NL

sociale {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Sociale rechtvaardigheid is niet alles, maar zonder sociale rechtvaardigheid is Europa niets!
Social justice is not everything, but without social justice Europe is nothing!
Onze versie van het sociale partnerschap loopt in vele opzichten vóór op de sociale dialoog.
Our version of social partnership is in many ways ahead of the social dialogue.
Wij sociaal-democraten eisen ook sociale en ecologische duurzaamheid.
We Social Democrats are calling for social and environmental sustainability.
EN

social {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Social justice is not everything, but without social justice Europe is nothing!
Sociale rechtvaardigheid is niet alles, maar zonder sociale rechtvaardigheid is Europa niets!
Our version of social partnership is in many ways ahead of the social dialogue.
Onze versie van het sociale partnerschap loopt in vele opzichten vóór op de sociale dialoog.
We Social Democrats are calling for social and environmental sustainability.
Wij sociaal-democraten eisen ook sociale en ecologische duurzaamheid.
The Danish Social Democrats have voted in favour of a reform of the Social Fund.
De Deense sociaal-democraten stemmen voor een hervorming van het Sociaal Fonds.
The social-evaluative judgments increase, the fear of those social-evaluative judgments.
De sociaal-evaluatieve oordelen verhogen de angst voor die sociaal-evaluatieve oordelen.
Of course we need a social Europe, but it has to be a social Europe that works.
Natuurlijk hebben we een sociaal Europa nodig, maar het moet een sociaal Europa zijn dat werkt.
One keyword is law and order, a condition of the social contract.
Een sleutelwoord is rechtsorde, een voorwaarde van het maatschappelijk contract.
The lack of a functioning social midfield is also apparent.
Bovendien valt het gebrek aan een functionerend maatschappelijk middenveld op.
This has created more unemployment and increased levels of social exclusion.
Daardoor groeit het leger van werklozen en van maatschappelijk uitgesloten mensen.

Voorbeeldzinnen voor "sociale" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEn Azië kon een sociale ontwikkeling doormaken voor de economische ontwikkeling.
And Asia could have social development before they got the economic development.
DutchIk wil benadrukken dat de sociale organisatie politieke grenzen kan overstijgen.
I want to stress, you know, social organization can transcend political bounds.
DutchZoals u weet, hebben wij de Raad voorgesteld de sociale clausule uit te breiden.
As you know, we had proposed to the Council that the social clause be extended.
DutchHet begrip welvaart behelst zowel de economische groei als het sociale evenwicht.
The concept of prosperity includes both economic growth and social equilibrium.
DutchZij staan bloot aan een dubbele sociale discriminatie of, erger nog, vervolging.
They are exposed to double social discrimination, or worse still, persecution.
DutchIn sociale aspecten van zijn leven was hij net een kind, helemaal niet volwassen.
In social aspect of his life he was just like a child, he was not at all matured.
DutchMevrouw de Voorzitter, Bulgarije bevindt zich in een financiële en sociale crisis.
Madam President, Bulgaria is caught up in a serious financial and social crisis.
DutchRegionale ontwikkelingen en een goede sociale politiek zijn daarvoor onontbeerlijk.
Regional developments and a sound social policy are indispensable tools in this.
DutchEr moet dus nog veel worden gedaan om een basis voor de sociale dialoog te leggen.
Much therefore still needs to be done to develop the basis for social dialogue.
DutchDeze persoon is dus een sleutelverbinding tussen de massamedia en de sociale media.
So this person is a key link in connecting mass media and social media together.
DutchAl deze keuzes vragen waardeoordelen, sociale normen, geen objectieve feiten.
All these choices involve value judgments and social norms, not objective facts.
DutchTen tweede dienen wij amendement 22 over de sectoriële sociale dialoog opnieuw in.
Secondly, we are again presenting Amendment 22 on the sectoral social dialogue.
DutchHet beeld dat mevrouw Figueiredo van de sociale situatie in Europa schept, klopt.
The picture Mrs Figueiredo paints of the social situation in Europe is a true one.
DutchDe vrouwen moeten de besluiten van de sociale partners sterker kunnen beïnvloeden.
Their influence on decisions taken by the social partners must be strengthened.
DutchDit probleem is in 2000 ter sprake gebracht tijdens overleg met de sociale partners.
This issue was raised in 2000 when we had consultation with the social partners.
DutchDe Top werd verschillend gekwalificeerd: als een sociale top, een e-top, enzovoorts.
The summit was variously described as a social summit and an e-summit and so on.
DutchWe weten inmiddels hoeveel de aantasting van milieu en sociale verworvenheden kost.
We are aware today of the financial cost of that social and environmental damage.
DutchIk vind dat we het economisch beleid ook moeten aanpassen aan het sociale beleid.
In my opinion, we should also adapt the economic policy to the social policy.
DutchAan de orde is de mededeling van de Commissie over economische en sociale cohesie.
The next item is the Commission communication on economic and social cohesion.
DutchWat wij in Europa in elk geval niet kunnen gebruiken is het Zweedse sociale model.
What we certainly do not need is to adopt the Swedish social model for Europe.

Synoniemen (Engels) voor "social":

social
socialism
social climber
English