"Sociaal" vertalen - Engels

NL

"Sociaal" in het Engels

Zie voorbeeldzinnen voor gebruik van "Sociaal" in de context.

Nederlands-Engels woordenboek

Voorbeeldzinnen voor "Sociaal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet aantal leden van het Economisch en Sociaal Comité bedraagt ten hoogste 350.
The number of members of the Economic and Social Committee shall not exceed 350.
DutchDe Deense sociaal-democraten onthouden zich van stemming over het verslag-Theato.
The Danish Social Democrats are abstaining from the vote on Mrs Theato's report.
DutchDe Deense sociaal-democraten stemmen voor een hervorming van het Sociaal Fonds.
The Danish Social Democrats have voted in favour of a reform of the Social Fund.
DutchHet sociaal beleid en de verzorgingsstaat vinden hun oorsprong op ons continent.
It was on our continent that social policy and the Welfare State were invented.
DutchWij Europese socialisten zijn voorstander van een sociaal gerichte markteconomie.
We European Socialists are in favour of a market economy with a social purpose.
DutchTen derde, de sociaal-economische situatie is in Zuid-Afrika gewoon heel slecht.
Thirdly, the social and economic situation in South Africa is downright bleak.
DutchIk wil een grotere gekwalificeerde meerderheid op sociaal en fiscaal terrein.
I would like to see more qualified majority voting on social and fiscal matters.
Dutch2 B een solide en rechtvaardig sociaal Europa dat opkomt voor de allerzwaksten;
2 - a social Europe which is solid and fair, and which defends those most at risk;
DutchWij willen sociaal beleid in verbeterde vorm, grondrechten en meer doorzichtigheid.
We wish to see an improved social policy, basic rights and greater transparency.
DutchDeze wet wordt vastgesteld na raadpleging van het Economisch en Sociaal Comité.
Such laws shall be adopted after consultation of the Economic and Social Committee.
DutchDe fractie van de Europese Sociaal-Democraten is het niet met deze weglating eens.
The Group of the Party of European Socialists does not agree to that omission.
DutchDe Deense sociaal-democraten stemmen op eigen initiatief voor het verslag-Lenz.
The Danish Social Democrats are voting for the Lenz report on their own initiative.
DutchHet Economisch en Sociaal Comité moet daar de volgende maanden werk van maken.
I hope that this issue will be tackled courageously over the next few months.
DutchHet wordt eveneens gesteund door de Fractie van de Europese Sociaal-Democraten.
It has also been supported by the Group of the Party of European Socialists.
DutchOok het Europees Sociaal Fonds krijgt in de voorstellen van de Raad minder geld.
What is more, the European Social Fund has also seen its proposals reduced.
DutchDat is waar wij als sociaal-democraten in geloven, dat is voor ons essentieel.
That is our social democratic creed; that is what we believe to be essential.
DutchZe kan niet ultraliberaal en tegelijkertijd sociaal en milieuvriendelijk zijn.
It cannot be excessively liberal and yet be social and ecological at the same time.
DutchDe rol van het sociaal beleid als productieve factor is in dit verband essentieel.
The role of social policy as a productive factor is a key element in this equation.
DutchEr is nog een probleem met EQUAL, een van de onderdelen van het Sociaal Fonds.
There is another problem concerning EQUAL, one of the components of the Social Fund.
DutchMen zou zich kunnen voorstellen dat er een sociaal uitgesloten miljonair is.
One could imagine that it might be possible to be a socially excluded millionaire.