NL

rol {de}

volume_up
1. algemeen
Welke rol zal het voorzitterschap spelen, en welke rol staat de Commissie daarbij te wachten?
What role will the presidency play, and what part will be assigned to the Commission?
Het landbouwbegrotingsrichtsnoer heeft hierbij blijkbaar geen enkele rol gespeeld.
The agriculture guideline appears not to have played any part at all here.
Zij spelen een belangrijke rol in de veranderende situatie in Noord-Ierland.
They are an important part in the evolving situation in Northern Ireland.
Het Europees Parlement zal zijn rol van politiek en besluitvormingsorgaan voluit moeten spelen.
It will be up to the European Parliament to make its political and, I hope, its decision-making character prevail.
De Jodie Foster-rol is in feite deze vrouw: Jill Tarter. ~~~ Jill heeft haar leven hieraan gewijd.
So, the Jodie Foster character here is actually this woman, Jill Tarter, and Jill has dedicated her life to this.
In het theater heb je de rol en de acteur tegelijkertijd, die met elkaar onderhandelen voor een publiek.
In theater, you have the character and the actor in the same place, trying to negotiate each other in front of an audience.
Na ongeveer tienduizend verzoeken voor maki-rolletjes, besloten we mensen te geven wat ze wilden.
And after about the ten thousandth request for a maki roll, we decided to give the people what they wanted.
Dat is gevaarlijk, want bij het laatste referendum hebben de regeringsambtenaren een heel dubieuze rol gespeeld.
They have no control over the electoral roll, they have no control over the polling stations that will be run by government civil servants.
Dit zijn alle ingrediënten, alle smaken van een gewone maki-rol, afgedrukt op een klein stukje papier.
So this is all the ingredients, all the flavor of, you know, a standard maki roll, printed onto a little piece of paper.
rol (ook: trom, bus)
De rol der terechtzittingen wordt door de president vastgesteld.
The case list shall be established by the President.
De rapporteur heeft de aspecten opgesomd die een rol zouden moeten spelen bij het Europese burgerschap.
The rapporteur listed the areas that are meant to feature in European citizenship.
In dit systeem van coördinatie en meningsvorming wil het Parlement relatief vroeg een rol spelen zonder een bonte mengeling van producten aan te bieden.
Parliament wishes to influence this process of coordination and opinion forming at a relatively early stage, without presenting a wish list the size of a mail-order catalogue.
Ierland heeft een reputatie om trots op te zijn, als het gaat om de levering van soldaten voor VNkorpsen en ik zou graag zien dat het die rol behoudt.
We have a proud record in Ireland of providing soldiers to serve with the UN, and I wish to see the role continued.
Graag wil ik hier ook de belangrijke rol memoreren die mijn partijleider in deze hele zaak heeft gespeeld.
I also want recorded in this House the important role played by my party leader.
rol (ook: cilinder)
De rol van Gebroken Zwaard gaat niet over de schermkunst... maar over 't ultieme idee ervan.
This scroll of Broken Sword's isn't about sword technique but about swordsmanship's ultimate ideal.
Deze 16e-eeuwse Azteekse rol beeldt een man af die een psilocybine-paddenstoel gaat eten, en die tegelijkertijd de trap op getrokken wordt door een god.
This is from a 16th century Aztec scroll showing a man about to eat a psilocybin mushroom and at the same moment get yanked up the staircase by a god.
2. theater
Voor de Europese Unie is er zeker een rol, maar een bescheiden rol weggelegd.
There is certainly a role for the European Union here, but a modest role.
Wat is onze rol als politiek daarin, wat is de rol van de Commissie daarin?
What is our role as politicians in the process, and what is the role of the Commission?
Daar ligt onze rol niet, dat is noch de rol van het Parlement, noch die van de Commissie!
That is not our role, it is not the role of Parliament or the Commission.

Voorbeeldzinnen voor "rol" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe EU - iedereen weet dat - zal in de toekomst in Kosovo een grotere rol spelen.
Everyone knows that the EU will, in future, be playing a bigger role in Kosovo.
DutchWat is de rol van de euro-waarnemingsposten en waar zullen deze worden gevestigd?
What will be the role of the Euro observatories, and where will they be located?
DutchInmiddels heeft het Europees Parlement deze rol echter grotendeels overgenomen.
However, the European Parliament has now in large measure taken over this role.
DutchDat is de rol van de derde kant: de partijen helpen om naar het balkon te gaan.
That's the role of the third side, is to help the parties to go to the balcony.
DutchDit is vandaag de dag de rol van de Europese Unie en van het Europees Parlement.
This is the role of both the European Union and the European Parliament today.
DutchDe Commissie krijgt in het verslag een veel grotere rol in het evaluatiesysteem.
The report gives the Commission a much stronger role in the evaluation system.
DutchEr is in de digitale wereld een cruciale rol weggelegd voor de publieke zenders.
Public service broadcasters have a crucial role to play in the digital world.
DutchIn mijn ogen heeft hij, zeer ten onrechte, een leidende rol gekregen in de Balkan.
In my view, he has been given a leading role in the Balkans for no good reason.
DutchDe financiële markten spelen een steeds belangrijkere rol in de Europese economie.
The financial markets are playing an increasingly great role in Europe's economy.
DutchBij ons ontwikkelingssamenwerkingsbeleid speelt dit probleem niet zo'n grote rol.
In the case of our development cooperation work, it is not that big a problem.
DutchWe weten allemaal dat de WHO in ieder geval nu een zuiver raadgevende rol heeft.
We all know that the role of the WHO is, at least currently, purely advisory.
DutchEr is geen enkele reden meer om de wetgevende rol van het Parlement te beperken.
There is no longer any reason to restrict Parliament's role in legislative matters.
DutchOp dat laatste punt moeten wij een veel actievere, belangrijkere rol gaan spelen.
This is where we have to be much more involved and play a more important role.
DutchMet het begin van de landbouw met ploeg, werd de rol van de man extreem krachtig.
With the beginning of plow agriculture, men's roles became extremely powerful.
DutchMijn rol in de show, voor zij die het nog niet gezien hebben, is heel simpel.
My role on the show, for those of you who haven't seen it -- it's pretty simple.
DutchOp de Conferentie in Bonn hebben Raad en Commissie een constructieve rol gespeeld.
The Council and the Commission played a constructive role at the Bonn Conference.
DutchOverigens kunnen investeringen in ontwikkelingslanden hier een cruciale rol spelen.
In addition, investment in developing countries can play a crucial role in this.
DutchOok die spelen immers een belangrijke rol in het Handvest van de grondrechten.
All these groups have an important place in the Charter of Fundamental Rights.
DutchDe Commissie erkent de belangrijke rol die de nationale octrooibureaus spelen.
The Commission recognises the important role of those national patent offices.
DutchDe Europese Autoriteit voor voedselveiligheid zal hierbij zeker een rol spelen.
The European Food Safety Authority will obviously play a key role in this exercise.