"rechtspraktijk" vertalen - Engels

NL

"rechtspraktijk" in het Engels

volume_up
rechtspraktijk {de}
NL

rechtspraktijk {de}

volume_up
rechtspraktijk
rechtspraktijk
Dat soort gevallen is volstrekt onaanvaardbaar en in strijd met de normale rechtspraktijk.
This is entirely unacceptable in such cases and in breach of normal legal practice.
Ik moet daarbij echter wel opmerken dat de rechtspraktijk gekenmerkt wordt door zeer uiteenlopende behoeften.
However, I must also point out that the requirements of legal practice are very varied.
Wij steunen dit programma en hopen dat het ook in de toekomst een positieve uitwerking zal hebben op de rechtspraktijk in de Europese Unie.
We support the programme and hope that it will continue to bear fruit for legal practice in the European Union.

Voorbeeldzinnen voor "rechtspraktijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDit is een heel gevoelig onderwerp -- de rechtspraktijk varieert immer sterk per lidstaat.
This is a very sensitive area that varies appreciably across the Member States.
DutchDat soort gevallen is volstrekt onaanvaardbaar en in strijd met de normale rechtspraktijk.
This is entirely unacceptable in such cases and in breach of normal legal practice.
DutchDeze vormen in de meeste lidstaten een historisch gegroeid bestanddeel van de rechtspraktijk.
This is part of established legal reality in the majority of Member States.
DutchDat is voor de rechtspraktijk en voor de bevoegde diensten in de lidstaten een groot voordeel.
It is a great advantage for the judicial practice and relevant services of the Member States.
DutchIk moet daarbij echter wel opmerken dat de rechtspraktijk gekenmerkt wordt door zeer uiteenlopende behoeften.
However, I must also point out that the requirements of legal practice are very varied.
DutchWij steunen dit programma en hopen dat het ook in de toekomst een positieve uitwerking zal hebben op de rechtspraktijk in de Europese Unie.
We support the programme and hope that it will continue to bear fruit for legal practice in the European Union.
DutchAls dit geval symptomatisch is voor de rechtspraktijk in Turkije, mag de Commissie noch de Raad doen alsof er niets aan de hand is en overgaan tot de orde van de dag.
If this case is symptomatic of legal practice in Turkey, neither the Commission nor the Council should proceed to the agenda.
DutchEr bestaat nog steeds een grote discrepantie tussen de EU-zegeningen, die met veel bombarie aan de burgers worden beloofd, en de dagelijkse rechtspraktijk.
There is still a considerable discrepancy between the EU blessings heralded to citizens with great fanfare and the way the law stands in everyday life.
DutchDat is precies wat onze rechtspraktijk nodig heeft om gebruik te kunnen maken van het Europees recht, van de Europese mogelijkheden.
Training measures, exchange programmes, studies, seminars, publications, are exactly what allow our legal practitioners to make use of European law and European possibilities.
DutchZe is allereerst belangrijk gezien het feit dat er weliswaar een goede rechtspraktijk bestaat, maar dat deze rechtspraktijk niet altijd wordt nageleefd in de lidstaten.
It is above all important bearing in mind that there is already good legal praxis but this legal praxis is not followed up in every Member State.
DutchDit komt hoofdzakelijk door mijn ervaring in de rechtspraktijk, zowel op het gebied van binnenlands recht in mijn eigen lidstaat als op het gebied van internationale handelsarbitrage.
This largely comes from my experience of legal practice, both in the area of domestic law in my own Member State and in the area of international commercial arbitration.
DutchNog steeds worden zij in de rechtspraktijk toegepast, en daardoor dringt de vraag zich op of deze decreten wel stroken met artikel 6 van het Verdrag van Amsterdam.
I see them as not only a bilateral problem; they continue to be applicable in law, and the question therefore arises of whether they are compatible with Article 6 of the Treaty of Amsterdam.
DutchOm met elkaar binnen de Europese Unie te kunnen samenleven is natuurlijk de vraag van belang of de Tsjechische rechtspraktijk bij de teruggave van eigendom een discriminerend effect heeft.
The question that is significant in terms of coexistence within the European Union is whether Czech legal practice on the reconveyance of property results in discriminatory effects.