversities - if we do not take a great leap forward we will be lost.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, de Europese textiel- en kledingsector is een essentieel onderdeel van de industriële en sociale structuur van de EU, en zal dat ook blijven.
Mr President, the European textile and clothing industry is, and will remain, an essential part of the EU's industrial and social fabric.
DutchHierbij moeten zij echter zorgvuldig zien te voorkomen dat de sociale structuur waaraan in veel landen, waaronder het mijne, zo lang is gebouwd, niet wordt ontwricht.
They must do this whilst being careful not to rip the social fabric which in many countries, including mine, has taken many years to weave.
DutchDe kandidaat-lidstaten moeten dan ook voldoen aan de voorwaarden die de Raad heeft bepaald ten aanzien van hun sociale, economische en politieke structuur.
They too are not subject to discussion; they are prerequisites which cover the social, economic and political structure of the candidate member states.
DutchDoor hun toewijding en veldwerk hebben zij opnieuw een sociale structuur tot stand gebracht en racisme, haat en minachting in het dagelijkse leven teruggedrongen.
Their dedication and their groundwork have made it possible to re-establish a social structure and drive back racism, hatred and contempt on a daily basis.
DutchHet is mijn indruk en diepe overtuiging dat het resultaat van deze verkiezingen een diepgaande verandering in de sociale structuur van beide samenlevingen teweeg zal brengen.
I have the impression and the deep conviction that the result of these elections is a profound change in the social structure of both societies.
DutchAls je alleen maar over sociale structuur praat is die duidelijk de afgelopen 10,:,000 jaar een stuk complexer geworden. ~~~ Ze heeft hogere niveaus bereikt.
If you're just talking about social structure, OK, clearly that's gotten more complex a little over the last 10,000 years -- has reached higher and higher levels.
DutchDoordat het vermogen breed gespreid is, neemt ook de investeringsbereidheid toe omdat een rechtvaardigere verdeling van bezit een stabiliserend effect heeft op de sociale structuur.
The broad spread of ownership also increases willingness to invest, because fairer distribution of wealth stabilises the structure of society.
DutchWe gaan duizenden en duizenden clusters van kleine bedrijven vormen en we gaan de uitdaging aan om die op kennis gebaseerde structuur en sociale cohesie te creëren.
We are going to create thousands and thousands of clusters of small businesses and we are going to be up to the challenge of creating this social cohesion and fabric based on knowledge.
DutchMet de door de Commissie voorgestelde steun is het niet mogelijk de productie in stand te houden in regio's van de Unie waar de economische basis voor de sociale structuur heel fragiel is.
The aid outlined by the Commission will not make it possible to maintain production in parts of the Union where the whole social situation is very finely balanced.
DutchHet lijkt erop dat er zeer veel slachtoffers zullen zijn, duizenden mensen zijn ontheemd en er is enorme schade aangericht, zowel aan de economie als aan de sociale structuur.
It appears that there will be many many victims, thousands of people have been displaced and enormous damage has been done, both in economic terms, and to the social structure.
Dutch- de productiviteitscrisis van de huidige economische en sociale structuur, die gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en tot een onzinnige prestatiedruk leidt in het onderwijsstelsel.
- the productivity crisis in the current economic and social fabric, which is reflected in employment and in inappropriate performance-related pressure in the education system.

Vergelijkbare vertalingen voor "sociale structuur" in Engels

sociale bijvoeglijk naamwoord
English
structuur zelfstandig naamwoord
sociale verzekeringen zelfstandig naamwoord
sociale voorzieningen zelfstandig naamwoord
sociale orde zelfstandig naamwoord
sociale zekerheid zelfstandig naamwoord
sociale verantwoordelijkheid van bedrijven zelfstandig naamwoord
sociale klimmer zelfstandig naamwoord
sociale omgang zelfstandig naamwoord
sociale leven zelfstandig naamwoord
sociale media zelfstandig naamwoord
sociale vaardigheden zelfstandig naamwoord
argument structuur zelfstandig naamwoord
sociale wetgeving zelfstandig naamwoord
sociale norm zelfstandig naamwoord