"raster" vertalen - Engels

NL

"raster" in het Engels

EN

"to rasterize" in het Nederlands

NL

raster {het}

volume_up
De rode vuren op dit raster, de groene op dit en de blauwe op dit.
So the red one fires on this grid and the green one on this one and the blue on on this one.
Ik kijk naar het raster en ik zie een kromming aan de rand van mijn centraal-linkse veld.
I look at the grid and I see a warping at the edge of my central-left field.
In je ogen wordt het een raster, en daarom wordt het transparant in plaats van ondoorzichtig.
In your eye, it becomes a grid formation, and therefore, it becomes transparent, as opposed to opaque.
EN

to rasterize {werkwoord}

volume_up
to rasterize

Voorbeeldzinnen voor "raster" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk kijk naar het raster en ik zie een kromming aan de rand van mijn centraal-linkse veld.
I look at the grid and I see a warping at the edge of my central-left field.
DutchDe rode vuren op dit raster, de groene op dit en de blauwe op dit.
So the red one fires on this grid and the green one on this one and the blue on on this one.
DutchIn je ogen wordt het een raster, en daarom wordt het transparant in plaats van ondoorzichtig.
In your eye, it becomes a grid formation, and therefore, it becomes transparent, as opposed to opaque.
DutchDus als je op de sociale laag wilt bouwen, is het raster bepaald; het is de Open Graph API.
And so when you want to build on the social layer, the framework has been decided; it is the Open Graph API.
DutchDat kun je op een raster zetten met 1000 kolommen horizontaal en 1000 kolommen vertikaal.
And that you can put these on a grid that's 1,000 columns long across the top and 1,000 rows down the other way.
DutchOp dat raster kan ik dan de vloedmetingen, watertemperatuur, luchttemperatuur en de maanfasen inweven.
On that grid, I can then weave the high tide readings, water temperature, air temperature and Moon phases.
DutchWe gebruikten de tegels als een raster voor ons werkje.
We used the stone plates as a grid for our little piece.
DutchOp het etiket komen nauw omschreven tekens te staan: vetgedrukte Helvetica-letters en gevuld raster of 100% kleurdiepte.
The labels must feature text, but not just any old text, it must be printed in black Helvetica bold type, 100 % intensity.
DutchJe hebt eveneens de wiskundige structuur, die spreekt over een raster, metingen, legendes, punten, assen en dat soort van zaken.
You also have the mathematical structure, talking about grids, measurements, labels, points, axes, that sort of thing.
DutchAlles wordt dan uitgelijnd op dat raster.
DutchStel je een raster voor, zoals wat ik je nu toon, en stel je in dat raster, dat tweedimensionale vlak, neuronen voor.
So imagine a grid, like the one I'm showing you right now, and now imagine, within that grid, that two-dimensional sheet, imagine neurons.
DutchMaar dit is zo'n beetje het belangrijke stadium waarin dat raster gebouwd zal worden, en dus willen we er nu allemaal bewust over nadenken.
But this is sort of the important stages in which that framework will get built, and so we want to all be thinking about it consciously now.
DutchMet behulp van een raster ter grootte van je duim, met 32 elektroden op het oppervlak van zijn hersenen, maakt Tim gebruik van zijn gedachten om een geavanceerde armprothese te controleren.
Using a grid the size of your thumb, with 32 electrodes on the surface of his brain, Tim uses his thoughts to control an advanced prosthetic arm.
DutchHet raster-netwerk, ik zal niet te zeer in detail treden, maar als we laptops leveren aan kinderen in de armste en meest afgelegen plaatsen zijn ze aangesloten.
The mesh network, the reason I -- and I won't go into it in great detail -- but when we deliver laptops to kids in the remotest and poorest parts of the world, they're connected.
DutchJe moet dus goed bedenken: je hebt een neuronenraster, en nu krijg je een louter mechanische wijziging in de positie van het raster, waardoor je mentale ervaring krom wordt.
So just think of this: you have a grid of neurons, and now you have a plane mechanical change in the position of the grid, and you get a warping of your mental experience.
DutchAls ik mijn linkeroog bedek -- ik heb het over mijzelf, niet jullie allen -- als ik mijn linkeroog bedek, dan kijk ik naar het raster -- ziet eruit zoals wat ik jullie hier toon.
So if I cover my left eye -- I'm talking about me personally, not all of you -- if I cover my left eye, I look at the grid -- pretty much like the one I'm showing you.
DutchHeb je ze eenmaal gestapeld, dan kun je de mappen in een raster zetten om erdoor te bladeren, of je kunt erdoorheen bladeren als in een boek. ~~~ Je kunt ze ook uitspreiden als speelkaarten.
And once things are in a pile I can browse them by throwing them into a grid, or you know, flip through them like a book or I can lay them out like a deck of cards.
DutchEr zijn nog steeds een hoop mensen die "sociaal" proberen uit te vogelen -- hoe zetten we dit in en hoe maken we hier gebruik van -- maar het raster zelf is af, en het heet Facebook.
There's still a lot of people who are trying to figure out social and how do we leverage this and how do we use this, but the framework itself is done, and it's called Facebook.
DutchMaar als de rat nu op verkenning gaat, vuurt elke individuele cel op een hele reeks verschillende locaties die over de omgeving een verbazingwekkend regelmatig driehoekig raster leggen.
But now as the rat explores around, each individual cell fires in a whole array of different locations which are laid out across the environment in an amazingly regular triangular grid.
DutchTesamen is het alsof de rat een virtueel raster van vuurlocaties over zijn omgeving kan leggen - een beetje zoals de lengte- en breedtegraadlijnen op een landkaart, maar dan met driehoeken.
So together, it's as if the rat can put a virtual grid of firing locations across its environment -- a bit like the latitude and longitude lines that you'd find on a map, but using triangles.