NL

schrappen [schrapte|geschrapt] {werkwoord}

volume_up
Tot slot wil ik ten aanzien van de melkchocolade nog opmerken dat het besluit om de bijzondere regeling voor melkchocolade te schrappen, niets van doen heeft met dit debat.
Finally, in terms of milk chocolate, the decision to strike out the derogations on milk chocolate has no business in this debate.
Ik ben van mening dat de passsage over een gemeenschappelijk buitenlands beleid moet worden geschrapt.
I contend that the text concerning a common external policy should be expunged.
Welke stappen gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat dit verslag, of het nu verontrustend is of nietszeggend, van ons allemaal wordt en niet door een machtige lobby kan worden geschrapt?
What steps will you take to ensure that this report, whether it is troubling or mundane, becomes the property of us all and cannot be expunged by a powerful lobby?
schrappen (ook: censureren, doorstrepen)
volume_up
to blue-pencil {ov.ww.} [spreek.]

Voorbeeldzinnen voor "schrappen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Commissie is zelfs voornemens ze uit het Financieel Reglement te schrappen.
The Commission is planning even now to delete it from the Financial Regulation.
DutchWe kunnen het woord " Europees " wel schrappen als Turkije lid wordt van de EU.
We might as well delete the word 'European ' if Turkey becomes an EU Member.
DutchIk verzoek de volgende woorden te schrappen, daar deze juridisch niet zinvol zijn.
I would ask you to delete the following words, as they make no sense in legal terms.
DutchDegenen die de vergadering van vrijdag willen schrappen, weten echt niet wat ze doen.
Those who wish to scrap the Friday sitting do not really know what they are doing.
DutchIk zou dat het liefst helemaal schrappen, dat heb ik tijdens het debat ook gezegd.
If I had my way, I would scrap this as a whole, as I have also said during the debate.
DutchDe PPE heeft een aantal amendementen ingediend om die paragrafen te schrappen.
The PPE-DE has submitted a number of amendments to scrap those paragraphs.
DutchTevens is voorgesteld de onderhandelingsaanpak in twee fasen te schrappen.
It is suggested that we should eliminate the two-phased negotiating approach.
DutchEen bloeiende onderneming zou nooit banen mogen schrappen of werknemers ontslaan.
In no case should a flourishing business shed staff, let alone make employees redundant.
DutchDe gekkekoeienziekte bracht de Commissie er dan ook toe deze uitzondering te schrappen.
However, the mad cow affair has led the Commission to remove this derogation.
DutchIn de vergaderperiode van februari werd besloten het vragenuur te schrappen.
During the February part-session, it was decided to cancel Question Time.
DutchLaten we een andere aandoening van de lijst van vreselijke dingen schrappen.
Let's get another disease off the list of terrible things to worry about.
DutchIedereen kan dan zeggen welke posten wij kunnen schrappen of verschuiven.
Then everyone can tell us which operations are to be cancelled or postponed.
DutchTen tweede stelt u ook voor het gegeven " leveringsvoorwaarden " onmiddellijk te schrappen.
Secondly, you also propose the immediate deletion of the 'delivery terms ' data.
DutchDe heer Poettering sprak namens de fractie die verzoekt het onderwerp te schrappen.
Mr Poettering has spoken on behalf of the group which requested that the item be deleted.
DutchZullen we geen banen schrappen zonder dat de volksgezondheid er echt op vooruitgaat?
Are we not going to destroy jobs without improving the health situation?
DutchHet maakt niet uit of we de brug naar Alaska schrappen, in het grotere geheel.
It makes no difference if we cut out the bridges to Alaska in the overall scheme of things.
DutchHet was onze bedoeling deze drie woorden, in bepaalde gevallen, te schrappen.
We have requested that these last three words 'under certain conditions'should be deleted.
DutchEr volgt nu een stemming over het verzoek om het verslag van de heer Rehder te schrappen.
I now put to the vote the request for withdrawal of the report by Mr Rehder.
DutchHet zou dan ook ongelukkig zijn artikel 3, lid 1, punt 2 te schrappen.
Thus it would be inappropriate to remove point 2 of paragraph 1 of Article 3.
DutchIk vraag de Raad het menselijk leven in dit compromis niet te schrappen.
I call upon the Council not to remove the human life amendments from this compromise.