"regenereren" vertalen - Engels

NL

"regenereren" in het Engels

NL

regenereren {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Zou het niet geweldig zijn als ons lichaam kan regenereren?
Wouldn't it be great if our bodies could regenerate?
Why can't humans regenerate?
Your bones regenerate every 10 years.

Voorbeeldzinnen voor "regenereren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr zijn geen plannen om ze te regenereren of te bewaren.
There are no plans for how they are to be regenerated or stored.
DutchZou het niet geweldig zijn als ons lichaam kan regenereren?
Wouldn't it be great if our bodies could regenerate?
DutchIk denk niet dat er nog Paralympics zullen zijn na 2030, door deze mogelijkheid om lichaamsdelen te regenereren.
I don't think there will be a Special Olympics long after 2030, because of this capacity to regenerate parts of the body.
DutchOf het nu regent of niet, de grondwaterreserves hebben veel moeite om zichzelf te regenereren, zichzelf weer op te laden.
Whether or not it rains, groundwater supplies have difficulty maintaining their levels and replenishing supplies.
DutchEr zijn gedetailleerd uitgewerkte sociale, culturele, educatieve en ecologische programma's nodig om deze voorsteden te regenereren.
Complex social, cultural, educational and environmental programmes are needed to rehabilitate those suburbs.
DutchJe botten regenereren elke 10 jaar.
DutchWaarom kunnen mensen niet regenereren?
DutchKun je een ledemaat regenereren?
Dutch(Gelach) Maar nu heb je het dier zelf niet nodig om te regenereren, want je kan gekloonde muizentanden kweken in petrischaaltjes.
(Laughter) But now, you don't have to have the animal itself to regenerate, because you can build cloned mice molars in Petri dishes.
DutchWe merkten echter dat het extreem lang duurde, meer dan 20 jaar, om te regenereren. ~~~ Het begon vanaf de bodem en groeide opwaarts.
What we found, however, was that they took an extremely long time -- over 20 years -- to regenerate, starting from the bottom and growing up.
DutchAls het ook maar enigszins mogelijk is dan willen we graag slimme biomaterialen gebruiken die standaard worden geleverd om organen te regenereren.
If at all possible, we really would like to use smart biomaterials that we can just take off the shelf and regenerate your organs.
DutchDe derde uitdaging is vasculariteit, de feitelijke toelevering van bloed om de organen of weefsels in leven te houden zodra we ze gaan regenereren.
And the third challenge is vascularity, the actual supply of blood to allow those organs or tissues to survive once we regenerate them.
DutchWaarom zouden wij de pancreas niet met iets kunnen injecteren om deze pancreas te regenereren in een vroeg stadium van de ziekte, mogelijk zelfs voor dat deze symptomatisch wordt?
Why couldn't we just inject the pancreas with something to regenerate the pancreas early on in the disease, perhaps even before it was symptomatic?
DutchWe gebruikten het biomateriaal eigenlijk als een brug zodat de cellen in het orgaan langs die weg de kloof konden overbruggen om dat weefsel te regenereren.
What we did was we actually used the biomaterial as a bridge so that the cells in the organ could walk on that bridge, if you will, and help to bridge the gap to regenerate that tissue.
DutchEr heerst grote bezorgdheid over industrieel vissen voor vismeel, waarbij onvolgroeide vis uit zee wordt gehaald, hetgeen de mogelijkheden voor het regenereren van vis aantast.
There is widespread concern about industrial fishing for fishmeal, scooping out immature fish from the sea and damaging the possibilities for regeneration of the stock.
DutchAls je die brug bouwt en je sluit de buitenwereld af, dan kun je die brug bouwen, en cellen die zich in je lichaam regenereren, kunnen dan de brug over en dat pad nemen.
If you build that bridge, and you close off from the outside environment, then you can create that bridge, and cells that regenerate in your body, can then cross that bridge, and take that path.