NL

scherpen [scherpte|gescherpt] {werkwoord}

volume_up
Dit is een drogreden om de zinloze oorlog tegen drugsgebruik aan te scherpen.
This is a fallacy intended to sharpen the senseless war against drug abuse.
Je hebt een beloningsprikkel ontworpen om het denken aan te scherpen en de creativiteit te versnellen. ~~~ En je bereikt het omgekeerde effect.
You've got an incentive designed to sharpen thinking and accelerate creativity, and it does just the opposite.
Tot slot wordt het Parlement door deze veranderingen gedwongen de manier waarop de commissies de comitologie onderzoeken en toetsen, aan te scherpen en te verbeteren.
Finally, the change will force Parliament to sharpen up and upgrade the way the committees sift and scrutinise the product of comitology.
De heer Gollnisch leeft gewaagd, voortdurend op het scherp van de snede.
Mr Gollnisch lives dangerously, constantly on the razor’ s edge.
Hij staat aan het scherp van de snee van dit probleem.
He's at the sharp knife-edge of this problem.
En inderdaad de verklaring van Turkije bij de ondertekening van het douaneakkoord op 29 juli 2005 heeft de gemoederen onnodig op scherp gezet.
Indeed, by signing the protocol on customs union on 29 July 2005, Turkey has needlessly put everyone on edge.
De huidige drempel van 0,45 procent moet ruim voldoende zijn en zal ons helpen betere prioriteiten te stellen en onze procedures aan te scherpen, zelfs in het kader van uitbreiding.
0.45 % should be quite adequate and will make us hone our priorities and procedures, even in the context of enlargement.
scherpen (ook: punten)

Voorbeeldzinnen voor "scherpen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZou dat niet beter werken dan de normen steeds maar verder aan te scherpen?
Would this not have a better effect than tightening the standards all the time?
DutchDit is een drogreden om de zinloze oorlog tegen drugsgebruik aan te scherpen.
This is a fallacy intended to sharpen the senseless war against drug abuse.
DutchWij roepen de regering op de maatregelen tegen extremisten aan te scherpen.
We call upon the government to be more vigorous in taking action against extremists.
DutchIk heb begrip voor het verlangen van mijn collega De Roo om die normen nu aan te scherpen.
I understand the desire of my colleague, Mr de Roo, to take the standards further.
DutchTot slot is ons laatste doel om de bepalingen inzake monitoring en controle aan te scherpen.
Finally, we aim to strengthen provisions on monitoring and control measures.
DutchCollega Markov doet in zijn verslag goede voorstellen om deze controles aan te scherpen.
In his report, Mr Markov has made sound proposals in order to tighten up these controls.
DutchAan ons is nu de taak om de eisen in de richtlijn aan te scherpen en te concretiseren.
Therefore, our task is to make the requirements in the directive tighter and more concrete.
DutchIn mijn ogen dienen we de strafvervolging op dit terrein aan te scherpen.
This, I believe, is where criminal prosecutions need to be stepped up.
DutchDaarom valt er wat voor te zeggen om de emissiegrenswaarden voor stikstofoxiden aan te scherpen.
Hence there is some merit in tightening emission limit values for nitrogen oxides.
DutchVoorts dient de Europese Unie haar sanctiebeleid verder aan te scherpen.
The European Union must also further intensify its sanctions policy.
DutchDe Commissie stelt voor de bestaande maatregelen ten aanzien van vlootvernieuwing aan te scherpen.
The Commission is proposing to strengthen the existing mechanisms for fleet replacement.
DutchDan is het mogelijk om in ons gemeenschappelijk standpunt deze visies nog wat aan te scherpen.
Then there will be an opportunity to further strengthen the opinions in the common position.
DutchDat is goed en vele van de amendementen scherpen het voorstel van de Commissie nog aan.
And many of the amendments tighten up the Commission's text.
DutchOfschoon de Unie op dit vlak al beleid voert, dienen we dat nog wel aan te scherpen.
Although the European Union is already implementing policies in this area, they need to be strengthened.
DutchHet zet ons ertoe aan onze strijd voor de democratie en de vrijheid in de toekomst nog aan te scherpen.
This will commit us in the future to the fight for democracy and freedom.
DutchIk ben blij met het gezamenlijke voornemen van de instellingen om deze maatregelen aan te scherpen.
I welcome the joint determination on the part of the institutions to toughen these measures.
DutchIs zij bijvoorbeeld bereid de vage definitie van " goede landbouwpraktijken " aan te scherpen?
Is it, for example, willing to tighten up the vague definition of 'good agricultural practices '?
DutchGeachte mijnheer de Voorzitter, het doel van mijn amendement is de tekst aan te scherpen en te verbeteren.
Mr President, the aim of my amendment is to clarify and improve the text.
DutchIn het Parlement hebben wij ons erop toegespitst om het voorstel op bepaalde essentiële gebieden aan te scherpen.
In Parliament, we have focused on tightening up the proposal in certain key areas.
DutchZweden heeft lang de tijd gehad om zijn wetgeving aan te scherpen.
Sweden has had a long time to tighten up its legislation.