NL

reden {de}

volume_up
Dat is de reden waarom wij hier achter staan; het is niet de enige reden, maar wel een belangrijke reden.
That is the reason we support this; it is not the only reason but a major reason.
In onze ogen was dat geen reden voor handhaving, maar eerder een extra reden voor opheffing.
In our eyes, that is no reason to keep it, in fact it is another reason to abolish it.
Ik heb een reden nodig, en de reden moet zijn om iets te zeggen via de muziek.
I need to have the reason, and the reason has to be by saying something through the music."
Dat is de reden, de oorzaak van het falen van deze Commissie genetica.
This is the reason, the root cause of the failure of this Committee on Genetics.
Maar er is absoluut nog geen reden om op onze lauweren te gaan rusten.
But there is certainly no cause for resting on our laurels for the time being.
Dit zijn naar mijn mening vragen die ook reden zijn voor zelfonderzoek.
These I think are questions that furthermore give cause for introspection.
De Commissie heeft daar om onbegrijpelijke reden geen standpunt ingenomen.
For reasons that are incomprehensible, the Commission has not adopted a stance on this matter.
De situatie van vrouwen in Saoedi-Arabië is reden tot grote bezorgdheid.
The situation of women in Saudi Arabia is a matter of very considerable concern.
Dat is inderdaad reden tot grote bezorgdheid en daar moeten wij allen diep over nadenken.
This is a matter of great concern which requires very thorough analysis on our part.
Wellicht kan de commissaris aangeven wat de reden daarvan is geweest.
The Commissioner might be able to account for this.
Ik zou zeggen dat er twee redenen zijn om er wel rekening mee te houden.
I would say there are two reasons for taking it into account.
De reden hiervoor is dat vervoer met dergelijke voertuigen vaak plaatselijk vervoer voor eigen rekening betreft.
The reason for this is that these kinds of journeys are often local journeys for own-account transport.
Vaak heeft dat geen positieve reden, ook deze keer niet.
As on this occasion, this is often not for positive reasons.
Het voorzitterschap ziet dan ook geen enkele reden om op die woorden commentaar te gaan leveren.
The presidency therefore sees no occasion to comment on these statements.
Waarde collega's, laten wij ervoor zorgen dat er geen reden tot naamsverandering komt.
Ladies and gentlemen, let us not have occasion to change the name.
Dat is de reden van de mondelinge vraag en de bijbehorende resolutie die hier centraal staat.
That is the purpose of this oral question and the resolution that accompanies it.
Dit is niet in strijd is met de WTO, dat is de enige reden.
The only purpose is to clarify that it does not challenge the WTO.
De Unie kan om het even waar, wanneer en om gelijk welke reden troepen uitsturen.
The Union can send troops anywhere and at any time, for any purpose.
Daarom en om dezelfde reden als het monetaire of sociale beleid, valt dit prerogatief onder de nationale soevereiniteit.
On that score, and like monetary or social policy, a prerogative of this type belongs to national sovereignty.
Om die reden voorziet artikel 20 van het gemeenschappelijk standpunt voor een aantal aspecten in een speciale behandeling van de banksector.
This is why Article 20 of the common position grants the banking sector special treatment on a number of scores.

Voorbeeldzinnen voor "reden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZij willen de regering van Bahrein om een zeer eenvoudige reden ten val brengen.
There is also a simple reason why they want to overthrow the Bahrain Government.
DutchOm die reden werd hij in Rusland tot verscheidene jaren dwangarbeid veroordeeld.
For that, Russia has condemned him, sentencing him to many years ' forced labour.
DutchDe reden daarvoor is de opkomst van een nieuwe ziekte, een besmettelijke kanker.
And the reason for that is the emergence of a new disease, a contagious cancer.
DutchIk vind niet dat het Ierse voorzitterschap zoveel reden tot zelfvoldoening heeft.
I do n't see that the Irish presidency has all that much to be complacent about.
DutchVoorzitter, ik heb tegen het verslag-Watson gestemd en wel om de volgende reden.
Madam President, I have voted against the Watson report for the following reasons.
DutchOm die reden verdient het verslag van de heer Peter onze onvoorwaardelijke steun.
That is why the report by Mr Helwin Peter deserves our full and entire support.
DutchDat is de reden waarom Portugal hier mijns inziens een positieve bijdrage levert.
That is why I think that this is quite positive from Portugal's point of view.
DutchDat is ook de reden dat wij om aparte stemming over enkele amendementen vragen.
The aim of our requests for a separate vote is to rule out such a possibility.
DutchDat is ook een reden waarom wij het opheffen van de sancties niet kunnen steunen.
This is another reason why we cannot support the lifting of coercive measures.
DutchEr is alle reden voor kritiek op bepaalde activiteiten van het Europees Parlement.
There is every reason to criticise some of the European Parliament’ s activities.
DutchEr is geen enkele reden meer om de wetgevende rol van het Parlement te beperken.
There is no longer any reason to restrict Parliament's role in legislative matters.
DutchDaar is, voor zover ik weet, geen echte reden voor, maar dat lijkt zo te zijn.
Now, there's no real reason I'm aware of for that, but that seems to be the case.
DutchDus dat is de eerste reden: een nultolerantiebeleid en hoe het wordt nageleefd.
So that's the first reason: zero tolerance policies and the way they're lived out.
DutchDe reden hiervoor is dat de meeste mensen de noodzaak inzien van neutraliteit.
And the reason for this is that most people understand the need for neutrality.
DutchOm die reden voert de Europese Unie een beleid van sterke betrokkenheid met China.
For this reason, the European Union has a policy of strong engagement with China.
DutchOm die reden verwerpt de Commissie de amendementen 3, 4, 9, 11, 12, 14, 16 en 18.
That is why the Commission rejects Amendments 3, 4, 9, 11, 12, 14, 16 and 18.
DutchDit alles is voor mij voldoende reden om dit verslag in deze vorm niet te steunen.
These, I feel, are adequate reasons for me not to support the report as it stands.
DutchOm deze reden zijn de amendementen 86, 88, 89, 92, 94 en 110 niet aanvaardbaar.
For this reason Amendments Nos 86, 88, 89, 92, 94 and 110 are not acceptable.
DutchDat is de reden waarom ik vroeg om mijn mening te mogen geven in mijn betoog.
It was under those terms that I was asking to express my opinions in my speech.
DutchNoch de taal, noch de strijd voor een taal kunnen een reden voor discriminatie zijn.
Neither language nor the defence of language can be a reason for discrimination.