"rechtsbeginselen" vertalen - Engels

NL

"rechtsbeginselen" in het Engels

NL

rechtsbeginselen {meervoud}

volume_up
rechtsbeginselen
En dan zijn er nog bepaalde algemeen aanvaarde rechtsbeginselen:
Moreover, what about certain general legal principles such as:
Een tweede rechtszaak is in strijd met alle rechtsbeginselen.
A second trial contravenes all legal principles.
Het verslag is een aansluiting op en een verdere uitwerking van een van de meest verfijnde rechtsbeginselen die we kennen.
The report endorses and further develops the finest legal principles we know.

Voorbeeldzinnen voor "rechtsbeginselen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZij moet zich ook houden aan de algemene rechtsbeginselen.
The general precepts of the law must be the yardstick against which its actions are judged.
DutchEn dan zijn er nog bepaalde algemeen aanvaarde rechtsbeginselen:
Moreover, what about certain general legal principles such as:
DutchIn dit opzicht moeten dus de fundamentele rechtsbeginselen gerespecteerd worden en moet uitgegaan worden van onschuld.
But the rule of law has to prevail and we must respect the presumption of innocence.
DutchHet verslag is een aansluiting op en een verdere uitwerking van een van de meest verfijnde rechtsbeginselen die we kennen.
The report endorses and further develops the finest legal principles we know.
DutchHet politieke doel mag nooit ertoe leiden dat de waarheid wordt verdraaid en de rechtsbeginselen worden geminacht.
The political purpose must never distort the truth out of contempt for the principles of law.
DutchEen tweede rechtszaak is in strijd met alle rechtsbeginselen.
A second trial contravenes all legal principles.
DutchWij hebben gezien hoe het Parlement de minderheidsgroepen overstemt, in strijd met duidelijke rechtsbeginselen.
We have seen how Parliament has voted down the minority groups in contravention of clear legal principles.
DutchAls democratische landen een dergelijke strijd voeren, moeten de mensenrechten en rechtsbeginselen in acht worden genomen.
When democracies engage in such a fight, they must however show respect for human rights and legal principles.
DutchTurkije respecteert de internationale rechtsbeginselen niet en heeft ook geen einde gemaakt aan de smerige oorlog tegen de Koerden.
Turkey is failing to observe international law and to control its dirty war against the Kurdish people.
DutchBetekent dit dat het lidmaatschap van de EU niet meer onderworpen is aan de internationale rechtsbeginselen en het Verdrag van Wenen?
Does that mean that membership of the EU bears no relation to international law and the Vienna Convention?
DutchBovendien wordt de nieuwe verordening terugwerkende kracht toegekend, hetgeen in strijd is met de meest elementaire rechtsbeginselen.
Furthermore, they would make the new regulation retroactive, which we consider contravenes fundamental principles of the law.
DutchEr bestaat een politieke angst die ertoe leidt dat alle landen lijken te accepteren dat er wordt getornd aan fundamentele rechtsbeginselen.
There is a political anxiety whereby all the countries apparently feel able to compromise fundamental legal principles.
DutchHet berust op het wederzijdse vertrouwen in de verschillende systemen van de lidstaten en op een aantal gemeenschappelijke rechtsbeginselen.
It is based on mutual trust in the various systems of the Member States and a number of common, underlying legal principles.
DutchOnze kritische houding komt doordat China zich niets aantrekt van de fundamentele mensenrechten en evenmin van de eigen zogenaamde rechtsbeginselen.
It is because China ignores basic human rights and ignores its own so-called rule of law that we are able to criticize.
DutchIn dit speciale geval heeft de Commissie de kwestie nauwkeurig onderzocht aan de hand van de rechtsbeginselen van de interne markt.
In this particular case the Commission has examined the question on the basis of the legal principles of the working of the single market.
DutchHet is denk ik dan ook verstandig dat de Commissie in haar keuzemogelijkheid II voorstelt om eerst maar eens een aantal algemene rechtsbeginselen uit te werken.
So I think it is reasonable for the Commission to propose in its Option II that we should initially work out some general legal principles.
DutchRechtbanken vellen vonnissen zonder enige termijn te stellen, zonder ook maar de verdediging op te roepen; zij schenden de grondwet, de wet en alle algemene rechtsbeginselen.
Courts give their decisions outside their set times, without even convening defendants, so violating the constitution, the law and all the general principles of legality.
DutchIn onze ogen is het auteursrecht het aangewezen middel om software te beschermen en zou octrooiering in deze sfeer weinig nut hebben en bovendien strijdig zijn met de rechtsbeginselen.
It seems to us that copyright is the right way to protect software and that introducing patents in this sphere would be unhelpful and contrary to good legal principle.
DutchVoor een effectievere misdaadbestrijding moeten we de rechtsbescherming van de mensen vergroten, en die bescherming moet gebaseerd zijn op onze gemeenschappelijke rechtsbeginselen.
If we wish to see crime combated more efficiently, then we must also strengthen the protection of human rights, something which must be founded upon our common legal principles.
DutchDe omkering van de bewijslast, die nu bij de producent en de verkoper gelegd wordt bij gebrek aan overeenstemming, lijkt ons eveneens onaanvaardbaar en strijdig met de algemene rechtsbeginselen.
The transfer to the producer and vendor of the burden of proof for lack of conformity also seems unacceptable to us, and contrary to the general principles of law.