"reclame" vertalen - Engels

NL

"reclame" in het Engels

volume_up
reclame-industrie {de}
volume_up
snoevende reclame {de}
EN
EN

"reclamation" in het Nederlands

NL

reclame {de}

volume_up
De hoeveelheid reclame is enorm toegenomen en reclame is zeer complex geworden.
The volume of advertising has increased enormously and it has become very diverse.
Het was reclame en zulke reclame heb ik liever niet in Europa.
This was advertising, and I for one would prefer not to have this type of advertising in Europe.
Ook weten wij dat te veel reclame dodelijk is voor reclame.
We also know that too much advertising kills advertising.
Als je zou kunnen inchecken in de reclame, zou je een leuke ervaring hebben.
Right, if you could check into the ads, you'd have a great experience.
Right. ~~~ Articles about water, ads about water.
Deze methode, massamarketing, vraagt om doorsnee ideeën, want je richt je tot de massa, en veel reclame.
This method -- mass marketing -- requires average ideas, because you're going to the masses, and plenty of ads.
Dit is bepaald geen reclame voor een verantwoord financieel beheer.
It is hardly an advertisement for responsible financial governance.
En zo werd, terecht, de beruchte Perrier-reclame verboden.
These meant that the infamous Perrier advertisement was rightly banned.
Dat we deze laatste fase hebben bereikt is positieve reclame voor het Europees Parlement.
To have reached this final stage is a positive advertisement for the European Parliament.
reclame
We vonden ook dat we per se geen goedkope reclame voor Groot-Brittannië mochten maken.
And so what we also felt was that whatever we did we couldn't do a cheesy advert for Britain.
Wat ik namelijk net zo schokkend vind als sommige reclames, is het geweld dat men soms aantreft in films die speciaal voor kinderen zijn bestemd.
What sometimes shocks me just as much as certain adverts is the violence in films specifically intended for children.
De EU zou ook kunnen proberen meer reclame te maken voor streken die minder druk bezocht worden.
An additional task for the EU would be to improve the publicity for the areas that are visited less frequently.
Wij moeten dus ook niet onnozel zijn en specifieke personen bij name gaan noemen en hen zo ook nog extra reclame en naamsbekendheid gaan verschaffen.
So we must not be naïve and name any names, thus providing them with extra publicity and notoriety.
Ten tweede wordt er, zoals hier al vaker is geëist, een duidelijk onderscheid gemaakt tussen reclame en informatie.
Secondly, something that has been said here on many occasions, the clear differentiation between publicity and information.
EN

reclamation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
reclamation

Voorbeeldzinnen voor "reclame" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe hoeveelheid reclame is enorm toegenomen en reclame is zeer complex geworden.
The volume of advertising has increased enormously and it has become very diverse.
DutchHoewel daar geen reclame voor tabak bestaat, roken daar evenveel jongeren als hier.
There are just as many young smokers there, even though there is no advertising.
DutchVolgens richtlijn 97/36/EG moet reclame duidelijk als zodanig te herkennen zijn.
According to Directive 97/ 36/ EC, advertising must be clearly identifiable as such.
DutchWe gaven elk station een halve minuut extra voor reclame om meer geld te verdienen.
And we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
DutchReclame is pas effectief als het wordt gekoppeld aan een specialiteit of handelsmerk.
Advertising is only effective if it goes together with a speciality or trademark.
DutchIn dat geval moet tot kinderen gerichte reclame als misleidend worden opgevat.
If that is true, then advertising aimed at children must be deemed to be misleading.
DutchUitbundige verpakkingen zijn tegenwoordig een vorm van reclame om kopers te lokken.
These days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
DutchWat eveneens zeer belangrijk is, is dat commerciële reclame gebannen blijft.
Another thing of great importance is that commercial advertising is still outlawed.
DutchWe hebben trouwens al een wet die de consument tegen misleidende reclame beschermt.
After all, we already have a law that protects consumers from misleading advertising.
DutchIn de loop van vele jaren is de reclame eerder agressiever en grover geworden.
Over the years, advertising has become both more strident and more earthy.
DutchWe dienen het Canadese voorbeeld te volgen en voor doeltreffende reclame te zorgen.
We should follow the Canadian example and ensure that advertising is used effectively.
DutchMevrouw Oomen-Ruijten en mevrouw Jackson hadden het over indirecte reclame.
Mrs Oomen-Ruijten and Mrs Jackson raised a point about indirect advertising.
DutchWe zijn het er ook over eens dat er in kinderprogramma's geen reclame thuishoort.
We also agree that advertising has no place in children ’ s programmes.
DutchHet voorstel voorziet in een algeheel verbod op reclame voor tabak in de pers.
The proposal foresees a general ban on tobacco advertising in the press.
DutchDe richtlijn inzake reclame voor tabaksproducten wijs ik op principiële gronden echter af.
I am against the tobacco advertising directive for several reasons of principle.
DutchReclame ligt sowieso meestal buiten handbereik omdat dat veel te duur is.
As far as advertising is concerned, it is generally prohibitively expensive.
DutchEen van de beste manieren om dat te doen is via de reclame-industrie.
One of the best ways of addressing this is by looking at the advertising industry.
DutchDaarom is het aangewezen de reclame voor tabak ook in andere media te beperken.
Thus, it stands to reason to ban tobacco advertising in other media.
DutchVoor elk product dat vrij verkocht mag worden, moet ook reclame gemaakt kunnen worden.
Each product which can be freely sold must also be able to be advertised.
DutchIn die zin keuren wij de regelgeving betreffende reclame en sponsoring van tabak goed.
In that respect, we approve the regulation of the advertising and promotion of tobacco.

Synoniemen (Engels) voor "reclamation":

reclamation