NL

saldo {het}

volume_up
1. algemeen
Als gevolg van stagnerende tenuitvoerlegging van communautair beleid bedroegen de door de lidstaten teruggevorderde gelden in 2001 per saldo maar liefst 15 miljard EUR.
As a result of a stagnating implementation of Community policy, the monies claimed back by the Member States in 2001 amounted to no less than EUR 15 billion on balance.
2. boekhouden
Per saldo betekent dit dat de bestaande problemen niet worden opgelost.
On balance, this means that the existing problems are not being addressed.
Tegelijkertijd hebben wij uit het afgelopen jaar een saldo van 9, 21 miljard ecu.
At the same time we have a balance of ECU 9.21 billion left over from the previous year.
Als we het over saldo's hebben, waarom dan geen andere saldo's ter sprake gebracht?
And since we are on the subject of balances, why not talk about other balances?

Voorbeeldzinnen voor "saldo" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe toewijzing van het saldo van 1, 3 miljoen ecu wordt op dit moment bestudeerd.
Ways of spending the rest, some 1.3 million ECU, are currently being studied.
DutchAls we het over saldo's hebben, waarom dan geen andere saldo's ter sprake gebracht?
And since we are on the subject of balances, why not talk about other balances?
DutchTegelijkertijd hebben wij uit het afgelopen jaar een saldo van 9, 21 miljard ecu.
At the same time we have a balance of ECU 9.21 billion left over from the previous year.
DutchPer saldo geldt daarom het principe: coördinatie gaat boven harmonisatie.
From this point of view, the principle of coordination before harmonisation applies.
DutchPer saldo betekent dit dat de bestaande problemen niet worden opgelost.
On balance, this means that the existing problems are not being addressed.
DutchWant op dat punt hebben wij het gevoel dat hetgeen u ons presenteert geen totaal is maar een saldo.
For here we have the feeling that what you are giving us is not a sum, but a balance.
DutchDeze bank kent een batig saldo en de arbeidsmarkt in Amerika kent geen enkele belemmering.
But the Federal Bank has a federal budget that is in surplus and a market that is totally fluid.
DutchHoewel er sprake is van vooruitgang, hadden we per saldo veel meer resultaten willen boeken.
On balance, whilst progress was made, we would have preferred to have made much more progress.
DutchKomt het er per saldo niet op neer dat we banen en uitstoot ruilen u2026
In effect, are we not really trading jobs and emissions...
DutchDe wisselkosten zijn in dit verband per saldo marginaal.
In spite of everything, conversion costs are marginal in this context.
DutchMijnheer de Voorzitter, er is niets op tegen als dit fonds eind 2002 nog een fors saldo te zien geeft.
There are no objections, as long as this fund still has a healthy balance at the end of 2002.
DutchWij zitten hier met een GAB-saldo en dragen hier ook verantwoordelijkheid voor als tak van de begrotingsautoriteit.
We have a DAB balance; we also have responsibilities as a budgetary authority.
DutchPer saldo is de Europese structurele steun succesvol.
The bottom line is that European structural support works.
DutchDaartussen is er een saldo en daarmee moeten de kandidaten voor de Europese Unie het dan maar doen.
Between the two there is a balance and it is with this balance that the applicant countries must be satisfied.
DutchWe lopen dan het gevaar dat we per saldo nog niets opgeschoten zijn en de luchtkwaliteit niet verbetert.
We would then run the risk of not, on balance, making any progress, and the quality of air would not improve.
DutchDit betekent dat er per saldo noch op het vlak van kernenergie, noch op het vlak van de CO2-uitstoot wordt bespaard.
Taking all these things together, then, no savings are being made either in atomic power or in CO2.
DutchEn dus zie je per saldo een kracht van de zon vandaan.
DutchMen heeft het ook opnieuw over nettobetalers, positieve en negatieve saldo's, een cheque aan de Britten, enzovoort.
We are also again discussing net contributors, positive and negative balances, British cheques, and so on.
DutchGeef toe, de meesten van ons -- hoeveel van jullie controleren daadwerkelijk hun saldo voordat je geld pint?
Let's face it, most of us -- how many of you actually check your balance before you remove cash from a cash machine?
DutchHet beschikbare saldo wordt zo natuurlijk kleiner.