NL

rondom {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "rondom" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHierdoor zal het wegverkeer in en rondom de stad Limerick aanzienlijk toenemen.
This will cause an increase of heavy road traffic in the Limerick city area.
DutchMaar behalve dit systeem, ontwierpen ze 52 mooie watergebieden rondom deze stad.
But apart from this system, they designed 52 beautiful water bodies around this town.
DutchIs de huidige juridische situatie rondom het levensmiddelenrecht nog voldoende?
Does the present legal situation surrounding food law still meet the needs of today?
DutchDe vredelievende groeperingen, vooral die rondom Rugova, moeten gesteund worden.
The peaceloving forces, especially those around Rugova, must be supported.
DutchDeze twee landen, het gebied rondom de Zwarte Zee, hebben enorme vooruitgang geboekt.
These two countries, constituting the Black Sea Region, have made enormous advances.
DutchDaarom krijgt het project-Europa ook rondom dit onderzoeksproject gestalte.
Therefore, a project for Europe is also taking shape around this research programme.
DutchMaar mijn hoofd ontvouwt zich rondom wat eindeloos lijkt: 's mensen creatief geweld.
But my head unwraps around what appears limitless, man's creative violence.
DutchEen jaar later luisterde ik naar al het gedoe rondom het conflict in het Midden-Oosten.
A year later, I was listening to all the noise about the Middle East conflict.
DutchDe hele argumentatie is opgebouwd rondom één idee: de kosteneffectiviteitsverhouding.
All the arguments are built around one idea, the idea of cost-effectiveness.
DutchHet geweld tussen beide gemeenschappen is onlangs opgelaaid rondom de stad Poso.
Intercommunal violence has flared up recently around the town of Poso.
DutchMaar je had het niet nodig om grote, alledaagse objecten rondom ons te beschrijven.
But you didn't need it to describe the large, everyday objects around us.
DutchDe zorg voor deze 31 stervende mensen lag bij jonge vrouwen uit dorpen rondom Bangalore.
Tending those 31 dying people were young women from villages around Bangalore.
DutchBovendien zijn de standaardfoutenmarges klein rondom deze schattingen.
And the standard error bands are relatively small around these estimates as well.
DutchIk haal maar één voorbeeld aan: de problemen rondom justitie in onze landen.
I present just one symbolic case: the issue of justice in our countries.
DutchDe gebeurtenissen rondom het verslag waren echter absoluut niet goed.
The circumstances surrounding the report were anything other than satisfactory.
DutchWat ik nu kan doen -- ik kan de wereld rondom mij verrijken met digitale informatie.
So now, what I can do -- I can augment the world around me with this digital information.
DutchIk vraag mij daarom wel af of de norm rondom tankstations gehaald zal worden.
I do wonder therefore if the standard for petrol stations will be met.
DutchRondom de top van Barcelona is veel frustratie te horen over het ontbreken van tempo.
The lack of momentum at the Barcelona Summit has been very frustrating.
DutchZal dat ter sprake komen op 1 mei, tijdens de feestelijkheden rondom de uitbreiding?
Will we discuss this matter on 1 May, at the enlargement celebrations?
DutchHoe we dat doen: we observeren de manier waarop sterren rondom het zwarte gat draaien.
And the tool that we use is to watch the way stars orbit the black hole.