NL

situatie {de}

volume_up
Dat geldt zowel voor de economische situatie als voor de politieke situatie.
This applies both to the economic situation and to the political situation.
Die door de geopolitieke situatie opgelegde situatie was in feite onnatuurlijk.
In reality this situation, inspired by geopolitical relationships, was an artificial one.
Natuurlijk, Voorzitter, is de Raad in de huidige situatie medeverantwoordelijk.
Needless to say, the Council bears a share of responsibility in this situation.
Gezien de situatie moet het voorzorgbeginsel maximaal worden toegepast.
In these circumstances, the precautionary principle must be adopted to the full.
Over concurrentie spreken in een dergelijke situatie is pure hypocrisie.
To talk of competition under such circumstances is pure hypocrisy.
Mevrouw de Voorzitter, in deze situatie moet ik u een persoonlijke vraag stellen.
Madam President, in these circumstances, I must put to you a personal question.
Geen enkele regelgeving kan iets veranderen aan deze natuurlijke situatie.
No legislation can bring this natural state of affairs into question.
Zo wordt een situatie van permanent geweld en ongestrafte illegaliteit gecreëerd.
It adds up to a permanent state of violence and unpunished illegality.
Vandaag moet heel duidelijk worden gesteld dat deze situatie onhoudbaar is.
Today, it should be very clearly stated that this state of affairs is untenable.
Dat is een onontbeerlijke voorwaarde om de situatie in het land te normaliseren.
This is the essential condition for restoring normality to the country.
Eigenlijk is de situatie van het mariene ecosysteem aan onze kusten uiterst kritiek.
The condition of marine biodiversity is in fact much worse than that of biodiversity on land.
Of wordt als voorwaarde gesteld dat de situatie van de mensenrechten in zijn algemeenheid verbeterd moet zijn?
Or will it be a condition that the human rights situation in general must be improved?

Voorbeeldzinnen voor "situatie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat wij ons als parlementsleden met de situatie bezighouden is een normale zaak.
That we, as members of Parliament, are concerned about the situation is normal.
DutchNog erger is de situatie in Bosnië-Herzegovina, in Kosovo, dus midden in Europa.
It is even worse in Bosnia-Herzegovina, in Kosovo, right in the middle of Europe.
DutchToen wij in Kosovo en Macedonië begonnen samen te werken, verbeterde de situatie.
When we began to work together in Kosovo and Macedonia we were able to improve.
DutchB5­0146/01 van de heer Haarder, namens de ELDR-Fractie, over de situatie in Laos;
B5­0146/ 01 by Mr Haarder, on behalf of the ELDR Group, on the situation in Laos;
DutchDat onderscheid is bepalend voor de situatie waarin we mensen op de vlucht jagen.
This distinction crucially determines the situation into which we put refugees.
DutchNa de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland staan we voor een complexe situatie.
We are facing a complex situation after the presidential elections in Belarus.
DutchMevrouw de Voorzitter, in deze situatie moet ik u een persoonlijke vraag stellen.
Madam President, in these circumstances, I must put to you a personal question.
DutchDe interventie van Europa zal belangrijker zijn dan ooit om de situatie te redden.
Europe's assistance will be more important than ever in salvaging the situation.
DutchDit feit moeten we onderstrepen, want de situatie in Saudi-Arabië is welbekend.
That fact needs emphasising, because the situation in Saudi Arabia is well known.
DutchTen derde, de sociaal-economische situatie is in Zuid-Afrika gewoon heel slecht.
Thirdly, the social and economic situation in South Africa is downright bleak.
DutchZe zullen dan ook niet tot een heel zorgwekkende of rampzalige situatie leiden.
They are therefore unlikely to lead to any sort of crisis or cause major concern.
DutchSindsdien, na die missie, heeft de situatie in Albanië zich verder verslechterd.
Since then, following that mission, the situation in Albania has worsened further.
DutchNatuurlijk, Voorzitter, is de Raad in de huidige situatie medeverantwoordelijk.
Needless to say, the Council bears a share of responsibility in this situation.
DutchIk ben het met de heer Perry eens dat de huidige situatie zeer onbevredigend is.
I agree with Mr Perry that the situation at present is highly unsatisfactory.
DutchDe heer Prodi beloofde bij zijn aantreden een einde aan deze situatie te maken.
When he took up his post, Mr Prodi promised to bring this situation to an end.
DutchIn die zin kan men zeggen dat dit voorstel een bestaande situatie formaliseert.
In that sense one can say that this proposal formalises an existing situation.
DutchIk wil jullie een situatie tonen die erg normaal is nu. ~~~ De Edwards familie
I want to show you a situation that is very normal right now; the Edwards family.
DutchHet beeld dat mevrouw Figueiredo van de sociale situatie in Europa schept, klopt.
The picture Mrs Figueiredo paints of the social situation in Europe is a true one.
DutchZelfs in deze uiterst moeilijke situatie gaan we door met het nemen van besluiten.
Even during this very difficult situation, we are continuing to take decisions.
DutchDe situatie van de casino's varieert inderdaad van de ene lidstaat tot de andere.
In fact, the situation of gaming houses is different in the various Member States.