"situeren" vertalen - Engels

NL

"situeren" in het Engels

NL situeren
volume_up
[situeerde|gesitueerd] {werkwoord}

De richtlijn moet het verplicht stellen dat stortplaatsen buiten een bepaalde afstand van woongebieden gesitueerd worden.
The directive must make it mandatory for landfill sites to be located beyond a certain distance from residential areas.
Paradoxaal genoeg zal deze muur gesitueerd zijn in dezelfde landen die 15 jaar geleden nog het slachtoffer waren van de muur die zich aan hun westelijke grenzen bevond.
Paradoxically this wall will be located in the same countries that 15 years ago suffered due to the wall on their western border.
Zo is er een midden en een rand aan dit netwerk, en de ongelukkige mensen blijken gesitueerd te zijn aan de randen.
There's a middle and an edge to this network, and the unhappy people seem to be located at the edges.
De ceremonie van de ondertekening van de toetredingsverdragen vond plaats aan de voet van de Akropolis, waar ook het nieuwe Parthenon-museum gesitueerd is.
Finally, the accession signing ceremony took place at the foot of the Acropolis where the new Parthenon museum is also located.
Opdat die onafhankelijkheid, en dus ook de geloofwaardigheid, reëel zijn, moet die evaluatie-eenheid buiten de operationele directoraten-generaal worden gesitueerd.
For this independence to be real, and as a result to be credible, this evaluation unit should be placed outside the broad operational General Management.
Tenslotte is er een nieuwe dimensie van de markt: de grote bedrijven hebben hun functie, maar het is vooral in de context van het midden- en kleinbedrijf dat wij de toekomst moeten situeren.
And finally, we have a new market element: the big companies have their place, but it is in particular to the small and medium-sized enterprises that we have to look for the future.

Voorbeeldzinnen voor "situeren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchIk denk dat ons optreden zich vooral op het politieke vlak moet situeren.
I believe it is necessary to return to the more political aspects.
DutchDe voornaamste hindernissen situeren zich evenwel op het financiële vlak.
Major obstacles are also found in the financial domain.
DutchDe uitdagingen van de kernindustrie situeren zich vandaag op het vlak van het afval en de veroudering van de structuren.
Nowadays, the main challenges of the nuclear industry come from waste and the ageing of structures.
DutchDe actie van de Europese Unie moet zich dan ook op dit niveau situeren, in het aanreiken van aanzienlijke financiële middelen.
The European Union's activities should be at this level, focusing on the allocation of substantial financial resources.
Dutch- Ik heb het misschien niet goed gehoord, maar ik zou Albanië toch liever niet in Zuidoost-Azië willen situeren, maar eerder op de Balkan.
   – Perhaps I did not hear correctly but I am sure that Albania is in the Balkans, rather than in Southeast Asia.
DutchEvenmin mogen we het nieuwe vooruitzicht vergeten - dat we misschien in het jaar 2004 moeten situeren - namelijk de uitbreiding van de Europese Unie.
Neither must we forget the new planned enlargement - taking us perhaps to 2004 - of the European Union.
DutchEen initiatief op Europees niveau is dus dringend noodzakelijk, temeer daar deze fenomenen zich ook voor een groot deel in de nieuwe lidstaten situeren.
An initiative at European level is urgently needed, therefore, particularly as these phenomena are largely based in the new Member States.
DutchAl onze projecten voor plattelandsontwikkeling op de Filipijnen situeren zich in de armste gebieden van het land en zijn vooral gericht op degenen die er het ergst aan toe zijn.
All our rural development projects in the Philippines are in the poorest parts of the country, seeking specifically to help those who are worst off.
DutchEr is reeds behoefte aan EU-wetgeving, opdat de Lid-Staten rekening houden met de noodzaak om bedrijven die een groot risico vormen, op voldoende afstand van bevolkingscentra te situeren.
There is already a need for EU legislation to make Member States take account of the need for the adequate separation of plants posing major hazards from population centres.