NL

rijmen {werkwoord}

volume_up
Hoe valt dit te rijmen met het respect voor de religieuze overtuigingen van vele Europeanen?
How does this fit in with respect for the religious beliefs of many Europeans?
Haar standpunt is nauwelijks te rijmen met de zogenaamde ' rode lijnen ' van de heer Blair ten aanzien van de Grondwet.
Her stance hardly fits in with Mr Blair ’ s 'red lines ' vis-à-vis the Constitution.
Ik vind dat dit niet te rijmen is met het thema van deze namiddag, namelijk een duurzame ontwikkeling.
I think that this fits in extremely badly with what we are to be discussing this afternoon, that is to say sustainable development.
We kunnen een toekomst creëren waar hoop en geschiedenis rijmen.
We can create a future where hope and history rhyme.
Het is wel een uitdaging voor de tolken, want in het Spaans rijmen de klanken.
Of course, this is a challenge for the interpreters because it obviously rhymes in Spanish.

Voorbeeldzinnen voor "rijmen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit valt moeilijk te rijmen met de behoefte aan een efficiënt beheersysteem.
This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
DutchU weet verschillende belangen zo met elkaar te rijmen dat u er voordeel bij heeft.
You know how to balance different interests in such a way that it works to your benefit.
DutchIk geloof niet dat dit te rijmen valt met de regels van de rechtsstaat.
I do not think this can be justified in terms of respect for the rule of law.
DutchDie twee dingen zijn niet met elkaar te rijmen, hoezeer je ook je best doet.
You cannot face both ways at the same time, no matter how hard you try.
DutchHoe dat te rijmen valt, daarover moeten wij nog eens een hartig woordje spreken.
We still need an in-depth discussion of how this can be reconciled.
DutchHet is wel een uitdaging voor de tolken, want in het Spaans rijmen de klanken.
Of course, this is a challenge for the interpreters because it obviously rhymes in Spanish.
DutchHoe valt dit te rijmen met het respect voor de religieuze overtuigingen van vele Europeanen?
How does this fit in with respect for the religious beliefs of many Europeans?
DutchWij vragen u hoe u dit denkt te rijmen met artikel 48 van het Verdrag.
We would like to know how this tallies with Article 48 of the Treaty.
DutchHet " voordeel van de twijfel " valt moeilijk te rijmen met veiligheid.
The concept of 'benefit of the doubt ' is difficult to reconcile with the demands of security.
DutchToen ik voor het eerst over kankerstamcellen hoorde, wist ik niet hoe ik die moest rijmen.
At first when I heard of cancer stem cells, I didn't really know how to put the two together.
DutchDeze drie factoren vallen echter helaas niet te rijmen met particuliere monopolies.
A private monopoly is incompatible with these three factors because it seeks profit and nothing else.
DutchDat zijn praktijken die niet te rijmen zijn met democratie.
That, as has already been said, is absolutely incompatible with democracy.
DutchWij moeten creativiteit aan de dag leggen om het een met het ander te kunnen rijmen.
Now we have to demonstrate our creative abilities again in trying to strike a balance on current issues.
DutchDeze gang van zaken valt niet te rijmen met de Russische toezeggingen met betrekking tot de mensenrechten.
This practice is not compatible with Russian commitments on human rights.
DutchDaarom ben ik het met de heer Van den Bos eens dat die twee situaties niet goed met elkaar te rijmen zijn.
Therefore, I agree with Mr van den Bos that those two situations are difficult to reconcile.
DutchHoe valt dat te rijmen met de verklaring van de heer Robin Cook over ethisch reveil en mensenrechten?
How does that tally with the statement of Mr Robin Cook in regard to new ethics and human rights?
DutchPositief en discriminatie, hoe valt dat met elkaar te rijmen?
Positive and discrimination: how can you combine the two?
DutchHaar standpunt is nauwelijks te rijmen met de zogenaamde ' rode lijnen ' van de heer Blair ten aanzien van de Grondwet.
Her stance hardly fits in with Mr Blair ’ s 'red lines ' vis-à-vis the Constitution.
DutchWe kunnen een toekomst creëren waar hoop en geschiedenis rijmen.
We can create a future where hope and history rhyme.
DutchOok hier laten de woorden van de Raad zich moeilijk rijmen met de voorstellen waar hij op dit gebied mee komt.
Again, it is difficult to reconcile the rhetoric of the Council with its proposals in that area.