NL

roep {de}

volume_up
De roep om "ruwe data nu!" die ik mensen liet maken in dit publiek, werd over de wereld gehoord.
The cry of "Raw data now!" which I made people make in the auditorium, was heard around the world.
Dit verslag is een hernieuwde roep om aandacht.
This report is another cry for help.
Mijnheer de Voorzitter, van alle kanten hoor ik in dit debat de roep om meer, meer en nog eens meer.
Mr President, listen in on this debate, and you hear the cry of ‘ more’, ‘ more ’, ‘ more’ on every side.
roep (ook: kreet, schreeuw)
Maar als jij het kan zien, roep dan het antwoord.
But if you can see it, shout out the answer.
Neen, ik hoop je daar achter te laten met helemaal geen naam...... en kijken hoe ik wegvaar met mijn schip... en dan roep ik de naam naar je toe!
I expect to leave you standing on some beach with absolutely no name...... at all, watching me sail away on my ship and then I'll shout the name back to you.
een lus zijn van een jongen in een boomgaard, met als zwaard een skistok -- met een vuilnisbakdeksel-schild, roepende: 'Ik ben Keizer der Sinaasappels.
would be a loop of a boy in an orchard, with a ski pole for a sword, trashcan lid for a shield, shouting, "I am the emperor of oranges.

Voorbeeldzinnen voor "roep" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk roep het Parlement dan ook op dit verzoek om urgentverklaring te verwerpen.
Therefore, I call on the House to vote against this request for urgent procedure.
DutchIk roep het Parlement op zowel dit verslag als de amendementen erop te steunen.
I would urge the House to support both this report and their amendments to it.
DutchIk roep daarom op nu voorzichtig te werk te gaan om verrassingen te voorkomen.
I would therefore advise that we tread carefully right now, to avoid surprises.
DutchDaarom roep ik Turkije met klem op concrete stappen in deze richting te zetten.
I therefore urge Turkey to continue to take concrete steps in that direction.
DutchIk roep alle afgevaardigden en fracties in dit Parlement op dit verslag te steunen.
I would urge all Members and political groups of this Parliament to support this.
DutchIk roep daarom dit Parlement op zijn volledige steun te verlenen aan deze resolutie.
I therefore call upon this Parliament to support this resolution wholeheartedly.
DutchDus, beginnend met uw zeven-cijferig getal, roep er zes cijfers van alstublieft.
So, starting with your seven-digit number, call out any six of them please.
DutchDaarom roep ik de regeringen op een voorbeeld te nemen aan het Europees Parlement.
I therefore call on the governments to take the European Parliament as their example.
DutchIk roep de Turkse regering en de Turkse bevolking op daarvan de noodzaak in te zien.
I ask the Turkish Government and the Turkish people to see the need for this.
DutchDaarom roep ik de collega's op om de amendementen 20, 21, 22, 23 en 38 te steunen.
I therefore call on my fellow Members to support Amendment Nos 20, 21, 22, 23 and 38.
DutchIk roep alle collega's dan ook op om dit specifieke amendement te steunen.
Therefore, I am calling on all colleagues to support this particular amendment.
DutchIk roep de Algerijnse regering ertoe op de persvrijheid volledig te garanderen.
I would call on the Algerian Government to ensure that there is complete freedom here.
DutchIk roep daarom op om het compromis dat we bereikt hebben tussen de fracties te steunen.
I therefore call on you to support the compromise that the groups have reached.
DutchIk roep de bangerikken aan de rechterzijde op te kijken naar wat is bereikt.
I appeal to the faint hearts on the right to look at what has been achieved.
DutchIk roep mijn collega's op ten behoeve van de Europese burgers hetzelfde te doen.
I appeal my colleagues to do likewise for the good of European citizens.
DutchIk roep de Commissie op bij de Franse autoriteiten aan te dringen op maatregelen.
I call on the Commission to press the French authorities to take action.
DutchIk roep de Commissie dan ook op initiatieven in die richting te steunen.
I would therefore call on the Commission to support initiatives to this effect.
DutchIk roep de Commissie en het Parlement dan ook op om zich over dit probleem te buigen.
I therefore call on the Commission and Parliament to look into this problem.
DutchDaarom roep ik u op om voor de oprichting van dit instituut te stemmen.
I therefore urge you to cast your votes in favour of establishing this Institute.
DutchIk roep de indieners van deze amendementen dan ook op om te overwegen ze in te trekken.
I therefore appeal to the sponsors of these amendments to consider withdrawing them.