"snoeien" vertalen - Engels

NL

"snoeien" in het Engels

EN
NL

snoeien [snoeide|gesnoeid] {overgankelijk werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "snoeien" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWe moeten snoeien in de landbouwbegroting, want die is dringend aan hervorming toe.
We need to make cuts in the agricultural budget which is in dire need of reform.
DutchWe moeten daarom zelf onze verantwoordelijk nemen en snoeien in onze overcapaciteit.
We have to live up to our responsibilities and cut down on our excess capacity.
DutchTe denken valt aan het snoeien in de overheidsuitgaven of het verhogen van de inkomsten.
Countries that cannot afford to reduce taxes should introduce supplementary measures.
DutchOnze regelgeving moet verbeterd worden, en we moeten bereid zijn om te snoeien in onnodige bureaucratie.
We need better regulation and have to be ready to roll back unnecessary red tape.
DutchNu stellen wij voor te snoeien in de begroting.
Here we have a proposal to decrease the funding for the coming year.
DutchDe overheidssector vond hij te groot en hij eist rationalisatie ervan en het snoeien in de uitgaven.
He considered the public sector to be too large in scale and called for rationalisation and cost-cutting measures.
DutchDe voorstellen van de Raad om hier geheel onterecht flink in te snoeien, baarden ons zorgen.
We were concerned about what the Council wanted to do in terms of the massive cut it demanded in that line, which was completely unjustified.
DutchDit betekent natuurlijk dat er bij de behandeling van de begroting van het Parlement gesproken gaat worden over de noodzaak van snoeien.
This naturally means that some pressure for cuts is directed at Parliament's budget in the hearing.
DutchAls de Unie gaat snoeien in de middelen voor plattelandsontwikkeling, dan moeten de nieuwe lidstaten uitgesloten worden van deze bezuinigingsmaatregel.
The new Member States should be excluded from any cuts the EU makes to funding for rural development.
DutchHoe ironisch is dit als je bedenkt dat de ministers van Begroting in het algemeen het eerste snoeien in de onderwijs- en cultuursector!
We should note carefully the irony of Finance Ministers making cuts first of all in the education and culture sectors!
DutchTegen deze achtergrond mogen wij de afspraken van Berlijn niet ter discussie stellen door te snoeien in de landbouwbegroting van de Europese Unie.
Nor must we let it be said that our agriculture budgets are an obstacle to progress in developing countries.
DutchMen hoeft slechts in de uitkeringen en pensioenen te snoeien om de door het Verdrag opgelegde norm van 3 % van de overheidsschuld te halen.
Just cut wages and pensions, and lo and behold, 3 per cent of public debt, as required by the treaties, is achieved.
DutchAls ik spreek over uitgavenvermindering denk ik bijvoorbeeld aan de uitgaven van categorie I, waar het voorstel luidt: snoeien.
When I speak of cutting expenditure, I am thinking, for example, of expenditure under Category I for which a cut has been proposed.
DutchIk denk dat op dit ogenblik alleen de Raad vindt dat de Europese Unie kan worden uitgebreid en verdiept door in de begroting te snoeien.
At present, only the Council seems to believe it is possible to broaden and deepen the European Union by making budget cuts.
DutchZweden dient in zijn sociale zekerheid te snoeien, ondanks het feit dat de Zweden hier volledig achter staan, zoals uit onderzoek blijkt.
Sweden is to make cuts in its welfare system despite the fact that surveys show the system to enjoy the support of the Swedish people.
DutchMocht er sprake zijn van een daling, dan kunnen we die tot op zekere hoogte opvangen, zodat we niet hoeven te snoeien in een specifiek begrotingsonderdeel.
If there is a reduction, we have a cushion to some extent, so we do not have to deduct from any one specific heading.
DutchHoewel wij in het Parlement bezorgd zijn over het lage uitvoeringspercentage, mag dit niet worden gebruikt om op de genoemde wijze in de begroting te snoeien.
Although we in Parliament are concerned about the rate of implementation, it cannot be used as an excuse to cut the budget in the way indicated.
DutchIk vrees, mijnheer de commissaris, dat de Commissie van de gelegenheid gebruik wil maken om in de begroting van 2001 drastisch in het Cohesiefonds te snoeien.
What I am afraid of, Mr Barnier, is that the Commission may be taking the opportunity to cut the Cohesion Fund appropriations in the 2001 budget.
DutchMaar waar is de logica bij de mensen van de Commissie, wanneer ze snoeien in de kredieten voor onderzoek naar aardbevingen en dat geld aan de ruimtevaart geven.
However, I do not know if there is any sense in the people at the Commission who are cutting money for earthquake research and giving it to space research.
DutchAangezien wij in categorie 4, extern beleid, nog maar een geringe marge ter beschikking hebben, moeten wij besluiten of wij nog meer gaan snoeien.
In view of the fact that in category 4, i. e. foreign policy, we only have a very small margin available overall, we must decide whether there will be further cuts here.