NL

resistent {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Geneesmiddelen moeten daarom voortdurend worden ontwikkeld, zodat het door resistente kolonies veroorzaakte probleem overwonnen kan worden.
For that reason, drugs are constantly being developed to overcome the problem of such immune strains.
Het gevolg hiervan is dat het gebruik van antibiotica zo wijdverbreid is dat er in toenemend tempo resistente microben ontstaan.
The result of this is that the use of antibiotics is so widespread that immune strains of microbe are being born at an ever increasing rate.
EN

resistance {zelfstandig naamwoord}

volume_up
There will be resistance, but there is resistance because there is change.
Wij zullen op verzet stuiten, maar dat verzet doet zich voor omdat er sprake is van verandering.
This is somewhat against resistance and caginess on the part of the interviewee.
Dit is een beetje tegen verzet en voorzichtigheid van de kant van de geïnterviewde.
Resistance is growing both on the streets and in the negotiating chambers.
Er ontstaat verzet, zowel op straat als in de onderhandelingszaal.
The destruction or evacuation of healthy animals is meeting with enormous resistance.
Het vernietigen of ruimen van gezonde dieren roept een enorme weerstand op.
Throughout the world there is resistance to an earlier end to the use of these materials.
Op wereldschaal bestaat er weerstand om eerder af te zien van deze stoffen.
I understand that in the Foreign Affairs Committee there is some resistance to that.
Ik heb begrepen dat dit in de commissie buitenlandse zaken op enige weerstand stuit.
resistance (ook: opposition)
A courageous goal in the face of huge resistance, both politically and socially.
Een moedig streven gezien de grote politieke en maatschappelijke tegenstand.
The new world order does not permit national resistance.
De nieuwe wereldorde duldt geen nationale tegenstand.
Those who offered resistance were brutally beaten up.
Vrouwen die tegenstand boden werden wreed afgetuigd.
I know that there is major resistance, but then resistance exists in order to be overcome.
Ik weet dat er veel tegenkanting is, maar tegenkanting is er om overwonnen te worden.
resistance
The provisions will cover such matters as impact resistance, mechanical strength, fuel permeability and fire resistance.
De bepalingen zullen betrekking hebben op zaken als bots-bestendigheid, mechanische sterkte, brandstofdoorlaatbaarheid en vuurbestendigheid.

Voorbeeldzinnen voor "resistent" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWij weten dat die prionen blijkbaar ook tegen die hittebehandeling resistent zijn.
As we know, these prions are clearly proving to be resistant to heat treatment.
DutchNog erger zijn de salmonellabacteriën die resistent zijn geworden voor antibiotica.
Even worse are the salmonella bacteria which have become resistant to antibiotics.
DutchVoegen we er nog aan toe dat microben, zoals bekend, resistent worden tegen antibiotica.
Then there is the known resistance to antibiotics which bacteria are developing.
DutchWant verreweg de meeste genetisch gemodificeerde gewassen zijn resistent tegen herbiciden.
After all, the vast majority of genetically modified crops are resistant to herbicides.
DutchHet kan de cellen zelf veranderen en resistent maken.
And in fact, it might be changing the cells themselves to make the cells resistant.
DutchTen eerste moeten genen die antibiotica-resistent zijn geleidelijk worden uitgebannen.
Firstly, antibiotic-resistant genes must be phased out.
DutchWe wilden uitzoeken hoe deze eierstokkankercellen resistent werden tegen cisplatine.
So we wanted to figure out how these ovarian cancer cells are becoming resistant to this drug called Cisplatin.
DutchWij zijn van oordeel dat het gebruik van genen die resistent zijn tegen antibiotica streng moet worden verboden.
It seems to us that we should strictly forbid the use of antibiotic-resistant genes.
DutchDat is de reden waarom de parasiet resistent wordt.
Which is why the parasite is beginning to develop a resistance.
DutchDe maïs kan resistent worden tegen antibiotica en daarmee een groot gevaar voor de volksgezondheid gaan vormen.
The maize may be resistant to antibiotics and would therefore pose a great risk to people's health.
DutchIn het geval van soja is de nieuwe boon resistent tegen het bestrijdingsmiddel Roundup, waarin glycofaat wordt toegepast.
In the case of soya, the new bean is resistant to the pesticide Roundup, which includes glycophate.
DutchZoals is geconstateerd, wennen bacteriën aan het jarenlange gebruik van antibiotica en worden er resistent voor.
As has been stated, bacteria become used to antibiotics after years of use and build up a resistance to them.
DutchMicroben hebben echter de eigenschap dat ze snel kolonies kunnen ontwikkelen die resistent zijn voor bepaalde antibiotica.
However, microbes have the property to rapidly develop strains that are resistant to certain antibiotics.
DutchAls we dit konden uitknobbelen, waren we misschien in staat om dat resistent worden te voorkomen.
And we wanted to figure this out, because if we could figure that out, then we might be able to prevent that resistance from ever happening.
DutchIs het EU-systeem van absolute macht simpelweg resistent voor rechtszekerheid en democratische informatieplicht?
Is the EU system, characterised as it is by absolute power, simply resistant to the Rule of Law and democratic accountability?
DutchIk wil er kort op wijzen dat de genetisch gemodificeerde maïs resistent is gemaakt tegen de larve van een schadelijk insect.
I will briefly recall the fact that transgenic maize has been made resistant to the larva of a crop-devastating insect.
DutchWij weten ook dat er in deze veehouderij zoönotische en andere bacteriën voorkomen, die geheel resistent zijn tegen antibiotica.
We also know that the feed concerned contains both zoonotic and other bacteria that are wholly resistant to antibiotics.
Dutch. ~~~ Oude ziekten zoals cholera worden resistent tegen antibiotica.
Ebola seems to be rearing its head with much too much frequency, and old diseases like cholera are becoming resistant to antibiotics.
DutchDaarom ben ik heel dankbaar dat wij nu in kaart zullen brengen in hoeverre de in Europa ontdekte zoönoses resistent zijn tegen antibiotica.
I am therefore very grateful that we are now to chart antibiotic resistance to the zoonoses we discover in Europe.
DutchHet is resistent tegen Tamiflu.