"semester" vertalen - Engels

NL

"semester" in het Engels

EN

"semester" in het Nederlands

NL

semester {het}

volume_up
1. onderwijs
semester
Dit gezichtsveld omvat een semester biologie en ik heb zeven minuten.
All of this field of view is about a semester's worth of biology, and I've got seven minutes.
Ik wil de fungerend voorzitter van de Raad zeggen dat hij gedurende het afgelopen semester het respect en de steun van dit Parlement voor zich heeft gewonnen.
To the President-in-Office I would like to say that you have won respect and support from this institution for the semester.
EN

semester {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. onderwijs
semester
All of this field of view is about a semester's worth of biology, and I've got seven minutes.
Dit gezichtsveld omvat een semester biologie en ik heb zeven minuten.
To the President-in-Office I would like to say that you have won respect and support from this institution for the semester.
Ik wil de fungerend voorzitter van de Raad zeggen dat hij gedurende het afgelopen semester het respect en de steun van dit Parlement voor zich heeft gewonnen.

Voorbeeldzinnen voor "semester" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEuropa heeft in dit en het volgend semester een Commissie nodig met een fulltime leiding.
For this presidential term and the next, Europe needs a Commission with a full-time head.
DutchOok de toetredingsonderhandelingen hebben in het afgelopen semester goede vorderingen gemaakt.
The negotiations for Accession have also made good progress over the last six months.
DutchDe Europese economie daarentegen vertoont in het tweede semester van 1999 tekenen van herstel.
Conversely, Europe's economy is heading towards a recovery in the second half of 1999.
DutchDit gezichtsveld omvat een semester biologie en ik heb zeven minuten.
All of this field of view is about a semester's worth of biology, and I've got seven minutes.
DutchHet andere goede nieuws kwam van u, namelijk dat uw land nog voor het einde van het semester zal ratificeren.
You have also just given us the good news that Sweden will do likewise by the end of the next six-month period.
DutchDat zijn de grote richtsnoeren van het semester.
These are the guidelines for the coming six months.
DutchEen van de successen die de Unie dit semester heeft geboekt, is dat het tijdschema voor de uitbreiding kon worden aangehouden.
One of the Union's successes in these past six months has been the way the roadmap for enlargement has been followed.
DutchVertelt u ons alstublieft, voordat u gaat, wat u gedurende uw semester zult doen om de doelstellingen van Lissabon te bereiken.
Please tell us before you go today exactly what you intend to do to make the Lisbon goals a reality during your watch.
DutchHelaas ben ik gedwongen Duitsland als voorzitter van de Raad voor dit eerste semester een onvoldoende te geven.
Unfortunately, I have no option but to grade the German Presidency as overall 'unsatisfactory ' for the first six months of this year.
DutchDe komende weken zullen uitwijzen of het mogelijk is nog tijdens het semester van het Italiaanse voorzitterschap tot een akkoord te komen.
The coming weeks will tell us whether it will be possible to achieve an agreement during the Italian Presidency.
DutchDe onderliggende tendens blijft echter positief en er zijn in het tweede semester wel degelijk tekenen van een herstel van de economie.
However, the underlying trend is still upward, and the indications of recovery in the second half-year are real enough.
DutchHet Ierse en het Nederlandse voorzitterschap hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt tijdens hun respectievelijke semester in de Raad.
The Irish and Netherlands presidencies have achieved considerable progress during their respective terms in the Council.
DutchDe tweevoudige crisis van het afgelopen semester zal nog lange tijd invloed uitoefenen op de vooruitgang in de Europese integratie.
The two crises experienced over the last six months will have a long-lasting effect on the progress of European integration.
DutchWij beseffen ook dat dit Europese semester, het eerste semester van 1998, vele gevaren inhoudt maar dat er ook alle hoop op gevestigd is.
We also realise that these first six months of 1998, have many possible dangers, but it is a period on which all hope is pinned.
DutchDeze vorderingen houden nauw verband met de tweevoudige crisis waarmee de Europese Unie in het afgelopen semester te kampen heeft gehad.
This progress is closely associated with the two crises that the European Union has had to contend with over the last six months.
DutchWij hebben de Europese Raad van Sevilla net achter de rug en zijn nu begonnen met het uiterst belangrijk semester van het Deens voorzitterschap.
The Seville European Council is behind us and the extremely important six months of the Danish Presidency have just started.
DutchVandaar dat wij, na dit semester, toch redelijk tevreden zijn en vanuit die invalshoek de toekomst tegemoet zullen treden.
That is why, after these six months of work, we can be reasonably satisfied, and this will provide us with the best basis for our future expectations.
DutchDit semester moet in het teken staan van een continuïteit met het Griekse voorzitterschap, maar er zullen zich ook een paar bijzonder belangrijke momenten aandienen.
The line of action should lead on from the Greek Presidency, but with certain particularly significant moments.
DutchIk wil de fungerend voorzitter van de Raad zeggen dat hij gedurende het afgelopen semester het respect en de steun van dit Parlement voor zich heeft gewonnen.
To the President-in-Office I would like to say that you have won respect and support from this institution for the semester.
DutchDit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren door een samenvatting van de nationale debatten te maken en elk semester aan de Europese Raad daarover verslag uit te brengen.
One way of ensuring this may be to summarise the national debates and to report to the European Council every six months.