"rustig worden" vertalen - Engels

NL

"rustig worden" in het Engels

NL

rustig worden {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "rustig worden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVoor de beleidsmaker is de situatie dus zodanig dat de zaak rustig onderzocht dient te worden.
The person making the decision should look at the issue calmly.
DutchEr moet rustig worden overlegd hoe wij kunnen bereiken dat op het etiket inderdaad datgene wordt vermeld dat voor de consument van belang is.
We should be considering how we can ensure that the information which is important to the consumer is actually on the label.
DutchSindsdien stellen we echter vast dat de mensenrechten en de democratische principes, die de basis van deze overeenkomst vormen, rustig geschonden worden.
Since then we have noted that human rights and democratic principles underlying that agreement are being cheerfully violated.
DutchHoe dan ook is vrijdagmorgen geen bijzonder quorum vereist en kan hier rustig over gestemd worden, aangezien er ook geen amendementen zijn.
In any case, on Friday mornings there is no special quorum requirement and we can vote on this matter quite calmly as no amendments have been tabled either.
DutchWe zullen dan eindelijk kunnen garanderen dat de beslissingen rustig worden genomen en vooral ook de rust kunnen garanderen van diegenen die hierbij het meest rechtstreeks betrokken zijn.
We will finally be able to guarantee that all decisions are taken impartially and, above all, that those most directly affected can have complete peace of mind.
DutchDat debat mag zich niet beperken tot het vaststellen van een bepaald plafond voor de communautaire middelen; we moeten het rustig eens worden over het werkelijke doel van het Europese project.
That debate cannot be confined to setting a particular ceiling for Community resources; we must calmly reach agreement on the European Project’ s actual purpose.

Vergelijkbare vertalingen voor "rustig worden" in Engels

worden werkwoord
rustig bijvoeglijk naamwoord
rustig bijwoord
deelachtig worden werkwoord
English
afvallig worden werkwoord
English
kleiner worden werkwoord
gewaar worden werkwoord
English