"Servië" vertalen - Engels

NL

"Servië" in het Engels

EN
NL

Servië {eigennaam}

volume_up
1. geografie
Servië
Wij hebben het niet over Servië en het huidige beleid in Servië zelf.
We are not discussing Serbia and current policy in Serbia proper.
Werkprogramma van het Nederlandse voorzitterschap inclusief de situatie in Servië
Programme of the Dutch presidency and the situation in Serbia
Dat geldt vooral voor de overeenkomst tussen Servië en Montenegro en Hongarije.
This is particularly true of the agreement between Serbia and Montenegro and Hungary.

Voorbeeldzinnen voor "Servië" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Commissie is begonnen met een haalbaarheidsstudie voor Servië en Montenegro.
The Commission has begun work on a feasibility study for Serbia and Montenegro.
DutchAls ik het goed begrepen heb, zal voor Servië 2,3 miljard euro worden vrijgemaakt.
If I am not mistaken, the total appropriations for Serbia are EUR 2.3 billion.
DutchOok de rechters in Servië spreken recht volgens de wensen van de heer Milosevic.
Even the Serbian judges administer justice according to the wishes of Mr Milosevi č.
DutchZullen voor Servië-Montenegro precies dezelfde criteria gelden als voor Kroatië?
Will absolutely the same criteria apply to Serbia-Montenegro as to Croatia?
DutchDat geldt vooral voor de overeenkomst tussen Servië en Montenegro en Hongarije.
This is particularly true of the agreement between Serbia and Montenegro and Hungary.
Dutchover politieke gevangenen in Servië en instabiliteit aan de grenzen van Kosovo.
on political prisoners in Serbia and instability on the borders of Kosovo.
DutchServië beschouwt Kosovo terecht als de kern van zijn nationale geschiedenis.
Serbia rightly considers Kosovo as being at the very heart of its national history.
DutchAlsof dat nog niet genoeg is, wilt u zelfs nog hun afsplitsing van Servië goedkeuren.
As if that were not enough, you even want to endorse their split from Serbia.
DutchVan Kosovo naar Servië - de gelden schoven mee - en van Afghanistan naar Irak.
From Kosovo to Serbia - the money transferred along too - and from Afghanistan to Iraq.
DutchDat lukt niet door Kosovo een formele status binnen Servië zelf te geven.
It cannot be surmounted by giving Kosovo a formal structure in Serbia itself.
DutchServië en Montenegro werken goed samen met Den Haag, maar het kan nog beter.
Serbia and Montenegro have demonstrated their willingness to cooperate with The Hague.
DutchDesondanks wachten we nog altijd op het verslag van de Wereldbank over de noden in Servië.
Having said that, we still await the World Bank report on the needs of Serbia.
DutchIn de loop van deze vergadering zullen wij ons ook buigen over de situatie in Servië.
During this sitting, we shall also be discussing the situation in Serbia.
DutchEn het is wel zeker dat het democratisch Servië zich bij ons zal aansluiten.
We feel sure that, very soon, we will be joined by a democratic Serbia.
DutchIk vind dat wij dringend iets moeten doen in Servië en op de westelijke Balkan.
I believe we ought to do something in Serbia and the western Balkans as a matter of urgency.
DutchTen tweede wil ik vragen hoe de situatie nu is ten aanzien van Servië.
Secondly, I would just like to ask what the situation now is with regard to Serbia.
DutchMijnheer de Voorzitter, zeer geachte collega's, ik uit mij alleen over het thema Servië.
Mr President, ladies and gentlemen, I will only be speaking on the subject of Serbia.
DutchEn we hebben VN-troepen nodig tussen Servië en Kosovo, want daar komt de ellende vandaan.
We need UN troops between Serbia and Kosovo, because that is the source of the evil.
DutchSinds hij aan de macht is heersen in Servië willekeur, angst en terreur.
Since he came to power, despotism, fear and terror have reigned in Serbia.
DutchServië en Montenegro is een belangrijke strategische partner voor de Europese Unie.
Serbia and Montenegro is an important strategic partner of the Union.