NL snel
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

snel (ook: vast, bestendig, rap, kwiek)
volume_up
fast {bn.}
Wat betreft het snel aannemen van richtlijnen gaat de Commissie volledig akkoord.
With regard to the fast adoption of directives, the Commission totally agrees.
Dat maakt deel uit van het concept snel handelen dat essentieel is voor de Unie.
This forms part of a fast-track approach that is vital for the Union.
. ~~~ hier is een integrale snel reactor.
Babcock & Wilcox that make nuclear reactors, here's an integral fast reactor.
snel (ook: rap, vlotte, gezwind, spoedig)
We hebben dit snel gedaan, dus het Parlement werkt niet alleen hard maar ook snel.
We were quick, so you see Parliament not only works hard, but also quickly.
Het is vast en zeker zo dat boetes een positief en snel resultaat zullen hebben.
It is definite that fines will have a positive and quick result.
Ik wil benadrukken dat deze hulp snel en onmiddellijk verleend moet worden.
I will deliberately emphasise that this must be quick and, indeed, immediate.
snel (ook: gezwind, spoedig, vlug, gauw)
Dat zal ertoe bijdragen dat de beste benaderingen snel overal ingang vinden.
This will contribute towards the rapid adoption of the best techniques.
Ook willen de lezers dat boeken snel worden geleverd en dat kan met ons systeem.
The readers also want rapid availability of books, and our system guarantees this.
Het is belangrijk én urgent dat we snel een aanvaardbaar antwoord krijgen.
It is important and it is urgent that we receive a reasonable, rapid answer.
snel (ook: gezwind, spoedig, vlug, gauw)
We zijn op weg naar een toekomst vol bits, waar alles snel en gewichtsloos zal gaan.
We're heading to the future of bits, where everything is speedy, it's weightless.
Snel, omdat de consument zijn interesse verliest als het allemaal te lang duurt.
It needs to be speedy because if matters take too long consumers will lose interest.
In de eerste plaats moet de statuskwestie snel worden opgelost.
On the one hand, speedy clarification of the status question.
snel (ook: gezwind, spoedig, vlug, gauw)
De Europese Unie heeft snel gereageerd met omvangrijke humanitaire hulp.
The European Union’ s humanitarian aid response has been swift and significant.
Er moet snel een doelmatig en onpartijdig onderzoek worden uitgevoerd naar deze bloedbaden.
There must be a swift, impartial, effective inquiry into these massacres.
Die reactie was snel, doeltreffend en professioneel en zodoende bemoedigend voor de toekomst.
It was swift, efficient and professional, and was therefore encouraging for the future.
snel
Dat maakt deel uit van het concept snel handelen dat essentieel is voor de Unie.
This forms part of a fast-track approach that is vital for the Union.
Kunstmatig snel opfokken van kuikens en kalkoenen moet worden gestaakt.
The artificial, fast-track breeding of chicks and turkeys must be discontinued.
We willen financieringsmechanismen waardoor fondsen snel beschikbaar komen, zodat wij de politieke toezegging kunnen nakomen en meer middelen kunnen mobiliseren.
We want funding mechanisms that fast-track funds so that we can maintain the political commitment and mobilise further resources.

Voorbeeldzinnen voor "snel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchAan dit mirakel zal snel een einde komen, aangezien het volkomen onhoudbaar is.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
DutchEr ontstaan weliswaar nieuwe arbeidsplaatsen, maar oude verdwijnen in snel tempo.
New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.
DutchDaarom moet het Handvest zo snel mogelijk in een verdragstekst worden opgenomen.
Hence the Charter must be incorporated into a treaty text as soon as possible.
Dutch- De nieuwe lidstaten willen zo snel mogelijk toetreden tot het Schengengebied.
The new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
DutchAls mensen niet nuttig mogen zijn, gaan ze al snel denken dat ze nutteloos zijn.
And when people aren't allowed to be useful, they soon think that they're useless.
DutchAl snel waren er 30 vrouwen uit het dorp die voor haar borduurbedrijf werkten.
Pretty soon she had 30 women in the village working for her embroidery business.
DutchWe zijn het daar allemaal over eens en ik hoop dat we dus snel kunnen vooruitgaan.
We are all agreed on this, and I therefore hope that we can make good progress.
DutchIk vind dat een schande en ik vind dat we dat zo snel mogelijk zouden moeten doen.
I see this as a disgrace and as a situation that we should rectify without delay.
DutchDit neemt echter niet weg dat wij de kwestie van terugwinning snel moeten oplossen.
However, this should not hide the fact that we need to solve the recovery issue.
DutchHet spreekt vanzelf dat deze gelden zo snel mogelijk moeten worden terugbetaald.
It goes without saying that these funds should be repaid as soon as possible.
DutchIk vind trouwens ook dat de Unie zo snel mogelijk toe moet treden tot dat Verdrag.
In fact, in my opinion, the Union should sign up to that Convention without delay.
DutchDe TRIPS-raad is gevraagd om snel een oplossing te vinden voor dit probleem.
The Council for TRIPS was asked to find an expeditious solution to this problem.
DutchKunt u ons vandaag, of anders zo snel mogelijk, hierover nadere informatie geven?
Could you give us some information about that, either today or as soon as possible?
DutchIk hoop dat het Italiaanse voorstel zo snel mogelijk kan worden goedgekeurd.
I hope that we will be able to approve the Italian proposal as soon as possible.
DutchIk hoop dan ook dat de passerelle-clausule zo snel mogelijk zal worden goedgekeurd.
Therefore, I hope that the bridging clause will be adopted as soon as possible.
DutchDe Commissie wenst dat beide richtlijnen zo snel mogelijk kunnen worden aangenomen.
The Commission hopes that the two directives will be adopted as soon as possible.
DutchDe Commissie heeft dat heel snel opgevolgd en daarvoor verdient ze complimenten.
The Commission followed this up promptly, for which I should like to give it credit.
DutchEen handtekening is snel geplaatst, maar de omzetting is buitengewoon moeizaam.
Signing it takes no time, but putting it into practice is extraordinarily difficult.
DutchDat moet het doel zijn van ons allemaal en dat doel moet snel worden bereikt.
This must be the objective of all of us, and that objective must be achieved soon.
DutchIk hoop dat ons Parlement zich snel weer met pensioenstelsels gaat bezighouden.
I hope that our parliament will soon return to the topic of pension schemes.