NL samenkomen
volume_up
[kwam samen|samengekomen] {werkwoord}

Het is moeilijk te zien hoe onze standpunten binnen een paar maanden zullen samenkomen.
It is hard to see how our positions will converge within a few months.
Dit is een plaats in de Stille Oceaan waar de witte haaien samenkomen.
This is a location in the Pacific where white shark converge.
Waarom ze daar samenkomen weten we simpelweg niet.
We don't know why they converge there, we simply don't know.
De Separatisten zijn samengekomen in het Mustafarstelsel.
The Separatists have gathered in the Mustafar system.
Wij willen dit vraagstuk onder de aandacht brengen van alle landen die het Verdrag van Ottawa hebben ondertekend en die later deze maand in Managua in Nicaragua zullen samenkomen.
We wish to bring this matter to the attention of all the states party to the Ottawa Convention that will gather in Managua in Nicaragua later this month.
Pas een paar dagen geleden zijn hier aan de overkant van de straat, honderden mensen samengekomen.
Just a few days ago, right across the street from here, there was hundreds of people gathered together.
Ten derde moet de Commissie begrotingscontrole in elk geval samenkomen om hierover te spreken.
Thirdly, and in any case, the Committee on Budgetary Control must meet to discuss it.
Maar het is niet voldoende dat wereldleiders samenkomen en deze zaken onderling bespreken.
It is not enough that world leaders meet and discuss these issues between themselves, however.
Wij aanvaarden, weliswaar met spijt, de regel dat het Parlement elke maand in Straatsburg moet samenkomen.
We accept - albeit under protest - the ordinance that Parliament should meet every month in Strasbourg.
Als we samenkomen en werken als één team, kunnen we buitengewone dingen bereiken.
And when we come together and work as one, we can achieve extraordinary things.
Mensen die samenkomen om te zingen over de dingen die hen dwarszitten.
People come together to sing about the things that really bug them.
Ze zouden samenkomen, notities vergelijken.
They would come together, compare notes.

Voorbeeldzinnen voor "samenkomen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchEuropa heeft een prachtige toekomst als solidariteit en soliditeit samenkomen.
Europe will have a bright future if it can combine solidarity with reliability.
Dutch. ~~~ Kunnen de private sector en NGO's samenkomen en een respons ontwikkelen?
No. Could the private sector and NGOs get together and marshal a response?
DutchEind april zal de raad van beheer van het Fonds voor de tweede keer samenkomen.
The second meeting of the Fund's board must take place in New York at the end of April.
DutchNa 20 jaar, zien we het afval samenkomen in de Noord-Pacifische draaikolk.
After 20 years, we see emerging the debris accumulation zone of the North Pacific Gyre.
DutchAls landen samenkomen in plaatsen als Kopenhagen, moeten ze niet alleen praten over de CO2.
When countries get together in places like Copenhagen, they shouldn't just discuss the CO2.
DutchDe werkgroep van deskundigen zal nog onder het Oostenrijkse voorzitterschap opnieuw samenkomen.
The group of experts will be meeting again under the Austrian Presidency.
DutchBelangrijker: heb je gezorgd dat ik wil weten hoe het allemaal zal samenkomen op lange termijn?
But more importantly, have you made me want to know how it will all conclude in the long-term?
DutchEn dan, spreek voordat jullie samenkomen, een aantal basisregels af.
And then, before you get together, agree on some ground rules.
DutchMisschien kunnen we op een dag eens samenkomen om onze ervaringen in verband met paradoxen uit te wisselen.
Perhaps, some time, we should sit down and share paradoxical experiences.
DutchNee, ze hebben nooit de manier gevonden om twee persoonlijkheden te laten samenkomen om een goede relatie te vormen.
No, they've never found the way two personalities fit together to make a good relationship.
DutchEr is niet zoiets als twee muren en een plafond die samenkomen en waar je kan wisselen van materiaal en vorm.
There's no such things as two walls and a ceiling coming together, where you can change materials and shapes.
DutchHet is vreemd hoe dingen soms samenkomen, maar iedereen heeft zojuist China, India e.d. in hun speeches genoemd.
It is strange how things happen but just now everybody has mentioned China, India, etc. in their speeches.
DutchIn het centrum van een ster is er zoveel energie dat alle atomen die samenkomen, gewoon weer uit elkaar botsen.
In the center of a star, there's so much energy that any atoms that combine will just get busted apart again.
DutchMijnheer de Voorzitter, als Europese ben ik zeer tevreden dat wij hier in Brussel op zaterdag samenkomen.
Mr President, as a European, I would like to say that I am perfectly happy about meeting here in Brussels on Saturday.
DutchHopelijk kunnen in ieder geval degenen die zich nu in de zaal bevinden, samenkomen om dit te bekijken.
My hope is that it might be possible to bring together at least those who are now here in the Chamber in order to look into this.
DutchDat alles zal samenkomen in het krachtige signaal dat - - daarvan zijn we overtuigd - - de Conferentie van Napels zeker zal afgeven.
All this will be included in the powerful message which, we trust, will be sent out from the Naples Conference.
DutchOm deze reden zullen wij op 19 januari samenkomen om deze bijeenkomst, die op 3 en 4 februari in Lausanne zal plaatsvinden, voor te bereiden.
Consequently, we shall be meeting on 19 January to prepare for the meeting on 3 and 4 February in Lausanne.
DutchJe ziet hoe de vezels -- je ziet hoe verschilende vezels samenkomen, die daardoor dit supercluster van sterrenstelsels maken.
You see how the filament -- you see how several filaments are coming together, therefore making this supercluster of galaxies.
Dutch. ~~~ Groepen die samenkomen. ~~~ Groepen die uiteenvallen.
So we look at a process of group dynamics: coalescence and fragmentation, groups coming together, groups breaking apart.
Dutchkunnen nu ook samenkomen en met elkaar praten. ~~~ De derde grote verandering... is dat leden van het voormalige publiek...
And the third big change is that members of the former audience, as Dan Gilmore calls them, can now also be producers and not consumers.