NL rol
volume_up
{de}

1. algemeen

Welke rol zal het voorzitterschap spelen, en welke rol staat de Commissie daarbij te wachten?
What role will the presidency play, and what part will be assigned to the Commission?
Het landbouwbegrotingsrichtsnoer heeft hierbij blijkbaar geen enkele rol gespeeld.
The agriculture guideline appears not to have played any part at all here.
Zij spelen een belangrijke rol in de veranderende situatie in Noord-Ierland.
They are an important part in the evolving situation in Northern Ireland.
Het Europees Parlement zal zijn rol van politiek en besluitvormingsorgaan voluit moeten spelen.
It will be up to the European Parliament to make its political and, I hope, its decision-making character prevail.
De Jodie Foster-rol is in feite deze vrouw: Jill Tarter. ~~~ Jill heeft haar leven hieraan gewijd.
So, the Jodie Foster character here is actually this woman, Jill Tarter, and Jill has dedicated her life to this.
In het theater heb je de rol en de acteur tegelijkertijd, die met elkaar onderhandelen voor een publiek.
In theater, you have the character and the actor in the same place, trying to negotiate each other in front of an audience.
rol (ook: register, dreun, lijst, wals)
volume_up
roll {znw.}
Na ongeveer tienduizend verzoeken voor maki-rolletjes, besloten we mensen te geven wat ze wilden.
And after about the ten thousandth request for a maki roll, we decided to give the people what they wanted.
Dat is gevaarlijk, want bij het laatste referendum hebben de regeringsambtenaren een heel dubieuze rol gespeeld.
They have no control over the electoral roll, they have no control over the polling stations that will be run by government civil servants.
Dit zijn alle ingrediënten, alle smaken van een gewone maki-rol, afgedrukt op een klein stukje papier.
So this is all the ingredients, all the flavor of, you know, a standard maki roll, printed onto a little piece of paper.
rol (ook: cilinder, wals)
rol (ook: bus, trom)
volume_up
drum {znw.}
rol (ook: lijst, tabel, lijstje, rijtje)
volume_up
list {znw.}
De rol der terechtzittingen wordt door de president vastgesteld.
The case list shall be established by the President.
De rapporteur heeft de aspecten opgesomd die een rol zouden moeten spelen bij het Europese burgerschap.
The rapporteur listed the areas that are meant to feature in European citizenship.
In dit systeem van coördinatie en meningsvorming wil het Parlement relatief vroeg een rol spelen zonder een bonte mengeling van producten aan te bieden.
Parliament wishes to influence this process of coordination and opinion forming at a relatively early stage, without presenting a wish list the size of a mail-order catalogue.
rol (ook: register, platen, plaat, schijf)
volume_up
record {znw.}
Ierland heeft een reputatie om trots op te zijn, als het gaat om de levering van soldaten voor VNkorpsen en ik zou graag zien dat het die rol behoudt.
We have a proud record in Ireland of providing soldiers to serve with the UN, and I wish to see the role continued.
Graag wil ik hier ook de belangrijke rol memoreren die mijn partijleider in deze hele zaak heeft gespeeld.
I also want recorded in this House the important role played by my party leader.
rol (ook: cilinder)
volume_up
roller {znw.}
rol
volume_up
scroll {znw.}
De rol van Gebroken Zwaard gaat niet over de schermkunst... maar over 't ultieme idee ervan.
This scroll of Broken Sword's isn't about sword technique but about swordsmanship's ultimate ideal.
Deze 16e-eeuwse Azteekse rol beeldt een man af die een psilocybine-paddenstoel gaat eten, en die tegelijkertijd de trap op getrokken wordt door een god.
This is from a 16th century Aztec scroll showing a man about to eat a psilocybin mushroom and at the same moment get yanked up the staircase by a god.

2. theater

rol
volume_up
role {znw.}
Voor de Europese Unie is er zeker een rol, maar een bescheiden rol weggelegd.
There is certainly a role for the European Union here, but a modest role.
Wat is onze rol als politiek daarin, wat is de rol van de Commissie daarin?
What is our role as politicians in the process, and what is the role of the Commission?
Daar ligt onze rol niet, dat is noch de rol van het Parlement, noch die van de Commissie!
That is not our role, it is not the role of Parliament or the Commission.

Voorbeeldzinnen voor "rol" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchBij ons ontwikkelingssamenwerkingsbeleid speelt dit probleem niet zo'n grote rol.
In the case of our development cooperation work, it is not that big a problem.
DutchMet het begin van de landbouw met ploeg, werd de rol van de man extreem krachtig.
With the beginning of plow agriculture, men's roles became extremely powerful.
DutchOok die spelen immers een belangrijke rol in het Handvest van de grondrechten.
All these groups have an important place in the Charter of Fundamental Rights.
DutchAl deze activiteiten zullen een rol hebben gespeeld bij het voorkómen van diabetes.
All of these activities will have had an impact on the prevention of diabetes.
DutchHet voorstel voor de rol van de werknemers in de vennootschap is dan ook ontoereikend.
Consequently, the proposal on the participation of workers itself is inadequate.
DutchIn deze landen speelt de landbouw een grotere rol dan in de huidige lidstaten.
Agriculture is more important in these countries than in the existing Member States.
DutchVoorts baart de rol die onderzoek in dit specifieke verslag is toebedeeld ons zorgen.
We also have concerns about the research element within this particular report.
DutchIntegendeel, ik maak duidelijk hoe belangrijk deze zijn en hoe belangrijk hun rol is.
Quite the contrary, I stress their importance and their exceptional contribution.
DutchHet speelt toch werkelijk geen rol of we het op woensdag of op donderdag bespreken.
Whether it is dealt with on Wednesday or Thursday really makes no difference.
DutchDaarnaast dient de rol van de lokale en regionale overheden groter te worden.
In addition, the involvement of local and regional authorities must increase.
DutchAan de ene kant laten we de mededingingskrachten een krachtigere rol spelen.
On the one hand we bring the forces of competition more vigorously into play.
DutchDuurzame ontwikkeling zal bij de uitbreiding een zeer belangrijke rol spelen.
Sustainable development is going to be very important in the context of enlargement.
DutchIk ben aan verschillende rollen gewend, maar dat zou een nieuwe rol voor me zijn.
I am used to performing several roles, but this would be a new one for me.
DutchIk dank mevrouw Guy-Quint voor het onderstrepen van de belangrijke rol die het speelt.
I should like to thank Mrs Guy-Quint for reminding the House how important it is.
DutchWe weten ook dat onderwijs een belangrijke rol speelt bij maatschappelijke integratie.
We are also aware that education is a key factor in civic and social integration.
DutchUiteraard spelen ook de timing en de praktische haalbaarheid van de procedure een rol.
Timing and the possibility of making it a practical procedure are also factors.
DutchDaarom moeten we erkennen dat openbare omroepen een belangrijke rol vervullen.
That is why we must reaffirm the importance of public service broadcasting.
DutchIk denk dat er een belangrijke rol is voor de Commissie om dat te helpen ontwikkelen.
I think that the Commission could do a great deal there to help this develop.
DutchDe liberalen zeggen ons dat men de rol van de staat zoveel mogelijk moet beperken.
Liberals tell us that as little State involvement as possible is required.
DutchMensenrechten spelen een belangrijke rol in iedere politieke dialoog met onze partners.
Human rights feature prominently in every political dialogue with our partners.