NL

rijk {het}

volume_up
Dat rijk stond bekend als de ' Völkerkerker ', oftewel de volkerengevangenis.
That empire was known as the 'Völkerkerker ', the prison of nations.
Dit is de Zijderoute die Chinese Rijk en het Romeinse Rijk met elkaar verbond.
This is the Silk Road connecting the Chinese Empire and the Roman Empire.
Zij zullen warm onthaald worden in dit almaar groeiende Europese rijk.
They will be warmly received by this ever-expanding European empire.
En het rijk van de levensvormen, is natuurlijk het heelal.
And the kingdom of life, of course, is going to be the universe.
"Wie mijn dochter verslaat krijgt de helft van mijn rijk en haar hand".
"Whoever defeats my daughter shall have half my kingdom and her hand in marriage!"
Wij zijn nauwer verwant aan paddenstoelen dan aan elk ander rijk.
In fact, we're more closely related to fungi than we are to any other kingdom.
De kraai... is zijn link tussen het land van de levenden... en het rijk van de doden.
The crow... is his link between the land of the living... and the realm of the dead.
Nu ben je het rijk van de midwatergemeenschap binnengedrongen.
And now you've entered the realm of the mid-water community.
Het is zeer moeilijk om het immense rijk bijeen te houden.
It is very difficult to hold this immense realm together.
Mijnheer de Voorzitter, de situatie van de Unie lijkt in de herfst van 1997 rijk aan tegenstellingen.
Mr President, in this autumn of 1997, the state of the Union appears to be one of contrast.
Eerst even een zijdelingse opmerking: er is hier gezegd dat Andalusië een rijk landbouwgebied zou zijn.
As an aside, it was stated that Andalusia is a very rich agricultural area.
Is het niet eigenaardig om te zien dat de Verenigde Staten eerst hun economie deden groeien, en dan geleidelijk aan rijk werden.
Isn't it strange to see that the United States first grew the economy, and then gradually got rich?

Voorbeeldzinnen voor "rijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMijnheer de Voorzitter, beste collega's, Azerbaidzjan is een potentieel rijk land.
Mr President, ladies and gentlemen, Azerbaijan is a potentially wealthy country.
DutchHet “Honey Bee Network” is gebouwd op middelen waar de arme mensen rijk in zijn.
So Honey Bee Network builds upon the resource in which poor people are rich.
DutchDe armoede breidt zich uit en de kloof tussen rijk en arm wordt elke dag groter.
Poverty is spreading, and the gulf between rich and poor is growing every single day.
DutchIk zal het inkomen per persoon op deze as plaatsen, arm hier onder, rijk daar boven.
I will show income per person on this axis instead, poor down here, rich up there.
DutchWel is er een rijk scala van keuzemogelijkheden die het probleem helpen verlichten.
There are a range of multi-faceted options which can help to alleviate the problem.
DutchDe kinderen verzinnen de namen van de landen – sommige zijn rijk, sommige zijn arm.
The kids make up the names of the countries -- some are rich; some are poor.
DutchZoals blijkt uit dit verslag is de kloof tussen arm en rijk groter geworden.
As can be seen in the report, the gap between rich and poor has become wider.
DutchHet gaat over een man, rijk, succesvol, machtig, die het eeuwige leven wil.
And it's about a man, rich, successful, powerful, who wants to live forever.
DutchDe kraai... is zijn link tussen het land van de levenden... en het rijk van de doden.
The crow... is his link between the land of the living... and the realm of the dead.
DutchZe waren geen boeren, ze werden alleen rijk door spul dat uit de grond kwam.
They weren't farmers, they were just getting rich for stuff coming out of the ground.
DutchDit is de Zijderoute die Chinese Rijk en het Romeinse Rijk met elkaar verbond.
This is the Silk Road connecting the Chinese Empire and the Roman Empire.
DutchTen derde is de werkloosheid hoog en wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter.
Thirdly, unemployment is high and the gap between the rich and the poor is widening.
DutchIn het algemeen kan Frankrijk in de Unie als een rijk land worden beschouwd.
In general terms, France can be regarded as one of the richer countries in the Union.
DutchDat betekent in duidelijke taal: de armen blijven arm, de rijken blijven rijk.
In other words, the poor will remain poor and the rich will remain rich.
Dutch"Wie mijn dochter verslaat krijgt de helft van mijn rijk en haar hand".
"Whoever defeats my daughter shall have half my kingdom and her hand in marriage!"
DutchEuropa mag dan veel werklozen hebben, het is nog nooit zo rijk geweest.
Europe may indeed suffer from high unemployment, but it has never been as wealthy.
DutchDan zijn we rijk, leven in een paleis... en hebben helemaal geen problemen meer.
We'll be rich, live in a palace, and never have any problems at all.
DutchMijnheer de Voorzitter, er heeft hier zojuist een rijk en interessant debat plaatsgevonden.
Mr President, we have just had a debate that was both interesting and productive.
DutchIn de oude dagen, als je rijk was, had je letterlijk mensen die werkzaam waren voor jou.
In the old days, if you were rich, you literally had people working for you.
DutchWij hebben gezien dat de kloof tussen arm en rijk veel en veel groter is geworden.
We have witnessed a massive widening of the gap between rich and poor.