NL

register {het}

volume_up
Nergens op Aarde wordt je zo'n perfect register geboden.
Nowhere on Earth offers us such a perfect record.
Ten derde, het is absoluut noodzakelijk dat dit alles in een register nauwkeurig wordt bijgehouden.
And thirdly, it is absolutely vital that a careful record should be kept of all these details in a register.
Op die manier kunnen de lidstaten een register bijhouden van de locaties van de betrokken gewassen.
It will therefore be possible for Member States to record the locations of the resultant crops.
register
Alle belanghebbende organisaties dienen in het register vertegenwoordigd te zijn.
All interested organisations must be represented in the register.
Vrijwel alle documenten zullen in een openbaar register worden ingeschreven.
Virtually all documents will be placed on a public register.
Cashman heeft in dit verband om gemeenschappelijke codes en een register gevraagd.
In this connection, Mr Cashman has called for Community codes and a register.
Maar op 13 februari hebben wij in het Europees Parlement met hoofdelijke stemming een resolutie aangenomen waar volgens het register de heer Nassauer nota bene voor heeft gestemd.
Now, on 13 February, the European Parliament voted on a resolution that was subject to a vote by roll-call, and it appears that Mr Nassauer is recorded as having voted in favour of this resolution.
Hiermee wordt de tekst aanzienlijk verduidelijkt en wordt nauwkeurig omschreven welke taak het register moet vervullen.
They give greater clarity to the text and they spell out in detail the role the registry should perform.
Dat er een aanbesteding voor het register komt, is eveneens van groot belang, omdat daarmee de voorziening van Europa gewaarborgd is.
It is also very important that the Registry should be put out to tender, as this will guarantee optimum support in Europe.
We moeten in gedachten houden dat de beleidsprincipes en procedures die door het register worden vastgesteld een weerspiegeling moeten zijn van de optimale praktijk.
We must bear in mind that the policies and procedures adopted by the registry will need to reflect best practice in the field.
EN

register {zelfstandig naamwoord}

volume_up
All interested organisations must be represented in the register.
Alle belanghebbende organisaties dienen in het register vertegenwoordigd te zijn.
Virtually all documents will be placed on a public register.
Vrijwel alle documenten zullen in een openbaar register worden ingeschreven.
In this connection, Mr Cashman has called for Community codes and a register.
Cashman heeft in dit verband om gemeenschappelijke codes en een register gevraagd.

Voorbeeldzinnen voor "register" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchVoor de groene fractie was het openbare register een essentieel en centraal thema.
The public register was a fundamental and central cause for concern to us Greens.
DutchEr bestaat een register van misdadigers, dus kan er ook een komen van slachtoffers.
If there are records of offenders, it must be possible to keep records of victims.
DutchCashman heeft in dit verband om gemeenschappelijke codes en een register gevraagd.
In this connection, Mr Cashman has called for Community codes and a register.
DutchDit register ligt vanaf morgenochtend 10.00 uur bij de uitgang van de vergaderzaal.
That book will be placed at the exit of the Chamber tomorrow morning at 10.00 a. m.
DutchHet is beschikbaar op ons reguliere webadres, ' europarl.eu.int/register?.
It is available at the regular web address of " europarl. eu. int/ register ".
DutchHet is in feite een kaderdocument dat een openbaar register van lobbyisten aanlegt.
It is essentially a framework document that establishes a public register of lobbyists.
DutchWij vinden de regels inzake het wissen van gegevens in het centrale register onvoldoende.
We think that the rules on erasing data on the central database are inadequate.
DutchIs daar nu eindelijk een consistent register voor aangelegd in het boekhoudsysteem?
Has a consistent register been finally set up in the accounting system?
DutchDe meeste stamcellijnen die in het NIH-register zijn geregistreerd komen uit Zweden.
Most of the stem cell lines listed in the NIH register come from Sweden.
DutchMet grote regelmaat worden er parlementaire documenten aan het register toegevoegd.
The uploading of Parliamentary documents for that register continues at a significant pace.
DutchConform het voorstel van de Commissie dient een register van documenten te worden ingesteld.
As in the Commission proposal, a register of documents should be established.
DutchAlle belanghebbende organisaties dienen in het register vertegenwoordigd te zijn.
All interested organisations must be represented in the register.
DutchMensen die inzage in het register willen, moeten daarvoor naar het buitenland reizen.
If someone wants to look at the register, they have to travel abroad.
DutchTen tweede bestaat het risico dat het Eurodac-register verspreid en misbruikt wordt.
Secondly, there is also an obvious danger of the Eurodac register expanding and being abused.
DutchDe regels voor het wissen van gegevens in het centrale register zijn ook ontoereikend.
The rules which exist for the erasing of data from the central database are also inadequate.
DutchDe verklaring moet vervolgens met de naam van de ondertekenaars in een register staan.
The declaration must then be entered in a register, along with the names of the signatories.
DutchDe criteria om in het EMAS-register opgenomen te worden, zijn zeer streng.
The criteria for inclusion on the EMAS register are very stringent.
DutchBinnen de VN is een vrijwillig register ingesteld voor de registratie van zware wapens.
A voluntary register has been developed within the UN for the registration of heavy weapons.
DutchSindsdien stijgt het aantal gebruikers van het register gestaag.
The number of users of the Council register has been steadily increasing ever since.
DutchZes maanden na ingebruikname bevatte het register al informatie over 43.000 documenten.
Within six months it held information relating to 43,000 documents.

Synoniemen (Engels) voor "register":

register