NL

schep {de}

volume_up
schep (ook: schop, blik)
Now pick up a shovel and get digging!

Voorbeeldzinnen voor "schep" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe weekbladen doen er nog een schep bovenop door foto's van ' voor ' en ' na ' te tonen.
The weekly magazines fuel this trend by showing 'before and after ' pictures.
DutchEchter, met dialogiseren op een abstract Europees niveau schep je geen banen.
But talks at an abstract European level do not create jobs.
DutchIk schep er beslist geen genoegen in deze maatregelen op te sommen.
It is with no pleasure at all that I set out this list of measures.
DutchZo schep je meer duidelijkheid en het zal de communicatie vergemakkelijken.
Again, it gives clarity and facilitates communication.
DutchHet is voor het eerst en ik schep daar groot genoegen in.
This is my first opportunity and it is one that I relish.
DutchSchep geen nieuwe concurrentieproblemen in Europa.
Do not create new problems of competition in Europe.
DutchSchep Long’s Peak op en gooi hem de ruimte in.
Now, scoop up Long's Peak, and put it out in space.
DutchZe rekenen erop dat ik met de regering de voorwaarden schep die de verwezenlijking van hun dromen waarborgt.
They are counting on me and our administration to create the conditions that will guarantee the realisation of their dreams.
DutchNou pak een schep en ga graven!
DutchPersoonlijk schep ik er genoegen in te denken dat deze tekst wellicht in de toekomst als inleiding kan fungeren voor een nog op te stellen grondwet.
I personally take pleasure in imagining that it could one day act as the preamble to a Constitution yet to be written.
DutchSchep gewoon het water in.
DutchIk heb het al eens gezegd: schep toch dezelfde situatie als bij de steunregeling voor oliehoudende zaden en gebruik het resterende geld volledig voor veredeling in de dierlijke productie.
Create the same situation as for the oilseed subsidy, and then take all the money left over for improvements in livestock production.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik schep er weinig genoegen in een resolutie te moeten steunen waarin de Pakistaanse autoriteiten ernstig worden bekritiseerd vanwege de mensenrechtensituatie in hun land.
Mr President, it gives me no great pleasure to be supporting a motion which is deeply critical of the human rights situation in Pakistan.
DutchDan zitten wij met het probleem als men dat principe al zou aanvaarden - ik weet daarover bestaan meningsverschillen - hoe schep je dan tezelfdertijd toch nog genoeg rechtszekerheid.
Then we have the problem that if this principle is accepted - and I realize that there are differences of opinion on the matter - then how do we create adequate legal certainty at the same time?