NL

rekening houden met {werkwoord}

volume_up
In de mededeling zullen wij uiteraard rekening houden met het debat in de Raad.
As far as the notice is concerned, we are of course going to take account of the debate in Council.
Ik vraag u nu zonder omhaal: zult u rekening houden met het standpunt van het Europees Parlement?
I ask you directly: will you take account of the opinion of the European Parliament?
Alleen als wij voldoende rekening houden met beide vormen zullen wij een oplossing vinden.
I do not see any prospect of a solution, if we do not take sufficient account of both systems.
rekening houden met
Wij moeten ook dringend rekening houden met de vergrijzing, de plattelandsvlucht, de internationale migraties en vooral het milieu.
Early steps need to be taken to allow for the problems of aging, rural depopulation, international migration and, above all, the environment.
Wij moeten rekening houden met de situatie in Duitsland en Oostenrijk en toestaan dat een aantal van deze gloednieuwe fabrieken langer in bedrijf blijven.
We should recognise the situation in Germany and Austria and allow an extension on the use of some of these brand new plants.
We moeten intussen wel rekening houden met twee gegevens.
I believe, however, that there are two points that we must bear in mind.
Wij moeten immers ook rekening houden met de tijdsbeperking.
We simply have to bear in mind the timeframe involved.
Wij zullen eveneens rekening houden met het advies van de Commissie juridische zaken en rechten van de burger.
We shall also bear in mind the report by the Committee on Legal Affairs and Citizens ' Rights.
Wij moeten bij deze beslissing ook rekening houden met de politieke aspecten.
In taking our decision today, we must also consider the political context.
We moeten rekening houden met de concurrentiesituatie op de wereldmarkt.
However, let us consider competition on a global scale.
Nu is er meer behoefte aan kwaliteit en moeten we rekening houden met het milieu.
Today we need more quality and we need to consider the environment.
rekening houden met
Bovendien moeten wij rekening houden met een andere factor: mededinging.
Another factor to be taken into consideration is competition.
Als wij vooruitgang willen boeken met de herziene Agenda van Lissabon, moeten wij rekening houden met het werk dat is verricht in aansluiting op de bijeenkomst in Hampton Court.
Progress on the revised Lisbon Agenda will have to factor in the work undertaken as a follow-up to the Hampton Court meeting.
In dit verband moeten we ook rekening houden met de rechten van de mens.
In this context, there is also a need to be vigilant with regard to human rights.
De heer Lannoye heeft gelijk, wij moeten hier kleur bekennen en rekening houden met het voorzorgsbeginsel.
Mr Lannoye is right that we must lay our cards on the table in this regard and do justice to the precautionary principle.
We moeten eveneens rekening houden met de behoeften van blinden en ouderen bij het ontwerp van de eurobiljetten.
As regards euro notes, we should not overlook the needs of the visually impaired and older people.
Wij zullen eveneens rekening houden met bepaalde specifieke situaties.
We will also take account of certain specific situations.
Men moet natuurlijk rekening houden met het stabiliteitspact.
We should of course take account of the Growth and Stability Pact.
In de mededeling zullen wij uiteraard rekening houden met het debat in de Raad.
As far as the notice is concerned, we are of course going to take account of the debate in Council.
Dit zijn redelijke voorstellen, aangezien ze rekening houden met de aard van het medium.
These are reasonable proposals, since they take into account the nature of the medium.
Ook zal zij rekening houden met de implicaties van het tweede amendement.
It will also take into account the implications of the second amendment.
De Commissie moet serieus rekening houden met de voorstellen uit het verslag.
The Commission therefore needs to take serious account of the proposals in the report.
Men moet rekening houden met de bijdrage die vrouwen leveren aan de internationale handel.
It is necessary to keep in mind women’ s contribution to international trade.
rekening houden met
We moeten wellicht rekening houden met meer differentiatie.
In addition, will we have to reckon with more differentiation?

Voorbeeldzinnen voor "rekening houden met" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchUiteraard zal hij ook rekening houden met de twijfels die hier vandaag zijn geuit.
Naturally, it has also noted the considerable concerns expressed here today.
DutchBinnen de EU hebben we besloten dat we rekening houden met de behoeften van dieren.
Within the EU, we have decided that we must take animals ' needs into consideration.
DutchUiteraard zullen wij daarbij ten volle rekening houden met de besluiten van Brussel.
In this, we will of course be taking full account of the Brussels decisions.
DutchDe Commissie moet serieus rekening houden met de voorstellen uit het verslag.
The Commission therefore needs to take serious account of the proposals in the report.
DutchWij moeten bij deze beslissing ook rekening houden met de politieke aspecten.
In taking our decision today, we must also consider the political context.
DutchIn dit verband moeten we ook rekening houden met de rechten van de mens.
In this context, there is also a need to be vigilant with regard to human rights.
DutchWij moeten inderdaad rekening houden met een fundamenteel gegeven van de informatica.
In fact, we have to take into consideration a basic fact about information technology.
DutchBij vervolgmaatregelen zullen we evenwel rekening houden met uw aanbevelingen.
However, your recommendations will be reflected in follow-up measures.
DutchBij de Europese begroting moeten wij ook altijd rekening houden met de wisselkoersen.
So we need to take a good look at the question of exchange rates in the European budget.
DutchDaarom kan men al rekening houden met speciale gevallen of problemen.
Account can, therefore, already be taken of special cases or special problems.
DutchMen moet rekening houden met de bijdrage die vrouwen leveren aan de internationale handel.
It is necessary to keep in mind women’ s contribution to international trade.
DutchAlvorens een beslissing te nemen moet men rekening houden met tal van factoren.
When a position is adopted, many factors must be taken into account.
DutchNaar eigen goeddunken komt dan in de praktijk neer op geen rekening houden met.
Treating them as they see fit often means in practice ignoring them.
DutchVolgens ons moet een hervorming rekening houden met alle instellingen.
In our opinion, we must reform it by taking an overview of the institutions.
DutchDit kader moet uiteraard op gepaste wijze rekening houden met nationale praktijken.
This framework must naturally take due account of national practices.
DutchNu is er meer behoefte aan kwaliteit en moeten we rekening houden met het milieu.
Today we need more quality and we need to consider the environment.
DutchDaarom moeten wij rekening houden met onze betrekkingen met derde landen.
That is why we must take into account our relations with third countries.
DutchWe moeten sterker rekening houden met belangen van de familiebedrijven.
Greater attention needs to be paid to the needs of small and medium-sized businesses.
DutchTen tweede moet men rekening houden met het aanpassingsvermogen van onze bedrijven.
Secondly, we must respect the capacities of our enterprises to adapt.
DutchDit zijn redelijke voorstellen, aangezien ze rekening houden met de aard van het medium.
These are reasonable proposals, since they take into account the nature of the medium.

Vergelijkbare vertalingen voor "rekening houden met" in Engels

houden werkwoord
rekening zelfstandig naamwoord
met voorzetsel
met bijwoord
English