"resultaat" vertalen - Engels

NL

"resultaat" in het Engels

EN
volume_up
met als resultaat [voorbeeld]
volume_up
het resultaat zijn van {ww.}
NL

resultaat {het}

volume_up
Banen zijn het resultaat van investeringen, en wel investeringen van zeer veel mensen.
They are the result of investment and they are the result of investment by very many people.
Voorzitter, een goed resultaat, denk ik, een degelijk stuk consumentenwetgeving.
Mr President, a satisfactory result, I believe; a solid piece of consumer legislation.
Dit resultaat is in vergelijking met andere landen zeer bemoedigend.
This is a result that, in an international context, is extremely encouraging.
Tenslotte, mijn fractie ziet met belangstelling uit naar het resultaat van de macro-economische dialoog.
In conclusion, my group will look with interest at the conclusion of the macroeconomic dialogue.
Kort gezegd, er is een ontwikkeling in gang gezet die ons tot een historisch resultaat zal voeren.
In short, we have started a process that will take us to an historic conclusion.
Dat is het resultaat van de werkzaamheden van de Commissie rechten van de vrouw van gisteren.
That is the conclusion drawn by the Committee on Women's Rights yesterday from its activities.
Met als resultaat dat de kankercel was vergeten dat ze kanker was en zich ontwikkelde tot een normale cel.
In effect, the cancer cell was forgetting it was cancer and becoming a normal cell.
Impliciet verklaart deze stellingname het resultaat van marktwerking als de enig juiste uitkomst.
Implicitly, this point of view sees the effect of market forces as being the only right outcome.
Het zal enige tijd duren voordat de maatregelen resultaat hebben.
It will take some time for the proposed measures to take effect.
Bent u van mening dat een methode gebaseerd op goede praktijken tot het meest optimale resultaat zou kunnen leiden?
Do you believe that the best-practice method could optimise our performance?
De economische groei was dit jaar minder dan 1 procent, en dat is in ieder opzicht een buitengewoon slecht resultaat.
This year growth has been less than 1 %, which by any standards is an exceptionally poor performance.
Als de Voorzitter dat kan bevestigen, vind ik dat geen slecht resultaat en bewijst dat volgens mij dat wij het probleem stilaan onder controle krijgen.
If the President can confirm this, I think it is not a bad performance and shows that we are coming to terms with the problem.
resultaat (ook: top, slot, summum)
Ik hoop dat dit niet geldt voor het vervolg en het uiteindelijke resultaat.
I hope that this is not the case for the future and the ultimate result.
Het resultaat van de moeizame onderhandelingen in het bemiddelingscomité komt eigenlijk tien jaar te laat.
The ultimate outcome of the lengthy negotiations within the Conciliation Committee, has in fact come ten years too late.
Dat was dan ook de inzet en het uiteindelijke resultaat van de bemiddeling, bevestigd door de verklaring van Minister Dini.
That was our complaint and the ultimate result of the conciliation procedure, as confirmed by Minister Dini's statement.
Wat is nu het resultaat van heel deze operatie?
And what is the upshot of all this bloodshed?
Het resultaat van dit alles is iedereen bekend.
The upshot of all this is clear to all.
And what will the upshot be?
Het eindproduct, het definitieve resultaat, dient de gelijkschakeling van het Europees Parlement en de Raad te zijn.
The end product, the final result, must be parity between the European Parliament and the Council.

Voorbeeldzinnen voor "resultaat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWij zouden dan het resultaat van dat onderzoek in het Publikatieblad bekendmaken.
We would then publish the outcome of our investigations in the Official Journal.
DutchMaar alleen met een integrale aanpak kunnen wij op dit gebied resultaat behalen.
But success in this area will only come about if we have an inclusive approach.
DutchHet resultaat is dan ook dat de burger de Unie oninteressant en vaak saai vindt.
The result is that people find it uninteresting and sometimes downright annoying.
DutchHet is immers niet zo dat men het resultaat afwacht en dan een beslissing neemt.
It simply is not the case that we wait for the result and then take the decision.
DutchMijns inziens is dit geen geweldig resultaat voor het Oostenrijks voorzitterschap.
This does not seem to me to be an impressive result for the Austrian Presidency.
DutchNet als de commissaris vind ik dat het resultaat nog heel wat te wensen overlaat.
I share the Commissioner’ s view that something more would have been desirable.
DutchEn het resultaat is dat het gevoel en de realiteit op hol slaan, ze worden anders.
And the result is that feeling and reality get out of whack, they get different.
DutchHet verheugt mij echter dat men in Zweden een gunstig resultaat heeft bereikt.
But I do take heart at the favourable results that are being achieved in Sweden.
DutchIk hoop dat de gehele buitenwacht tevreden zal zijn over het bereikte resultaat.
I hope that everyone outside will be pleased with the work that has been done.
DutchZij verdient dan ook alle felicitaties voor het sterke resultaat dat op tafel ligt.
She therefore deserves all credit for the emphatic result that is now before us.
DutchWat zij presteerden, was werk van lange adem, maar het resultaat mag er wezen.
In my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
DutchIk wil u dan ook hartelijk gelukwensen met het goede en evenwichtige resultaat.
I want to congratulate you very warmly on this successful and balanced result.
DutchIn het geval van Renault is ook gebleken dat dat tot een goed resultaat kan leiden.
In the case of Renault, it has transpired that this can have a positive outcome.
DutchDeze versterking van de onderlaag is het echte resultaat van een verbonden India.
So this empowerment of the underclass is the real result of India being connected.
DutchHet is ook van belang een tactiek te kiezen die de meeste kans op resultaat biedt.
It is also important to adopt tactics which offer the greatest chance of results.
DutchNogmaals dank voor het prima voorzitterschap en mijn gelukwensen met het resultaat.
Once more, thank you for a superb Presidency and congratulations on the result.
DutchDit resultaat zou zonder grondige kennis van het dossier onmogelijk geweest zijn.
It would have not have been possible without profound knowledge of the issue.
Dutch. ~~~ resultaat te krijgen. ~~~ Ik krijg het telefoontje wanneer het kind...
And I've got to do something right now to get the result or nothing matters.
DutchHoe we het resultaat ook beoordelen, Tampere was in ieder geval een belangrijke Top.
However we may categorise the result, the Tampere Summit was, and is, important.
DutchIk feliciteer de heer Rothley en allen die tot dit resultaat hebben bijgedragen.
Congratulations to Mr Rothley and everyone else who has contributed to this outcome.