"sieren" vertalen - Engels

NL

"sieren" in het Engels

volume_up
sieren {ov.ww.}

NL sieren
volume_up
[sierde|gesierd] {werkwoord}

Mijnheer de Voorzitter, over moed gesproken, die prijzenswaardige menselijke eigenschap siert zeker de Wit-Russische advocaat Vera Stremkovskaja.
Mr President, speaking of courage, this commendable human quality is certainly one that adorns the Belorussian lawyer Vera Stremkovskaya.

Voorbeeldzinnen voor "sieren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHet zou president Bush sieren om hier niet zijn veto tegen te stellen.
It would become President Bush if he did not oppose this by using his veto against it.
DutchHet zou de Europese instellingen sieren dit te erkennen.
That is something that the European institutions would do well to recognise.
DutchHet zou het Europees Parlement sieren als het dat expliciet zou toegeven, maar geen mens is tenslotte volmaakt.
The European Parliament would grow in stature if it were to acknowledge this explicitly, but no one is perfect.
DutchHet zou de fungerend voorzitter van de Raad sieren ook in eigen land orde op zaken te stellen.
It would be to the credit of the acting President-in-Office of the Council if he were to set things right in his own country too.
DutchIk denk dat bescheidenheid ons zou sieren, want dit idee komt niet uit de keuken van Europa en de Europese Unie.
I believe that we should be modest about this, and I would not say that this idea came from Europe and from the European Union.
DutchIets meer bescheidenheid zou ons sieren.
DutchHet zou de olieconcerns sieren als ze maatschappelijke verantwoordelijkheid zouden tonen en duurzame energiesystemen zouden ontwikkelen.
The oil companies would be well advised to show themselves to be socially responsible and to develop alternative energy systems.
DutchDit zou zowel de Commissie als de Raad sieren, want ik vond het antwoord van de heer Henderson in verband met Birma nogal inhoudsloos.
That would suit both the Commission but also, in particular, the Council because I think Mr Henderson's answer on Burma was rather meaningless.
DutchHet zou de rapporteur dan ook sieren als hij klip en klaar ook buiten deze kamer zou zeggen wat er in zijn verslag staat en dat niet verwisselt met de fantasie in zijn hoofd.
It would become the rapporteur to spell out, outside of this Chamber, what is in his report, and does not mistake its contents for notions of his own.
DutchHet zou de Europese Commissie en overigens ook dit Europees Parlement zo vreselijk sieren als wij dat nu met z'n allen eens een keer zouden toegeven en inderdaad de juiste keuzes zouden maken.
It would be greatly to the credit of the Commission, and indeed also of this House, if we were once and for all to admit this and make the right choices.
DutchBinnen de Commissie ontwikkelingssamenwerking hebben wij veel over deze drie thema's gesproken, die het Parlement sieren, en die mij opnieuw bezorgd maken over wat er komen gaat.
In the Committee on Development, we have talked a great deal about these three subjects, which are to the credit of our Parliament, and which, I repeat, make me worry about what will happen.
DutchIn Italië hebben twee intellectuele tijdschriften, die vroeger van links waren, jarenlang volhard in de slechte gewoonte om hoge oplagen na te jagen door hun cover op te sieren met een naakte vrouw.
In Italy, two intellectual weeklies and a left-wing periodical have both persisted for years in the bad habit of chasing high circulation by showing naked women on their covers.
DutchVandaag zou een dergelijke poster het gebouw van de Europese Commissie kunnen sieren: " Verboden de zo snel mogelijke toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Europese Unie te verbieden
Today such a poster could well be hung up on the European Commission building, reading: ‘ The banning of Romania and Bulgaria’ s accession to the European Union as soon as possible is banned’.